Sheet Name :- LANJA
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 कार्यकारी अभियंता दक्षिण रत्नागिरी सां.बा. विभाग भांडारगृह लांजा पोकळीस्त सि.स.नं. 166 -- 0.03.80 महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-78 दि. 10.07.1990 1- 10.07.1990
2 सरपंच ग्रामपंचायत वेरळ गुरांचे गावठाण व सरकारी रस्ता मौजे वेरळ क.ग.नं. 343 0-05-00 क्र.मह/कार्यासन 3-4/जमीन 1030 दि.12.3.1991 2- 12.03.1991
3 तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख लांजा कार्यालय इमारत लांजा न.भू.क्र.871 क.ग.नं. 1375 -- 0.03.0.03 महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि-1447 दि. 16.02.1998 3- 16.02.1998
4 उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण, रत्नागिरी कार्यालय लांजा 2733 -- 0.05.0.05 महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन/1/कावि-19 दि. 07.08.1998 4- 07.08.1998
5 सरपंच ग्रामपंचायत भांबेड सार्वजनिक रस्ता भांबेड 199 -- 0.10.0.10 क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि -790 दि. 01.07.1999 5- 01.07.1999
6 सरपंच ग्रामपंचायत साटवली ग्रामसचिवालय साटवली भाग - 1 709 -- 0.04.0.04 क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन/1/कावि-211 दि. 19.05.2000 6-19.05.2000
7 कृषक भारती को-ऑप -लि मुंबई खत कारखाना कुवे 1881 -- 0.40.20 क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि-236 दि. 09.11.2000 7- 09.11.2000
8 कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे अन्वेषण विभाग कुवारबांव रत्नागिरी मुचकुंदी पाटबंधारे योजनेकरीता मौजे खोरनिनको क.ग.नं.479, 6-78-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./107/07/48/12/एसआर/1/2013 दि.21.10.2013 8- 21.10.2013
क.ग.नं.1067 2-17-00
क.ग.नं.1091 0-12-40
1 सरपंच, ग्रामपंचायत लांजा सुलभ शौचालय लांजा 1375 -- 0.03.75 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि-363 दि. 31.03.1999 31.03.1999
9 सरपंच, ग्रामपंचायत लांजा सुलभ शौचालय लांजा 1375 - 0.0375 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील नाहरकत प्रमाणपत्र क्र.मह/कार्या/3-4/जमीन (1) कावि-363, दिनांक-31/03/1999 9. 31.03.1999