Sheet Name :- DAPOLI
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 चेअरमन, दापोली मंडणगड कला वाणिज्य महाविद्यालय दापोली कॉलेज इमारत, जिमखाना, कॅन्टीन कॅम्प दापोली 715 एकूण क्षेत्र 3.64.40 2 1.20.1.20 क्र. आरबी/एलएनडी/11/654 दि. 8/11/1974 1- 08.11.1974
2 दत्तात्रय महादेव मुरुडकर निवासी कॅम्प दापोली 37अ1 2/2 0.08.10 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. आरबी/II/एलएनडी/2016 दि.27/4/1977 2- 27.04.1977
3 गोविंंद श्रीपत विचारे निवासी कॅम्प दापोली 718/1/अ2 - 0.03.00 क्र.आरबी/एलएनडी/2208 दि.19/1/79 3- 19.01.1979
4 अर्जुन महादेव मुरुडकर निवासी कॅम्प दापोली 37अ1अ/2/6 - 0.03.80 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.आरबी/डेक्स/टी/2/4/एलएनडी/15 दि.28/11/86 4- .11.1986
5 अध्यक्ष,शिवजयंती उत्सव मंडळ,दापोली धर्मादाय कॅम्प दापोली 177अ/1अ/5 - 0.15.18 क्र.एलएनडी/वशी/3224, दिनांक-17/07/1987 5- 17.07.1987
6 नामदेव,शिंपी समाज सेवा मंडळ,दापोली मंदिरासाठी कॅम्प दापोली 722/अ212 ब व 11ब - 0.05.25 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.मशा/3-4 जमीन/ एलजीएल/एसआर/35 दि.3/8/88 6- 03.08.1988
7 मच्छिमार ग्रा.मंडळ,दाभोळ मासे सुकविणे सार्वजनिक दाभोळ 195 चा लगत - 0.21.07 मा.जिल्हाध्किारी रत्ना. क्र.महसुल/कार्या-/3-4/जमिन/162 दि.9/2/89 7- 09.02.1989
8 शंकर माधवराव सावंत गव्हे रस्ता गव्हे 76ब1 - 0.12.00 क्र.मह./कार्या-3-4/जमीन-329, दिनांक-10/05/1989 8- 10.05.1989
9 वसंत धर्मा पाटील,हर्णे निवासी हर्णे 190/1 - 0.03.00 मशा/जमीन-1/ दिनांक-17/01/1992 9- 17.01.1992
10 मा.आमदार सुर्यंकांत दळवी निवास व वाणिज्य कॅम्प दापोली 315अ/1ब3 - 0.09.88 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/जमीन/3-4/1/ एसआर/129 दि.14/7/92 10- 14.07.1992
11 ग्रामपंचायत मौजे कॅम्प दापोली जोगळे जनावरांचा आठवडा बाजार भरविणेसाठी मौजे कॅम्प दापोली 441 अ 3 - 0.18.00 क्र./महसूल/जमीन/3-4(1) 1157/92 दि.26.11.1992 11- 26.11.1992
12 दुरसंचार अभियंता,रत्नागिरी दुरध्वनी केंद्र कॅम्प दापोली 315अ/1ब - 0.08.15 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र.महसुल/कार्या/3-4/जमिन/1-1305 दि.18/11/95 12- 18.11.1995
13 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मुंबई स्टोअर शेड बांधणेकरीता मौजे केळशी 141 ब - 0.05.00 क्र./महसूल/3-4/जमीन (1)/कावि-1719 दि.11.02.1998 13-11.02.1998
14 अध्यक्ष,दापोली मंडणगड तालुका पेन्शनर्स असो.दापोली कार्यालय कॅम्प दापोली 315अ1/ब1 - 0.03.78 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन/ 1/ कावि/867 दि.27/10/98 शासन महसुल व वनविभाग क्र.जमीन/2997/1351/प्र.क्र.247/ज-4 दि.3/6/98 14- 27.10.1998
15 जिल्हा क्रिडा अधिकारी रत्नागिरी तालुका क्रिडा प्रशिक्षणासाठी मौजे कॅम्प दापोली 431 अ 0 2.76.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन (1)/ कावि-675 दि.24.05.1999 15- 24.05.1999
16 साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट मुंबई साने गुरुजी स्मारक पालगड 352/अ1/अ़ 23/2. 0.10.00 मह/कार्या/3-4/जमीन/1/कावि/787 दि.22/9/1999 16- 22.09.1999
17 औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था,दापोली जालगंाव इमारत जालगांव 135 0 1.65.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.मह/कार्या-/3-4/जमीन-1/कावि/1808 दि.26/6/2000 17- 26.06.2000
18 तेजश्री उर्फ गुलाब तुकाराम भोईटे दापोली निवासी कॅम्प दापोली 718अ/1/1/0 - 0.20.00 क्र.जिकार/कार्या/3-4/जमिन 1ब दि.17/5/2003 18- 17.05.2003
19 श्री.जगदीश परशुराम तांब रस्त्याच्या (पोचमार्गाच्या) प्रयोजनासाठी मौजे दाभोळ 43 12 0.00.64 क्र.मशा/4/एलजीआर/एसआर 79/03 दि. .01.2006 19- 01.2006
20 अध्यक्ष संकल्प सामाजिक सेवा संस्था दापोली महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे वस्‍तीगृह बांधणेसाठी कॅम्प दापोली 441 अ 3 0 0.12.00 क्र.मशा/4/एसआर 82/2006 दि.21.03.2006 20- 21.03.2006.
