< Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- CHIPLUN
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 रामचंद्र मुलू मिरगल रा. चिपळूण ता.चिपळूण व्यापार चिपळूण 220 सि.स.नं.55 13 हि.नं.6ब - 0.00.76 महसूल/कार्या-3-4/जमीन 1/1496, दि.06/04/1994 1- 06.04.1994
2 स्थापत्य बांधकाम विभाग पुणे 638(नवा) सदाशिव पेठ शिवमंगल कार्यालय पुणे 400 केव्ही कोयनाड ग्रहणकेंद्र उभारणीसाठी पिंपळी बुद्रुक 68 - 0.04.0.04 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/208 दि. 14/3/96 2- 14.03.1996
3 अध्यक्ष रामवरदायनी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट मजरेदादर धामिक दादर ग.नं.75 - 0.26.0.26 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/1289 दि. 6/1/99 3- 06.01.1999
4 सरपंच ग्रामपंचायत शिरगावता.चिपळूण एस.टी.पिक अप शेड शिरगाव 127अ1अ1 40/14 0.00.0.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/871 दि. 31/3/99 4- 31.03.1999
5 सरपंच ग्रामपंचायत आबिटगाव ता.चिपळूण सार्वजनिक विहीर आबिटगाव ग.नं.21 - 0.02.0.02 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/178 दि. 25/01/2000 5- 25.01.2000
6 मदन पांडूरंग वेस्वीकर रा. उक्ताड ता.चिपळूण निवास उक्ताड 33अ - 0.03.50 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/1133 दि. 26/12/2000 6- 26.12.2000
7 सरपंच ग्रामपंचाय त कुटरे ता.चिपळूण बालवाडी कुटरे 424/0 - 0.05.0.05 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/10 दि. 20/12/2001 7- 20.12.2001
8 ग्रामपंचायत खेरशेत ता.चिपळूण पिकअप शेड खेरशेत ब.नं.205 - 0.01.0.01 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/16 दि. 19/7/2002 8- 19.07.2002
9 ग्रामपंचायत कामथे पाण्याची टाकी बांधणेसाठी कामथे ग.नं. 510पै. 0.01.0.01 क्रमांक/महसूल/11/जमीन वाटप/2 प्र.क्र.178/एसआर-40/07 दि. 11/03/2007 9- 11.03.2007
10 ग्रामपंचायत मुंढे तर्फे सावर्डे पाण्याची टाकी बांधणेकरीता मौजे मुंढे तर्फे सावर्डे गट नं.1 0-03-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.204/2007 दि.11.4.2007 10- 11.04.2007
11 श्री.मनोहर नारायण शिंदे शेती प्रयोजनासाठी मौजे पिंपळी खुर्द 41 1 0.17.94 क्र.मशा/4/सीआर 17/06 दिनांक-27.4.2007 11- 27.04.2007
12 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. रत्नागिरी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बामणोली बामणोली ग.नं. 171 पै 0.05.0.05 क्रमांक/महसूल/11/जमीन वाटप/2308 प्र.क्र.3/09 . दिनांक.03/11/2009 12- 03.11.2009
13 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण बौध्द स्मशानभूमी/ दफनभूमी मौजे ओझरवाडी न.भू.क्र. 6773 0.22.44 क.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.71/0‍9/एसआर/5/2011 दि.22/03/2011 13- 22.03.2011
न.भू.क्र. 6787
14 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण जलतरण तलाव या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता मौजे चिपळूण न.भू.क्र.2530 3.25.54 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.86/10/एसआर/6/2012 दि.27.4.2012 14- 27.04.2012
15 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण सार्वजनिक प्रयोजन मौजे चिपळूण सि.स.नं. 3708 0.30.21 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.88/10/एसआर/7/2012 दि.27.4.2012 15- 27.04.2012
16 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नळपाणी योजनेकामी विहीर खोदणेसाठी मौजे तिवरे गट नं. 958 व 397 लगत 0.01.00 क्र.मह/कार्या-10/ज.वा.(1) चिपळूण एसआर/1/13 दि.20.5.2013 16- 20.05.2013
17 उमर आमीन मिठागरी रा.गोवळकोट ता.चिपळूण मच्छी व्यवसाय चिपळूण 277अ1 - 0.17.90 क्रमांक/मह./कार्या-5/कावि-162/एसआर- /2016, दि.13/02/2014 17- 13.02.2014
18 औद्योगिक विकास महामंडळ रत्नागिरी अकृषिक वापरासाठी मौजे खेर्डी न.भू.क्र. 1655 अ व क तसेच 1656 अ व क 0.52.82 क्र.मह/कार्या-11/जमीन वाटप(2)/एसआर चिपळूण-8/2016 दि.15/2/2016 18- 15.02.2016
1 बाळाजी अर्जुन कदम रा. खेर्डी ता. चिपळूण निवास चिपळूण 56 अ/ 3ब - 0.05.0.05 Collcetor Ratnagiri RB/ LNA/DESK/3-4/570 दि. 27/11/84 1.27.11.1984
2 सुशिला शंकर चाळके रा. खेर्डी ता. चिपळूण निवास चिपळूण 56 ब / 3 क - 0.05.0.05 Collcetor RatnagiriRB/ LNA/DESK/3-4/570 दि. 27/11/1984 1.27.11.1984
3 टेलिकॉम प्रॉजेक्ट पणजी गोवा सावर्डे टेलिकॉम प्रोजेक्ट सावर्डे ग.नं.1108 - 0.40.0.40 क्र.मह/कर्या 3-4/जमीन वाटप (1)/वशी-1156, दि. 07/06/1995 2.07.06.1995