Sheet Name :- RATNAGIRI

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 श्रीम.सुनंदा दत्तात्रय चौगुले, रा.रत्नागिरी कृषी झाडगाव 256 अ - 0.37.0.37 1) एलजीएल/एसआर 579, दि. 25/04/1962 1- 25.04.1962
2 श्रीमती मालती विठोबा सुर्वे (विठोबा महादेव सुर्वे) पोमंडी खुर्द शेती कुवाबांव जुना स.नं.81/1ब नविन 13/1ब1 - 0.33.0.33 आरबी-2/एलएनडी 436, दि. 04/05/1979 2- 04.05.1979
3 कार्यकारी अभियंता (उत्तर) सा.बा.विभाग रत्नागिरी प्रादेशिक प्रयोगशाळा नाचणे 199 अ 2 0.62.00 आरबी डेस्क-3/एलएनडी 2/2037 दि. 17/06/1980 3- 17.06.1980
4 कार्यकारी अभियंता, जि.रत्नागिरी प्रशासकीय इमारत झाडगांव 266 5 0.68.0.68 आरएस-2/एलएनडी 2298, दि. 22/09/1980 4- 22.09.1980
5 के.पी खेडसकर रा.झाडगांव म्यु.आंत निवास झांडगांव स.नं.260 9 0.02.94 क्र.आरबी/डेस्क-3-4 एलएनडी 237 दि. 18/06/84 5- 18.06.1984
6 श्रीकृष्ण जयसिंग देसाई पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव स.नं.71 पै - भुखंड क्र. 11 व 12 क्र.आरबी/डेस्क/3-4 एलएनडी 238 दि. 21/01/86 6- 21.06.1986
7 जयमाला गाविंद पाटोळे पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव स.नं.71 पै - भुखंड क्र. 150 व 151 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1050 दि. 28/01/86 7- 28.01.1986
8 अध्यक्ष जिल्हा पत्रकार संघ रत्नागिरी रा.झाडगांव म्यु.आंत पत्रकार भवन झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 - 0.10.0.10 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1892 दि. 20/03/87 8- 20.03.1987
9 रंजना पर्शराम घाटगे (परर्शराम गणपत घाडगे)रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 10 0.02.53 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन 34 दि. 12/01/90 9- 12.1.1990
10 सरपंच ग्रा.पं. मजगाव, केळये स्मशानभूमी केळये स.नं.699 - 0.10.0.10 क्र.महसूल/कार्या/3-4 जमिन (1) वशि 2613 दि. 7/04/95 10- 07.04.1995
11 जि.प.रत्नागिरी विहिर टेंभ्ये स.नं.96 28 0.02.0.02 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन (1) कावि 406दि. 18/05/98 11- 18.05.1998
12 सरपंच ग्रा.पं. हरचिरी विहिर हरचिरी स.न.16 16 0.01.0.01 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन (1) कावि 1149 दि. 6/04/99 12- 06.04.1999
13 बळीराम गुजाबा सुर्वे कारवांचीवाडी रत्नागिरी वाणिज्य (एसटीडी बुथ) कुवाबांव 19 1 0.00.18 क्र.मह/कार्या/3-4/जमीन (1)/एसआर 101 दि. 7/01/2002 13- 07.01.2002
14 श्रीम. मोहीद्दिन अली भाटकर शेतीपुरक मत्स व्यवसायासाठी भाटये 85 0 0.01.0.01 क्र.जिकार/कार्यासन/3/जमिन-1/(अ) एसआर-100दि. 21/11/02 14- 21.11.2002
15 ग्रामपंचायत मिऱ्या स्मशानभूमी वाडामिऱ्या स.नं. 35 0 0.05.0.05 क्र.जिकार/कार्यासन/3-4/जमिन (1)(अ) एसार 102 दि 8/04/2003 15- 08.04.2003
16 सरपंच ग्रामपंचायत नांदीवडे स्मशनभूमी नांदीवडे स नं. 54 1 0.02.0.02 क्र.जिकार/कार्या/3-4/जमिन (1) एसआर 103 दि. 29/08/2003 16- 02.08.2003
17 पोलीस उपअधिक्षक ॲन्टी करप्शन ब्युरो रत्नागिरी युनिट कार्यालयाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे झाडगाव (म्यु.आत) 356 अ (सि.स.नं. 3564) 3/1 0.07.43 क्र.महसूल/5/सीआर-1/2004 दि.23.7.2004 17- 23.07.2004
18 दूरसंचार जिल्हा महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि. रत्नागिरी मोबाईल टॉवर पूर्णगड 30अ 30 0.06.0.06 क्र.महसूल-5/प्र.क्र.99, दि. 20/03/2006 18- 20.03.2006
19 सरपंच ग्रामपंचायत शिवार आंबेरे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणेसाठी मौजे शिवार आंबेरे गट नं.161 0-10-00 क्र.महसूल-जमीन वाटप (१) प्र.क्र.154 दि.5.3.2007 19- 05.03.2007
