Sheet Name :- SANGMESHWAR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 श्री. धाकटू गणपत लिंबूकर रा. देवरुख ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी निवास देवरुख 11 2 0.04.20 क्रमांक एलजीएल/एसआर/691 दिनांक 18/9/1966 1- 18.09.1966
2 अध्यक्ष, तुरळ बौध्दजन सहकारी मंडळ , मुंबई समाज मंदिर तुरळ 306 14 0.17.0.17 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4 जमीन (1) 271 दिनांक 11/3/1996 2- 11.03.1996
3 पोलिस खाते दूरक्षेत्र इमारत व कर्मचारी निवास्थान डिंगणी करण 28 1 0.15.0.15 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4 जमीन (1) 206 दिनांक 16/3/1996 3- 16.03.1996
4 मे.आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे कृत्रिम रेतन उपकेंद्राच्या इमारती मौजे देवळे 894 0.02.50 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन /कावि-323‍ दि.25.9.1997 4- 25.09.1997
5 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शाळेची इमारत बांधणेकरीता मौजे माखजन 30ब 16 0.05.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन1/एसआर14 दि.7.7.2002 5- 07.07.2002
6 सरपंच, ग्रामपंचायत कोंडगाव ग्रामसचिवालय कार्यालय बांधणेसाठी मौजे कोंडगाव 245 अ 243 अ 4 2 0-03-00 क्रमांक मह-जमीन वाटप (2)प्र.क्र./55/07/एसआर/1/07 दिनांक 21.07.2007 6- 21.07.2007
7 ग्रामपंचायत ताम्हाणे विहीर पंपहाऊस व जमीनीखालील बंधारा बांधणेकरीता मौजे ताम्हाणे ग.नं.268, 58, 270 चे लगत 0.01.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.9/07/ एसआर/2/08 दि.10.01.2008 7- 10.01.2008
8 सरपंच, ग्रामपंचायत कोसुंब ग्रामसचिवालय कोसुंब 1488 0.06.0.06 क्रमांक महस/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र. 34/एसआर/3/2009 दिनांक 31/3/2010 8- 31.03.2010
9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी शैक्षणिक सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कुरधुंडा 36 0 0-08-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.141/08/एसआर/4/10 दि.4.1.2011 9- 04.01.2011
10 श्री. गोपाळ गणेश पुरोहित रा. देवरुख ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी निवास देवरुख 14 2 0.01.0.01 क्रमांक महसूल/कार्या 13/अति/10/2011 दिनांक 11/11/2011 10- 11.11.2011
11 आरोग्य अधिकारी,जि.प.रत्नागिरी आरोग्य उपकेंद्र आरवली करीता आरवली स.नं.114/1 - 0.05.0.05 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/ प्र.क्र.11/2011/एसआर 6/ 2012 दि. 31/07/2012 11- 31.07.2012
12 सरपंचा ग्रामपंचायत गोळवली ग्रामसचिवालय कार्यालय बांधणेसाठी मौजे गोळवली 58 0 0-03-00 क्र.मह/कार्या-9/प्र.क्र.05/एसआर-02/2016 दि.15.1.2016 12- 15.01.2016