Sheet Name :- CHIPLUN
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/ संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 1- 23.2.2011
2 शेख अब्बास वजुद्दीन चौगुले रा. गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 10+11 0.0506 केडीएम 940 दि.30/4/023 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 2. 30.04.1923
3 मनोहर वासुदेव रेडीज रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 14 0.0506 केडीएम 540 दि.30/4/023 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 3. 30.04.1923
4 गोविंद बाळशेठ सोनार रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 15 0.0506 केडीएम 540 दि.30/4/023 ( आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 4. 30.04.1923
5 शे.अल्ली शे.इस्माईल परकार रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 77ब - 0.0506 29 दि.17/11/028 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 5. 17.11.1928
6 गोविंद राघू निवळकर उर्फ सुतार रा. गांग्रई ता.चिपळूण शेती गाग्रई जुना 889 नविन 890 - 0.25 40/1952 दि.27/4/49 (सुधारीत आदेश 30/04/2017) 6. 30.04.2017
7 बर्मासेल कंपनी चिपळूण ता.चिपळूण पेट्रोल पंप चिपळूण 268 2 0.0101 940 दि.30/4/23 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 7. 05.02.2016
8 नागोजी बाबाजी भोसले रा. गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 4 0.0101 940 दि.30/4/23 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 8. 30.04.1923
9 बाबाजी लक्ष्मण भोसले रा.गोवळकोट ता. चिपळूण निवास गोवळकोट 127/13 - 0.0101 540 दि.30/4/23 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 9. 30.04.1923