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 130 27, 36, 39, 48, 55, 33, 38, 43, 24, 71, 74, 75, 76, 77, 19, 63 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 20- 08.05.2007
134 4, 7, 30, 9, 16, 20, 28, 33, 41, 52, 53, 55, 58, 61, 62, 37
135 3, 7, 4, 8
136 2, 8, 9, 15, 23, 30, 25, 34, 43
137 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 4
139 5, 19
140 15, 40, 32
21 व्यवस्थापक, जे.एस.डब्ल्यु एनर्जी कंपनी रत्नागिरी औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे जयगड 93 1/1 9-75-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.131 दि.31.5.2007 21- 31.05.2007
88 9 4-67-00
22 ग्रंथपाल जिल्हा शासकीय ग्रंथालय रत्नागिरी जिल्हा शासकीय ग्रंथालयासाठी मौजे कुवारबांव 52 1/2 1.1000000000000001 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.14 दि.21.7.2007 22- 21.07.2007
23 विशेष समाज कल्याण अधिकारी रत्नागिरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे बांधकामासाठी मौजे कुवारबांव 52 1/1 1-90-81 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.14 दि.21.7.2007 23- 21.07.2007.
52 1/2 0-11-53
24 श्री.महेश गणपत‍ विचारे व्यवसायासाठी (टेलीफोन बुथ) मौजे खालगाव 128 अ 1 4 ब 0.00.18 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र. दि.28.8.2007 24- 28.08.2007
25 डायरेक्टर रियटेक इस्टेट प्रा.लि.तावडे कंपाऊड ग्रा पो.जवळ कारवांची वाडी पोचरस्त्यासाठी कुवाबांव स.नं.19 1 0.02.0.02 क्र.महसूल/जमीन वाटप(1)/प्र.क्र. 142 दि. 28/08/2007 25- 28.08.2007.
26 ग्रामपंचायत पावस विहिर पावस बिननंबरी नदीपात्र - 0.01.0.01 क्र.मह/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र. 122 दि. 14/08/08 26- 14.08.2008
27 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी चेकपोस्ट जयगड स.नं.78 5 0.02.0.02 क्र.मह/11/जमीन वाटप 2/प्र.क्र.159/एसआर 2/08 दि. 31/12/2008 27- 31.12.2008
28 जनरल मॅनेजर भारत संचार निगम लिमीटेड रत्नागिरी मोबाईल टॉवर व न्यु टेक्नॉलाजी या वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे कुवारबांव 46 29 0.03.00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.142 दि.22.1.2009 28- 22.01.2009
29 श्री.केदार जयवंत पवार निवासी प्रयोजनासाठी मौजे कुवारबांव 35 1 0.05.00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र. दि.13.7.2009 29- 13.07.2009
30 श्री. शिवाजी रामदास शिर्के रा. शिवाजीनगर वाणिज्य झांडगांव म्यु.आंत स.नं. 330अ2क - 0.07.0.07 क्र.महसूल/कार्या-4/एसआर 104 दि. 8/12/2009 30- 08.12.2009
31 अध्यक्ष कुसुमेश्वर क्रिडा मंडळ कोतवडे व्यायामशाळा मौजे कोतवडे 33 15 0-02-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र. दि.31.12.2009 31- 31.12.2009
32 श्री.नारायण गणपत कीर अकृषिक प्रयोजनार्थ मौजे नाचणे (म्यु.बाहेर) 399 ‍6 0-16-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.190 दि.3.5.2010 32- 03.05.2010
33 श्रीमती रझिया निजामुद्दीन खतीब निवासी मौजे झाडगाव (म्यु.आत) जुना- 2087 नवीन- 260 5 0-04-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) कावि-83 दि.4.10.2010 33- 04.10.2010
34 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रत्नागिरी शैक्षणिक सार्वजनिक गोळप 254अ 5अ/15 0.05.0.05 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./12/10/एसआर/11/2011 दि. 1/04/2011 34- 01.04.2011
35 मा.विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, कोकण विभागीय मंडळ रत्नागिरी कोकण विभागीय मंडळासाठी मौजे कुवारबांव 46 29 1-19-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./59/एसआर/14/2012 दि.11.5.2012 35- 11.05.2012
