Sheet Name :- RAJAPUR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था रत्नागिरी मत्स्य संवर्धन प्रकल्प सागवे 251, 252, 253, 254, 255 - 25.49.25.49 महसूल कार्यासन 3-4/जमीन एसआर, दि. 23/08/1989 1-23.08.1989
2 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग राजापूर विहीर व पंपगृह होळी 53 0 0.00.0.00 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4/जमिन(1)/कावि/632 दिनांक 16/10/1997 2- 16.10.1997
3 तालुका निरीक्षक भुमिअभिलेख कार्यालय राजापूर 02353-223546 तालुका निरीक्षक भुमिअभिलेख राजापूर यांचे कार्यालय करिता राजापूर 38 0 0.05.0.05 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4/जमिन(1)/कावि/1037 दिनांक 02/02/1998 3- 02.02.1998
4 श्री आर्यादूर्गा देवीहसोळ सेवा संघ पूणे धार्मिक देवीहसोळ 71 1 0.18.0.18 1) शासन वनविभागाकडील क्रमांक जमिन/29/97/759/प्र.क्र.235/ज-4, दिनांक 23/07/1997 2) महसूल कार्या-3-4/जमीन 1/ कावि-1340, दि. 04/03/1999 4- 04.03.1999
5 प्राचार्य, नवोदय विद्यालय दाभोळ, दाभोळ पॉवर प्रोजेक्ट रानवी, गुहागर नवोदय विद्यालय ठुकरुवाडी (पडवे) 21/1ब, 25/1, 28/1अ 12.00.00 महसूल कार्या 3-4/जमीन 1/ 574, दि. 16/02/2001 5- 16.02.2001
6 ग्रामपंचायत कार्यालय जैतापूर व मंडळ अधिकारी / तलाठी कार्यालय जैतापूर 02353-224353 ग्रामपंचायत कार्यालय जैतापूर व मंडळ अधिकारी / तलाठी कार्यालय जैतापूर जैतापूर (बाजारवाडी) 39 7अ 0.06.0.06 क्रमांक जिकार/कार्यासन/3-4/जमीन (1)(अ)35,दिनांक 07/07/2003 6- 07.07.2003
7 (महेश यशवंत परकर रा.गांवखडी ता.रत्नागिरी) यांजकडून श्री.विलास धोंडू पाटील, रा.गावखडी, ता.राजापूर यांजकडे हस्तांतरण कृषक कारणासाठी (फळझाडे लागवड) कशेळी 66 66 66 68 12 9 4 4 0.45.0.45 जिकार/कार्यासन/3-4/जमिन(1)(अ) एसआर/15/2003, दिनांक 17/07/2003 7- 17.07.2003
8 कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग चिपळूण लघुपाटबंधारे योजना धरणासाठी मौजे पहिलीवाडी 110 1 0 0 0-08-00 0.10.00 क्रमांक महसूल/जमीन वाटप (1) प्र.क्र.21 दि.16.1.2007 8 - 16.01.2007
9 कार्यकारी अभियंता,लघुपाटबंधारे अन्वेषण प्रकल्प, कुवारबाव रत्नागिरी अर्जुना मध्यम लघुपाटबंधारे प्रकल्प करिता मौजे करक येथील बुडीत क्षेत्रातील जमीन करक 1,2,3,5,7,17,100,120,121,121,130,219,221,235 0 3.31.46 क्र. महसूल/ 11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.105/07 एसआर/1/08, दिनांक 19/09/2008 अन्वये जमिनीचे हस्तांतरण केले 9- 19.09.2008
10 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी धारतळे चेकपोस्ट करीता भालावली 99 5 0.01.0.01 क्रमांक मह/11/जमीन/वाटप/2/प्र.क्र./158/एसआर2/08, दिनांक 31/12/2008 अन्वये मंजूर 10- 31.12.2008
11 सरपंच, ग्रामपंचायत मोगरे ता.राजापूर ग्रामपंचायत कार्यालया करिता मोगरे 5 8 0.05.0.05 क्रमांक मह/11/जमीन वाटप/प्र.क्र.10एसआर 3/2009, दिनांक 22/12/2009 अन्वये मंजूर 11- 22.12.2009
12 कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग कुंवारबांव रत्नागिरी जुवाठी लघुपाटबंधारे योजना उजवा कालवाकरीता मौजे जुवाठी गट नं. 1428 0-00-80 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./5/10/एसआर/5/2012 दि.18/10/2012 12- 18.10.2012
गट नं. 1323 0-00-80
13 श्री.जमीर निजाम खलिफे जमीन पोहच रस्त्यासाठी मौजे राजापूर 38 0 0.05.2 क्र.मह/कार्या-10/ज.वा.(1) एसआर/3/2013 दि.15/04/2013 13- 15.04.2013
14 मुख्याधिकारी नगरपरिषद राजापूर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे धोपेश्वर 315 1 00-45-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2 प्र.क्र./46/11/एसआर/6/2013 दि.15/06/2013 14- 15.06.2013
15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्राथमिक शाळेकरीता मौजे कोंढये तर्फे राजापूर 126 4 00-02-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2 प्र.क्र./110/एसआर/7/2013 दि.12/07/2013 15- 12.07.2013
1 शिवराम मोरेश्वर तावडे (मयत) वारस मुलगा श्री. संतोष शिवराम तावडे वगैरे 3 रा. विल्ये ता. राजापूर भातशेती विल्ये 12 0 0.63.0.63 क्र.एलजीएल/एसआर-2235, दि. 14/06/1951 14.09.1953
17 सरपंच,ग्रामपंचायत पाचल, ता.राजापूर स्मशानशेड बांधणेसाठी पाचल गट नं-1033 - 0.03 क्र.मह./एल-1/प्र.क्र.74/2015, दि.29/06/2017 17. 29.06.2017
18 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रासाठी ठुकरूलवाडी 28 1अ1 0.1 क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.76/2015/ एसआर- 15/2017, दि.26/07/2017 18. 26.07.2017