< Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- CHIPLUN
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 रामचंद्र मुलू मिरगल रा. चिपळूण ता.चिपळूण व्यापार चिपळूण 220 सि.स.नं.55 13 हि.नं.6ब - 0.00.76 महसूल/कार्या-3-4/जमीन 1/1496, दि.06/04/1994 1- 06.04.1994
2 स्थापत्य बांधकाम विभाग पुणे 638(नवा) सदाशिव पेठ शिवमंगल कार्यालय पुणे 400 केव्ही कोयनाड ग्रहणकेंद्र उभारणीसाठी पिंपळी बुद्रुक 68 - 0.04.0.04 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/208 दि. 14/3/96 2- 14.03.1996
3 अध्यक्ष रामवरदायनी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट मजरेदादर धामिक दादर ग.नं.75 - 0.26.0.26 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/1289 दि. 6/1/99 3- 06.01.1999
4 सरपंच ग्रामपंचायत शिरगावता.चिपळूण एस.टी.पिक अप शेड शिरगाव 127अ1अ1 40/14 0.00.0.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/871 दि. 31/3/99 4- 31.03.1999
5 सरपंच ग्रामपंचायत आबिटगाव ता.चिपळूण सार्वजनिक विहीर आबिटगाव ग.नं.21 - 0.02.0.02 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/178 दि. 25/01/2000 5- 25.01.2000
6 मदन पांडूरंग वेस्वीकर रा. उक्ताड ता.चिपळूण निवास उक्ताड 33अ - 0.03.50 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/1133 दि. 26/12/2000 6- 26.12.2000
7 सरपंच ग्रामपंचाय त कुटरे ता.चिपळूण बालवाडी कुटरे 424/0 - 0.05.0.05 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/10 दि. 20/12/2001 7- 20.12.2001
8 ग्रामपंचायत खेरशेत ता.चिपळूण पिकअप शेड खेरशेत ब.नं.205 - 0.01.0.01 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/16 दि. 19/7/2002 8- 19.07.2002
9 ग्रामपंचायत कामथे पाण्याची टाकी बांधणेसाठी कामथे ग.नं. 510पै. 0.01.0.01 क्रमांक/महसूल/11/जमीन वाटप/2 प्र.क्र.178/एसआर-40/07 दि. 11/03/2007 9- 11.03.2007
10 ग्रामपंचायत मुंढे तर्फे सावर्डे पाण्याची टाकी बांधणेकरीता मौजे मुंढे तर्फे सावर्डे गट नं.1 0-03-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.204/2007 दि.11.4.2007 10- 11.04.2007
11 श्री.मनोहर नारायण शिंदे शेती प्रयोजनासाठी मौजे पिंपळी खुर्द 41 1 0.17.94 क्र.मशा/4/सीआर 17/06 दिनांक-27.4.2007 11- 27.04.2007
12 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. रत्नागिरी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बामणोली बामणोली ग.नं. 171 पै 0.05.0.05 क्रमांक/महसूल/11/जमीन वाटप/2308 प्र.क्र.3/09 . दिनांक.03/11/2009 12- 03.11.2009
13 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण बौध्द स्मशानभूमी/ दफनभूमी मौजे ओझरवाडी न.भू.क्र. 6773 0.22.44 क.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.71/0‍9/एसआर/5/2011 दि.22/03/2011 13- 22.03.2011
न.भू.क्र. 6787
14 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण जलतरण तलाव या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता मौजे चिपळूण न.भू.क्र.2530 3.25.54 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.86/10/एसआर/6/2012 दि.27.4.2012 14- 27.04.2012
15 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण सार्वजनिक प्रयोजन मौजे चिपळूण सि.स.नं. 3708 0.30.21 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.88/10/एसआर/7/2012 दि.27.4.2012 15- 27.04.2012
16 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नळपाणी योजनेकामी विहीर खोदणेसाठी मौजे तिवरे गट नं. 958 व 397 लगत 0.01.00 क्र.मह/कार्या-10/ज.वा.(1) चिपळूण एसआर/1/13 दि.20.5.2013 16- 20.05.2013
17 उमर आमीन मिठागरी रा.गोवळकोट ता.चिपळूण मच्छी व्यवसाय चिपळूण 277अ1 - 0.17.90 क्रमांक/मह./कार्या-5/कावि-162/एसआर- /2016, दि.13/02/2014 17- 13.02.2014
18 औद्योगिक विकास महामंडळ रत्नागिरी अकृषिक वापरासाठी मौजे खेर्डी न.भू.क्र. 1655 अ व क तसेच 1656 अ व क 0.52.82 क्र.मह/कार्या-11/जमीन वाटप(2)/एसआर चिपळूण-8/2016 दि.15/2/2016 18- 15.02.2016