36 पोलीस अधीक्षक, रत्नगिरी मिरकरवाडा बंदारात चेकपोस्ट करीता किल्ले स.नं.73 0 0.10.0.10 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.48/10/एसआर 16/2012, दि. 04/12/2012 36- 04.12.2012
37 आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, रत्नागिरी मिरकरवाडा बंदारा करीता किल्ले स.नं.73 0 10.84.10.84 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./132/11/एसआर-17/2013, दि. 15/05/2013 37- 15.05.2013
38 अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकरीता जिल्हा पुरवठा अधिकारी रत्नागिरी शासकीय गोदाम बांधकामासाठी मौजे कुवारबांव 24 0.92.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./74/एसआर/18(3) /2013 दि.24.5.2013 38- 24.05.2013
39 प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, पेण रायगड आदीवासी मुलांच्या व मुलींच्या वस्तीगृहासाठी मौजे कुवारबांव 24 भूखंड क्र.5 0.20.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./74/एसआर/18(5) /2013 दि.13.12.2013 39- 13.12.2013.
40 सरपंच,ग्रामपंचायत खेडशी,ता.रत्नागिरी वाचानालय व नाना नानी पार्क खेडशी स.नं.152 हि.नं 1क69 0.08.0.08 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.29/एसआर/19/13, दि. 28/06/2013 40- 28.06.2013...
41 सरपंच,ग्रामपंचायत खेडशी,ता.रत्नागिरी उद्यान व सांस्कृतिक क्रिडा केंद्र खेडशी स.नं.152 हि.नं 1क70 0.56.0.56 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.30/एसआर/20/13, दि. 28/06/2013 41- 28.06.2013.
42 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रत्नागिरी (आरोग्य विभाग) आरोग्य उपकेंद्र शिरगांव शिरगांव स.नं.177/7 - 0.08.0.08 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.118/एसआर-21/2013, दि. 30/12/2013 42- 30.12.2013
43 महाराष्ट्र नेवल युनिट, रत्नागिरी एनसीसी कुवांरबांव स.नं. 50,51 मधील रेखांकनानूसार 0.43.0.43 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./90/एसआर-22(5)/2014, दि. 01/02/2014 43- 01.02.2014
44 महाराष्ट्र शासन महिला व बालविकास विभागाकरीता जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रत्नागिरी शासकीय प्रतिभा महिला वसतिगृहाकरीता मौजे कुवारबांव 24 भुखंड क्र.4 0.20.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./73/13/एसआर/18(4) 2014 दि.14.2.2014 44- 14.02.2014
45 मे.जे.एस.डब्लु. जयगड पोर्ट लि. बंदर विकास प्रकल्पासाठी मौजे जयगड 33, 36 व 37 लगत बिननंबरी सडक (नवीन स.नं.53 ) 0 0-16-00 क्र.महसूल/कार्या-10/शा.ज.वा./एसआर-22/2015 दि.12.6.2015 45- 12.06.2015
46 सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय रत्नागिरी कार्यालयाकरीता मौजे कुवारबांव 48 जुना स.नं.56 अ भुखंड क्र.3 0.20.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./86/12/एसआर-रत्नागिरी-24/2016 दि.18.2.2016 46- 18.02.2016
47 मे.जे.एस.डब्लु. जयगड पोर्ट लि. बंदर विकास प्रकल्पासाठी मौजे कुणबीवाडी 30 13 0-32-00 क्र.महसूल/कार्या 10/जमीन वाटप (1)/एसआर-23/2016 दि.30.4.2016 47- 30.04.2016
31 11 0-20-00
32 12 0-32-00
1 विभागिय वनअधिकारी वनिकरण झांडगांव स.नं.143/अ स.नं. 441 व 442 - 187.57.187.57 The Bombay Government Gazette, June17, 1897 1. 17.06.1897
2 उषा बळीराम मोरे, रा. पोमंडी खुर्द निवास कुवारबांव स.नं.81 नविन 13/5 5 0.01.0.01 1) क्र.आरबी/डेस्क/3-4 एलएनडी 827 दि. 15/11/85 2) तहसीलदार रत्नागिरी दि. 30/04/1975(हक्क अभिलेख) 2. 30.04.1975
3 श्री. लक्ष्मण महादेव घाणेकर (गंगाराम बाळू घाणेकर) शेती जाकिमिऱ्या स.नं.189अ1अ1 78इ 0.01.0.01 तहसीलदार रत्नागिरी हक्कविलेख दि. 31/03/1977 3. 31.03.1977