21 श्री.नजीर अब्बास अरकटे निवासी इमारतीसाठी मौजे जोगळे 48 0 0.00.90 क्र.मशा/4/अति.सीआर 192/07 दि. .05.2007 21- 00.05.2007
22 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली निसर्गऋण प्रकल्पाकरीता मौजे दापोली 722 अ1 अ 1 0.35.50 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.97/एसआर/1/2008 दि.10.1.2008 22- 10.01.2008
23 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद शाळेकरीता मौजे ऊसगाव 105 0 0.05.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./10/07 एसआर/2/08 दि.31.01.2008 23- 31.01.2008
24 महाराष्ट्र राज्य विदयुत मंडळ,अडखळ विदयुत उपकेंद्र अडखळ 68/4 - 0.60.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./75/2008/एसआर/03/08 दि.22/6/2008 24- 22.06.2008
25 ग्रुप ग्रामपंचायत उन्हवरे पाण्याची तळी बांधण्याकरीता मौजे फरारे 139 0 1.66.00 क्र.मह/कार्या/4/जमीन वाटप/फरारे दि.1.9.2008 25- 01.09.2008
26 मुख्याधिकारी नगर पंचायत दापाली बहुउद्देशिय सभागृह कॅम्प दापोली 738 क 0 0.50.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.113/एसआर/5/2010 दि.20/7/10 26- 20.07.2010
27 तालुका निरीक्षक,भुमी अभिलेख,दापोली(उपअधिक्ष,भुमी अभिलेख,दापोली) कार्यालय कॅम्प दापोली 177अ1/अ1/0 सी.स.नं.2626 - 1.39.85 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./40/एअसार/6/10 दि.20/7/2010 27- 20.07.2010..
28 श्री.जगन्नाथ ल मुरुडकर रा.मुंबई निवासी इमारतीसाठी मौजे कॅम्प दापोली 37 अ1 अ 2/1 0.01.96 क्र.महसूल/जमीन वाटप (1)/कावि- 29 दि.21.3.2011 28- 21.03.2011
29 पोलीस अधिक्षक,रत्नागिरी दाभोळ कार्यालय दाभोळ 37अ/8अ/2/2 (37अ/8क) - 2.28.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र./मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.63/09/एसआर/7/2011 दि.25/3/2011 29- 25.03.2011
30 प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रत्नागिरी विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन दापोली न्यायालयाचे इमारतीकरीता मौजे कॅम्प दापोली 436 सि.स.नं. 9899 0.14.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.99/10/एसआर/9/2012 दि.01.03.2012 30- 01.03.2012
31 श्रीम.इंदिरा बाबाजी जाधव शेती प्रयोजनासाठी मौजे अडखळ 64 24 4.00.00 क्र.महसूल/कार्या-10/ज.वा./एसआर-20/14 दि.26.12.2014 31- 26.12.2014
32 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली उद्यान (सार्वजनिक प्रयोजन) मौजे कॅम्प दापोली 441 अ 5 पै न.भू.क्र. 2030 0.43.77 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./19/13 एसआर/11/2015 दि.20.3.2015 32- 20.03.2015
33 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली मच्छी मार्केट मौजे कॅम्प दापोली 722 अ1 अ1/3 0.33.50 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र. 54/13/2015 एसआर/10/15 दि.27.3.2015 33- 27.03.2015
34 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली सार्वजनिक शौचालय मौजे कॅम्प दापोली 441 पै. न.भू.क्र. 1997/4 0.02.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र. 8/2015 एसआर/12 दि.15.7.2015 34- 15.07.2015
35 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली अग्निशमन सुविधा केंद्र प्रशासकीय इमारत व वाहनतळ मौजे कॅम्प दापोली 434 0.73.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.10/201 एसआर/-13/2015 दि.20.8.2015 35- 20.08.2015
