Sheet Name :- KHED
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 जनरल सेक्रेठरी छत्रपती शिवाजी विद्या प्रसारक मंडळ मुंबई (खोपी) कब्जेहक्काने शैक्षणिक खेड स.नं.37 जुना 9 4ब 0.82.0.82 सनद दि.18/10/1971 1- 18.10.1971
2 श्री.विजय बाबू पवार (दाभिळ) कब्जेहक्काने निवासी खेड गट नं.318 - 0.04.0.04 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.महसुल/कार्या/3-4/जमिन (1) 414 दि.14/06/2001 2- 14.06.2001
3 श्री.महामुद दाऊद हमदुले (रजवेल) कब्जेहक्काने बागायती शेती खेड ग.नं.201 व 202 लगत गट क्रमांक 931 - 0.17.0.17 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.मशा/4/सीआर 98/2006 दि.16/10/2006 व क्र.मशा/4/सीआर 98/2007 दि.20/06/2007 3- 20.06.2007
4 कार्यकारी अभियंता ल.पां.चिपळूण धरणबुडीत क्षेत्र पोयनार 266,47,63,61,129,137,121,120,116,149,139,227,246,249,49,229,135,266 0 6.75.6.75 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.123/07/एसआर/1/08, दि. 31/01/2008 4- 31.01.2008
5 श्रीमती इंदिरा बाबाजी जाधव निवासी प्रयोजनासाठी मौजे खेड 211 ब नगर भूमापन क्रमांक 3299 - 0.03.00 क्र.मह/कार्या-10/जमीन वाटप/एसआर-19/2014 दि.02.09.2014 5- 02.09.2014
6 ग्रामपंचायत निळीक ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारतीची पुर्नबांधणी मौजे निळीक गट नं.7 - 0.03.00 क्र.मह/कार्या-9/एसआर-04/2016 दि.05.02.2016 6- 05.02.2016