4 प्रदीप विश्राम भिसे रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 प्लॉट नं-1 - 0.05.0.05 क्र.आरबी/II/एलएनडी/4054, दि. 13/09/1978 4. 13.09.1978
5 अब्बास अब्दुल खान रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 प्लॉट नं-2 - 0.04.0.04 क्र.आरबी/II/एलएनडी/4054, दि. 13/09/1978 5. 13.09.1978
6 कृष्णा सोनू रावणांक व प्रभाकर सोनु रावणंक रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव स.नं.260 प्लॉट नं-4 - 0.04.0.04 क्र.आरबी/II/एलएनडी/4054, दि. 13/09/1978 6. 13.09.1978
7 आरटीओ ऑफीस रत्नागिरी कार्यालय कुवाबांव स.नं.56 0 1.10.00 क्र.आरबी/एलएनडी/डेस्क/3/4/347 दि. 30/03/1982 7. 30.03.1982
8 सोनू गोविंद कांबळे रा.झाडगांव म्यु.आंत निवास झांडगांव स.नं.260 प्लॉट क्रमांक 8 - 0.03.0.03 क्र.आरबी/डेस्क 3-4/एलएनडी 4054 दि. 11/04/84 8. 11.04.1984
9 सुयोग शासकीय कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था रा.पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 1.67.1.67 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 9. 05.07.1984
10 सन्मीत्र गृहनिर्माण कर्मचारी गृहनिर्माण रा.पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.33.0.33 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 10. 05.07.1984
11 हनुमान गृहनिर्माण संस्था निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.60.0.60 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 11. 05.07.1984
12 राज्य शासकीय कर्मचारी गृहनिर्माण निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.64.0.64 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 12. 05.07.1984
13 वैभव कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 1.06.1.06 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 13. 05.07.1984
14 हनुमान प्रासादीक गृहनिर्माण संस्था निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 1.20.1.20 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 14. 05.07.1984
15 पत्रकार गृहनिर्माण संस्था रा..पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.62.0.62 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 15. 05.07.1984
16 राधाकृष्ण गृहनिर्माण कर्मचारी गृहनिर्माण निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.47.0.47 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 16. 05.07.1984
17 कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 1.03.1.03 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 17. 05.07.1984
18 स्वरुप गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.51.0.51 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 18. 05.07.1984
19 बिल्वमंगल गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.64.0.64 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 19. 05.07.1984
20 अरुणोदय बॅकवर्डक्लास गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.54.0.54 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 20. 05.07.1984
21 गणेश गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.53.0.53 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 21. 05.07.1984
22 आर्शिवाद गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.45.0.45 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 22. 05.07.1984
23 रत्नागिरी भूविकास बॅक कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.43.0.43 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 23. 05.07.1984