36 संचालक दीपस्थंभ व दीपपोत निदेशालय, मुंबई दीपस्थंभ, भांडारगृह तसेच कार्यालन व कर्मचारी निवासस्थान मौजे ताडाचा कोंड 30/0 1.00.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.19/2016 एसआर/ दापोली/2016 दि.6.3.2016 36- 06.03.2016
1 देवी रमाबाई आंबेडकर विदयाथी आश्रम/ पिपल्स एज्युकेशन सोसा. वसतीगृह निवास कॅम्प दापोली 31अ/2 - 2.02.2.02 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी क्र.एलजीएल-1822, दि.21/2/1951 1. 21.02.1951
2 परिवहन महामंडळ सा.प्रयोजन एस टी.स्टॅन्ड कॅम्प दापोली 431ब/0 - 0.89.0.89 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी एलएनडी/984, दि. 22/10/1955 2. 22.10.1956
3 चेअरमन तालुका खरेदी विक्री संघ,दापोली कार्यालय कॅम्प दापोली 722अ/2 6-Mar 0.10.0.10 जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र/ आरबी/ एलजीएल/एसआर/3685 दि.14/08/1974 3. 14.08.1974
4 अध्यक्ष,दापोली मंडणगड शिक्षण प्रसारक मंडळ, आर.आर.वैदय शैक्षणिक कॅम्प दापोली 177अ - 0.46.0.46 जिल्हा.रत्ना. क्र.आरबी/ डेक्स/ 3-4/ एलएनडी/2149 दि.31/12/81 4. 31.12.1981
5 विभागिय तार ,अभियंता तार विभाग केाल्हापुर, कार्यालय दापोली कॅम्प दापोली 315अ 1ब 0.10.0.10 मा.जिल्हा.रत्ना.क./मशा/का/3-4/जमिन/60 दि.20/2/89 5. 20.02.1989
6 सरपंच,ग्रामपंचायत कॅम्प दापोली (नगरपंचायत) विहीर कॅम्प दापोली 177अ1अ - 0.01.63 महसूल कार्यासन/3-4/जमीन/908, दि. 21/03/1990 6. 21.03.1990
7 पोलीस खाते आडे दुरक्षेत्र इमारत आडे 28 1 0.10.0.10 मा.जिल्हाधििकारी रत्ना. क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन/1/668 दि.6/1/97 7.06.01.1997
8 अध्यक्ष,सिध्दकला मंडळ दापोली संस्कार केंद्र इमारत कॅम्प दापोली 177अ1अ1 0 0.08.0.08 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र.मह/कार्या/3-4/ जमिन/ 1/एसआर/76 दि.2/3/2002 8. 02.03.2000
9 उप महानिदेर्शक प्रादशिक मोसम कंद्र,मुंबई- हवामान खाते हर्णे वेधशाळा हर्णे 191/1 - 0.22.30 मा.जिल्हा. रत्ना. क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/ प्र.क्र./130/एसआर/4/10 दि.25/5/2010 9. 25.05.2010
10 सरपंच,ग्रामपंचायत सुकोंडी समाज मंदिर व सभागृह सुकोंडी 168 3 0.05.0.05 मा.जिल्हाधिकारी रत्न.क्र.महसुल/4/जमीन वाटप/सुकोंडी/10 दि.3/2/2011 10.03.02.2011
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.रत्नागिरी सार्वजनिक प्रयोजन उप अभियंता,जि.प.बांधकाम कार्यालय कॅम्प दापोली 307 0 0.12.50 पैकी 0.05.0 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./155/एसआर/ /2011 दि.12/1/2012 11. 12.01.2012
48 कार्यकारी अभियंता, ल.पा.विभाग चिपळूण शिरसाडी ल.पा.प्रकल्प बुडीत क्षेत्र शिरसाडी 60 0 3.23 क्र.मह./कार्या-4/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.59/12/एसआर-दापोली-15/2016, दि. 21/10/2016 48. 21.10.2016
49 मुख्याधिकारी, नगरपंचायत दापोली आरक्षण क्र.-42 नाटयगृह व व्यापारी संकूल कॅम्प दापोली 314 पै न.भू.क्र. 912 ते 916 - 0.3593 क्र.मह./कार्या-4/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.10/2015/एसआर-दापोली-16/2017, दि. 20/02/2017 49. 20.02.2017
50 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय,दापोली शासकीय ग्रथांलय कॅम्प दापोली 738अ2 - 0.8017 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.महसुल/कार्या/3-4/जमिन/एसआर/2/18 दि.19/5/89 (सुधारीत आदेश दि.18.04.2017) 50. 18.04.2017