Sheet Name :- MANDANGAD
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयीन इमारतीसाठी मौजे भिंगळोली 38 अ 2 - 0.04.99 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन-1/कावि-254 दि.05.05.1998 1- 05.05.1998
2 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी कार्यालयासाठी भिंगळोली 38अ2 0.01.0.01 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्रमांक/ महसूल/11/जमीन वाटप-2 /प्र.क्र./एसआर/1/08 दिनांक 5/12/2008 2- 05.12.2008
3 सरपंच ग्रामपंचायत कार्यालय बाणकोट कार्यालयासाठी बाणकोट 27 26 0.02.0.02 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्र.मह./11/जमीन वाटप -2/प्र.क्र.70एसआर 2/ 2008, दि. 10.12.2008 3- 10.12.2008
4 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी म्हाप्रळ चेक पोस्ट करीता मौजे इस्लामपूर 17 1 0-03-00 क्र.मह/11/जमीनवाटप-2/प्र.क्र./111/ एसआर/3/08 दि.27.12.2008 4- 27.12.2008
5 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिल्पसृष्टी उभारणीकामी मौजे आंबडवे 85 - 0.16.25 क्र.मह/11/जमीनवाटप-2/ प्र.क्र./128/11/एसआर/4/2012 दि.27.8.2012 5- 27.08.2012
6 सरपंच,ग्रामपंचायत उंबरशेत,ता.मंडणगड राष्ट्रीय पेयजल योजनांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेकरीता, उद्भव विहीरी करीता सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता पेवे 10/0 या जमीनीचे लगत असलेली बिननंबरी - 0.01.0.01 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.मह./11/जमीन वाटप -2/प्र.क्र.72/एसआर 5/ 2012, दि. 30/03/2013 6- 30.03.2013