24 अनमोल गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 0.64.0.64 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 24. 05.07.1984
25 रत्नसागर गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै नविन स.नं.13 - 1.00.1.00 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 25. 05.07.1984
26 दत्तात्रय शंकर कुलकर्णी निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै प्लॉट नं- 338 - 0.03.0.03 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 375 दि. 31/03/82, 2) आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 26. 05.07.1984
27 जे. आर बने पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै प्लॉट नं- 339 - 0.04.0.04 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 375 दि. 31/03/82, 2) आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 27. 05.07.1984
28 रामचंद्र दाजी शेटये पोमंडी खुद निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं.80/81 पै प्लॉट नं- 340 - 0.04.0.04 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 375 दि. 31/03/82, 2) आदेश क्र.आरबी डेस्क 3-4 एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 28. 05.07.1984
29 ओमसाई गृहनिर्माण संस्था ..पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.71 पै - 0.06.0.06 क्र.आरबी डेस्क3-4/एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 29. 05.07.1984
30 औद्योगिक प्रशिक्षण गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.71 पै - 0.69.0.69 क्र.आरबी डेस्क3-4/एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 30. 05.07.1984
31 भगवती सह. गृहनिर्माण संस्था निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द जुना स.नं. 71 पै. - 0.82.0.82 क्र.आरबी डेस्क3-4/एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 31. 05.07.1984
32 अष्ट विनायक गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.71 पै - 0.76.0.76 क्र.आरबी डेस्क3-4/एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 32. 05.07.1984
33 पत्रकार गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.71 पै - 0.69.0.69 क्र.आरबी डेस्क3-4/एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 33. 05.07.1984
34 विश्वकर्मा गृहनिर्माण संस्था पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.71 पै - 0.39.0.39 क्र.आरबी डेस्क3-4/एलएनडी 375 दि. 05/07/1984 34. 05.07.1984
35 जिल्हा प्रोबेशन डॉक्टर केअर असोशियशन इमारत झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 2 0.30.0.30 क्र.एलआरएफ/2972/32696 दि. 10/08/72, आरबी डेस्क/3-4/एलएनडी 76, दि. 30/01/1985 35. 30.01.1985
36 कार्यकारी अभियंता द. खारभूमी विभाग प्रकल्प कार्यालय इमातर, कर्मचारी वसाहत कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.112 ब - 4.00.0 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1319 दि. 24/07/85 36. 24.07.1985
37 अध्यक्ष जमातुल मुस्लीमीन महिगीर शिरगांव मासे सुकविण्यासाठी शिरगांव स.नं.229 10 खाडीलगत 0.02.97 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी/827 दि. 15/11/85 37. 15.11.1985
38 महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मुंबई लागवडीसाठी भंडारपुळे स.नं. 5/1, 6/3, 7/15 - 4.92.4.92 क्र.महसूल/कार्यासन/3-4/जमिन (1) दि. 7/06/1990 38. 07.06.1990
39 जिल्हा परिषद शाळा पोमंडी खुर्द शाळागृह कुवाबांव जुना स.नं.80पै/ 17 नविन स.नं. 13 - 0.02.90 क्र.मह/3/कार्या/जमिन(3) दि. 23/06/94 39. 23.06.1994
40 मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद शाळेसाठी शैक्षणिक कुवाबांव स.नं.71 नं- 46/12/2 - 0.10.0.10 क्र.महसूल/कार्या-3/जमिन (3) 188 दि. 19/07/1995 40. 19.07.1995