1 बाळाजी अर्जुन कदम रा. खेर्डी ता. चिपळूण निवास चिपळूण 56 अ/ 3ब - 0.05.0.05 Collcetor Ratnagiri RB/ LNA/DESK/3-4/570 दि. 27/11/84 1.27.11.1984
2 सुशिला शंकर चाळके रा. खेर्डी ता. चिपळूण निवास चिपळूण 56 ब / 3 क - 0.05.0.05 Collcetor RatnagiriRB/ LNA/DESK/3-4/570 दि. 27/11/1984 1.27.11.1984
3 टेलिकॉम प्रॉजेक्ट पणजी गोवा सावर्डे टेलिकॉम प्रोजेक्ट सावर्डे ग.नं.1108 - 0.40.0.40 क्र.मह/कर्या 3-4/जमीन वाटप (1)/वशी-1156, दि. 07/06/1995 2.07.06.1995
22 नगर परिषद चिपळूण मच्छी व भाजी व्यवसाय चिपळूण 277 ब - 0.3471 LGS/SR 574 दि.28/5/41 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 22. 28.05.1941
23 नगर परिषद चिपळूण कार्यालय चिपळूण 215 ब - 0.3782 LGS/SR 903 दि.11/12/43 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 23. 11.12.1943
24 म. इब्राहिम अब्बास देसाई रा. चिपळूण ता. चिपळूण निवास चिपळूण 307 - 0.0047 LGL 420 दि.19/9/47 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 24. 19.09.1947
25 शंकर सखाराम पालकर रा. चिपळूण ता. चिपळूण घराचे कपांऊंड चिपळूण 218अ 1 ब 1 अ - 0.0506 LGL 739 दि.10/10/71 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 25. 10.10.1971
26 रुस्तम नवसर पालकर रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 127 अ /2 अ 1 अ 4 - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 26. 01.03.1976
27 हलिमा महमद घारे रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125 अ/2 आय - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 27. 01.03.1976
28 रज्जाक नवसर पालकर रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 127 अ /2 अ 1 अ 3 - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 28. 01.03.1976
29 अ.रज्जाक नवराज महमद सय्यद रा. गोवळकोट ता.चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ/2 एल - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 29. 01.03.1976
30 जबार याकुब तांडेल रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ/2 इ - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 30. 01.03.1976
31 हलिमा शरफद्दीन महालदार रा.गोवळकोट ता.चिपळूण झोपडी गोवळकोट 127अ/2अ1अ2 - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 31. 01.03.1976
32 रबियाबी बदृद्दीन मापकर रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ2/201 - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 32. 01.03.1976
33 खतिजा हुसेन पालकर रा.गोवळकोट ता.चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ/2ब - 0.015 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 33. 01.03.1976
34 सरपंच ग्रामपंचायत खेर्डी ता.चिपळूण क्रिडांगण व बाल उद्यान खेर्डी 67/68/69 लगत बिननंबरी सरकारी जमिन (पूर्वीचा तलाव) स.न्र.180 - 0.75 LGL/SR/2488 दि.3/1994 (आदेश आहे) 34. 03.1994
35 श्री देवी विंध्यवासीनी देवस्थान चिपळूण धामणवणे ता.चिपळूण धार्मिक धामणवणे ग.नं.100 - 0.155 1124 दि.12/7/84 (आदेश आहे) 35. 12.07.1984
36 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.रत्नागिरी शाळा पाथर्डी बिननंबरी - 0.045 क्रमांक/महसूल/आरबी 4/एलजीएल एसआर/31/03/ दि.22/9/2003 (आदेश आहे) 36. 22.09.2003
37c कार्यकारी अभियंता महा. राज्य विदयुत वितरण कंपनी रत्नागिरी 33/11 के.व्ही.वीज उपकेंद्रासाठी पिपळी ब्रु. ग.नं.19 पै. - 0.63 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप/46/09/प्र.क्र.4 दि.3/3/2011 37. 03.03.2011
38c श्री.बुध्ददास गोपाळ साळवी रा.चिवेली शेती चिवेली लोणारी बंदर स.नं.77 - 23.201 क्र.आरटीएस/कावी-933 दि.8/7/2003 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 38. 08.07.2003
39c कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी येलोंदवाडी ल.पा.योजना बुडीत क्षेत्रासाठी शिरवली 186 - 0.013 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.111/11/एसआर-चिपळूण-9/2017, दि. 21/01/2017 39. 21.01.2017