Sheet Name :- MANDANGAD
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयीन इमारतीसाठी मौजे भिंगळोली 38 अ 2 - 0.04.99 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन-1/कावि-254 दि.05.05.1998 1- 05.05.1998
2 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी कार्यालयासाठी भिंगळोली 38अ2 0.01.0.01 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्रमांक/ महसूल/11/जमीन वाटप-2 /प्र.क्र./एसआर/1/08 दिनांक 5/12/2008 2- 05.12.2008
3 सरपंच ग्रामपंचायत कार्यालय बाणकोट कार्यालयासाठी बाणकोट 27 26 0.02.0.02 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्र.मह./11/जमीन वाटप -2/प्र.क्र.70एसआर 2/ 2008, दि. 10.12.2008 3- 10.12.2008
4 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी म्हाप्रळ चेक पोस्ट करीता मौजे इस्लामपूर 17 1 0-03-00 क्र.मह/11/जमीनवाटप-2/प्र.क्र./111/ एसआर/3/08 दि.27.12.2008 4- 27.12.2008
5 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिल्पसृष्टी उभारणीकामी मौजे आंबडवे 85 - 0.16.25 क्र.मह/11/जमीनवाटप-2/ प्र.क्र./128/11/एसआर/4/2012 दि.27.8.2012 5- 27.08.2012
6 सरपंच,ग्रामपंचायत उंबरशेत,ता.मंडणगड राष्ट्रीय पेयजल योजनांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेकरीता, उद्भव विहीरी करीता सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता पेवे 10/0 या जमीनीचे लगत असलेली बिननंबरी - 0.01.0.01 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.मह./11/जमीन वाटप -2/प्र.क्र.72/एसआर 5/ 2012, दि. 30/03/2013 6- 30.03.2013
7 श्री. इब्राहिम महामुद काझी. इस्लामपुर ता. मंडणगड शेतीसाठी इस्लामपूर 12 2 2.0234 मा. उपविभागिय अधिकारी दापोली यांचेकडील आदेश क्र/एलजीएल/एसआर-366 दि.20/7/1971 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 7. 20.07.1971
8 चेअरमन जनता एज्युकेशन सोसायटी बाणकोट ता. मंडणगड शैक्षणिक प्रयाजन बाणकोट 81 33ब 0.175 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.आरबी/ एलएनडी/2/276 दि.18/5/1978 (आदेश व फेरफार उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 व नकाशा प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 8. 18.05.1978
9 जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी मंडणगड ग्रामीण रुग्णालयासाठी मंडणगड 92ब - 0.2 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र./आरबी/डेस्क/3-4/एलजीएल/ एसआर-20/88 दि.1/2/1988 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 9. 01.02.1988
10 श्री. अ.सत्तार उमर मुकादम व श्री. कादीर उमर मुकादम रा. म्हाप्रळ ता. मंडणगड शेतीसाठी इस्लामपूर 32अ 1अ1 0.58 तहसिलदार मंडणगड यांचेकउील आदेश क्र/एनसीआर/एसआर-4 दिनांक 27/3/1992 त्यावर मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांजकउील कर्योत्तर मंजूरी आदेश क्र/ जमीन/21/91/ प्र.क्र.1/ज-4 दि.19/7/1996 10. 27.03.1992
11 ग्रुप ग्रामपंचायत म्हाप्रळ मोहल्ला ता. मंडणगड कार्यालयासाठी म्हाप्रळ 8 - 0.04 मा. जिल्हाघिकारी रत्नागिरी क्र/ महसूल/कार्या3-4/ जमीन-1/कावि-385/ दि.10/5/2000 11. 10.05.2000
12 सा्गरी सुरक्षा योजने अंतर्गत पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी यांना पोलीस ठाण्यासाठी कार्यालयासाठी वेसवी 50 3 0.1 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्रमांक/ महसूल/5/प्र.क्र.130 दिनांक 30/9/2006 12. 30.09.2006