41 रमाकांत नारायण पिलणकर भाटये शेती भाटये स.नं.82 अ 1/2 लगत 0.29.0.29 महसूल कार्या 3-4/जमिन(1) दि. कावि 460 दि. 1/7/98 41. 01.07.1998
42 श्री. गजानन शिवराम म्हस्के निवास कुवाबांव पोमेंडी खुर्द स.नं.80/81 भूखंड क्र. 356 - 0.03.0.03 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन (3) दि. 5/04/99 42. 05.04.1999
43 पोलीस अद्यिक्षक निवास कुवाबांव 14 1/1 3.00.3.00 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन(3)598 दि. 8/12/99 43. 08.12.1999
44 सरपंच ग्रामपंचायत कासारवेली बालवाडी इमारत कासारवेली स.नं.35 2 0.04.0.04 क्र.जिकार/कार्यासन 3/4 जमिन(1)/कावि 810 दि. 29/03/2000 44. 29.03.2000
45 ग्रामपंचायत पाली धर्मशाळा, सोसायटी, ग्राम सचिवालय, नलिका विहीर व आठवडा बाजार पाली बाजारपेठ जुना स. नं 170 हि.नं. 0 नविन स.नं.68 हि.नं.0 क्षेत्र 0-16-0 हे आर - 0.16.0.16 क्र. मह/कार्या/3-4/जमीन (1) कावि 205 दि. 18/4/2000 45. 18.04.2000
46 (ताराचंद्र कन्हैलाल शाह रा. जयगड) श्रीम. वासंती वसंत वैद्य, रा.जयगड झोपडी जयगड स.नं.77 8/2ब 0.01.0.01 एलएनडी/1972 दि. 5/10/52] 2) क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन (1)/कावि-14, दि.02/03/2001 46. 02.03.2001
47 ग्रामपंचायत, गणपतीपुळे समुद्र किनाऱ्यावरील अतिक्रमण रोखणे व किनारा प्रदुषण मुक्त ठेवणे मालगुंड 2 -- 2.52.2.52 क्र. नियोजन/रत्ना/कार्या-पर्यटन/2001, दिनांक 17/5/2001 जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी 47. 17.05.2001
48 स्वामी स्वरुपानंद सेवा मंडळ, पावस रस्ता पावस स.नं. 339 5 0.16.0.16 क्र.जिकार/कार्यासन/3/जमिन(1)(अ) सीआर 178 दि. 20/12/02 48. 20.12.2002
49 सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त ओरस सिंधुदुर्ग कार्यालय झांडगांव स.नं. 260 8ब 0.19.0.19 क्र.जिकार/कार्यासन 3/4 जमिन(1)(अ) 1029 दि. 14/01/2003 49. 14.01.2003
50 सरपंच ग्रामपंचायत कुवारबांव विकासासाठी कुवारबांव स.नं. 35 13 0.15.0.15 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन (3) एसआर 34 दि. 5/03/2003 50. 05.03.2003
51 सरपंच ग्रामपंचायत कासारवेली विहीर कासारवेली स.नं.44 13 0.01.0.01 क्र.महसूल/आरबी-5/कावि288 दि. 4/02/2004 51. 04.02.2004
52 मुख्याधिकारी नगर परिषद रत्नागिरी घनकचरा विल्हेवाटीसाठी आडोमदांडे स.नं. 219 - 2.46.0 क्र.महसूल/5/सीआर 113 दि. 15/04/2004 52. 15.04.2004
53 सरपंच ग्रा.पं. नाणीज ग्रामपंचायत कार्यालय नाणीज गट नं.955 जुना नं.919 - 0.05.0.05 क्र.महसूल/5/प्र.क्र. 91 दि. 27/01/2006 53. 27.01.2006
54 पोलीस अद्यिक्षक रत्नागिरी चेकपोस्ट भाटये स.न.73 हि.नं.0 - 0.05.0.05 क्र. मह/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.135/08/ एसआर/05/2010 दि. 13/1/2010 54. 13.01.2010
55 सरपंच, मिरजोळे रस्त्यासाठी, सार्वजनिक प्रयोजन मिरजोळे 84ब - 0.18.0.18 क्र.मह/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.2/08/ एसआर/7/10 दि. 26/04/2010 55. 26.04.2010
56 कमांडर, कोस्टगार्ड रत्नागिरी विमानतळ मिरजोळे, तिवंडेवाडी 46/1, 9/3/3, 11, 14/3 - 40.41.40.41 क्र.मह/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.15/09 एसआर/08/2010 दि. 28/10/2010 56.28.10.2010
57 प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी, जि.प. रत्नागिरी ग्रामीण विकास व स्वयंरोजगार केंद्र स्थापन करणेकरीता कुवारबांव 46 29 0.40.0.40 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./85 /एसआर/6/2010 दि. 1/11/2010 57. 01.11.2010
58 पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी जेटी व कार्यशाळेकरीता किल्ले 75 0 2.47.2.47 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./75/10/ एसआर/10/2011 दि. 29/03/2011 58. 29.03.2011
