Sheet Name :- GUHAGAR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 श्री.सहदेव नारायण सुर्वे, रा. तवसाळ शेती तवसाळ 105 0.04.0.04 उपविभागीय अधिकारी चिपळूण आदेश क्र. एलजीएल 614, दि. 07/06/1960 1- 07.06.1960
2 श्री.विश्राम राघो किल्लेकर रा.कुडली निवास कुडली 87 4 0.00.10 क्र.एल.जी.एल/एस आर 964/801 दि.03/8/1960 2- 03.08.1960
3 श्री.थमाजी बुधा किल्लेकर रा.कुडली निवास कुडली 87 4 0.02.00 क्र.एल.जी.एल/एस आर 965/801 दि.16/8/1960 3- 16.08.1960
4 श्री. पांडुरंग विश्राम किल्लेकर रा. कुडली ता. गुहागर निवास कुडली 87 4 0.01.0.01 क्र.एल.जी.एल/एस आर 964/दि.31/8/1960 4- 31.08.1960
5 श्री. विठ्ठल सुदाम सुर्वे रा तवसाळ ता. गुहागर शेती तवसाळ 10/1अ - 0.54.0.54 उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांचेकडील क्र.एल.जी.एल/डब्ल्यूएस- 2031 दि.31/12/1960 5- 31.12.1960
6 ग्रामपंचायत परचुरी खुर्द ता.गुहागर पाण्याची टाकी परचुरी खुर्द 40/2 - 0.01.0 मह.2/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.19/2007, दि. 24/04/2007 6- 24.04.2007
7 सरपंच ग्रामपंचायत गुहागर ता.गुहागर मच्छि मार्केट गुहागर 82 - 0.10.0.10 मह.2/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.19/2010, दि. 12/01/2010 7- 12.01.2010
8 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), स्थापत्य विभाग रत्नागिरी 33/11 के.व्ही.स्वीचन उपकेंद्र उभारण्यासाठी मौजे किर्तनवाडी तर्फे गुहागर 29 6 0.57.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./1/एसआर/3/2011 दि.21.10.2011 8- 21.10.2011
9 सरपंच ग्रामपंचायत कोंडकारुळ ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणेसाठी मौजे कोंडकारुळ 82/2 0.05.00 क्र.महसूल/कार्या-9/प्र.क्र.13/एसआर -01/2015 दि.2.3.2015 9- 02.03.2015
10 सरपंच ग्रामपंचायत रानवी नळपाणी योजनेची विहीर बांधणेसाठी मौजे रानवी गट नं.130 0.04.00 क्र.महसूल/कार्या-9/प्र.क्र.61/एसआर -03/2015 दि.5.2.2016 10- 05.02.2016