59 पोलीस अधिक्षक पोलिस ठाणे इमारत चेकपोस्ट गांवखडी 284 11 0.12.0.12 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./84/09/ एसआर12/2011 दि. 3/08/2011 59. 03.08.2011
60 सरपंच, शिरगांव सार्वजनिक प्रयोजन तिवंडेवाडी 27 1/1/17 0.88.0.88 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./97/ एसआर/13/12 दि. 27/04/2012 60. 27.04.2012
108 सरपंच,ग्रामपंचायत कासारवेली, ता.रत्नागिरी ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतसाठी कासारवेली 35 2 0.0092 क्र.मह./कार्या-09/प्र.क्र.94/2015, दि.18/11/2016 108. 18.11.2016
109 सरपंच,ग्रामपंचायत कोळंबे, ता.रत्नागिरी पाणीची टाकी बांधणेसाठी कोळंबे 11 4/59 0.02 क्र.मह./कार्या-09/प्र.क्र.29/2016, दि.16/12/2016 109. 16.12.2016
110 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी टेस्ट ट्रॅकसाठी कापडगांव ग.571 - 1.01 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.38/ 2016,/एसआर-रत्नागिरी-25/2016, दि.16/12/2016 110. 16.12.2016
111 बंदर अधिकारी,महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, रत्नागिरी बंदर विकास प्रकल्प किल्ले 74अ1 - 0.11 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.3/ 2015,/एसआर-रत्नागिरी-26/2016, दि.29/12/2016 111. 29.12.2016
112 सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन रत्नागिरी कार्यालय इमारतीसाठी कुवारबांव 48 मधील रेखांकन भूखंड क्रमांक-6 - 0.05 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.65/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-27/2016, दि.10/01/2017 112. 10.01.2017
113 भारतीय तटरक्षक दल, रत्नागिरी कोस्टगार्ड बांधकामासाठी किल्ले 74अ1 - 2.14 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.24/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-28/2017, दि.03/03/2017 113. 03.03.2017
114 भारतीय तटरक्षक दल, रत्नागिरी हॉवरक्राफट पार्कींग भाटये 102 - 1.21 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.55/ 2014,/एसआर-रत्नागिरी-29/2017, दि.03/03/2017 114. 03.03.2017
115 पोलीस अधीक्षक, रत्नगिरी पूर्णगड पोलीस दूरक्षेत्र इमारत बांधकामासाठी मेर्वी 42/9अ/1/5अ मधील भूखंड क्र-106 व 115 - 0.0674 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.40/ 2017,/एसआर-रत्नागिरी-30/2017, दि.17/04/2017 115. 15.04.2017
116 सरपंच, ग्रामपंचायत पावस विहीर बांधणेसाठी पावस 258/4 - 0.01 क्र.मह./एल-1/एस.आर-12/17, दि.09/05/2017 116. 09.05.2017
117 मुख्याधिकारी नगर परिषद रत्नागिरी वाहनतळासाठी झाडगांव म्यु.आंत 393अ4ई/2 पै न.भू.क्र.-3408 - 0.01 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.51/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-31/2017, दि.03/06/2017 117. 03.06.2017
118 मुख्याधिकारी नगर परिषद रत्नागिरी वाहनतळासाठी झाडगांव म्यु.आंत 356अ/1पै न.भूक्र. 3570 पैकी - 0.01 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.53/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-32/2017, दि.03/06/2017 118. 03.06.2017
119 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.रत्नागिरी पंचायत समिती रत्नागिरी कार्यालय इमारत बांधकामसाठी झाडगांव म्यु.आंत 325/अ/1/1/अ - 0.1695 क्र.मह./कार्या/9/जि.प./जागा मागणी/एसआर-106-15/2017, दि. 09/06/2017 119. 09.06.2017
120 सरपंच, ग्रामपंचायत खेडशी, ता.जि.रत्नागिरी उद्यान व क्रिंडागणासाठी खेडशी 123 2/45 0.2076 क्र.महसूल/कार्या-9/एसआर-16/2017, दि.28/07/2017 120. 28.07.2017