Sheet Name :- DAPOLI
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 चेअरमन, दापोली मंडणगड कला, वाणिज्य महाविद्यालय दापोली शैक्षणिक दापोली 715 2 2.40.2.40 तहसीलदार दापोली क्र.एलजीएल/एसआर 2065 दि. 04/12/1974 (2) आरबी /एलएनडी/2/54, दि. 08/11/1974 (3) क्रमांक महसूल कार्या 4/प्र.क्र. 18/2014/2015दिनांक 18/12/2015 1- 08.11.1974
2 अघ्यक्ष, स्नेहदिप संस्था,दापोली मुकबधीर विदयालय मुलांचे,मुलींचे वसतीगृह,कार्यशाळा कॅम्प दापोली 177अ1अ - 0.31.0.31 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र. एलआरफ/ 2988/ 180/ 970/प्र.क्र.137 अ/4 दि.7/10/1989 व महसूल कार्यासन 3-4/जमीन 11/03, दि. 19/12/1989 2- 19.12.1989
3 नवभारत कुणबी छात्रालय, दापोली मुलांना रहाणेसाठी छात्रालय कॅम्प दापोली 31अ1/1अ - 2.92.0 क्र. महसुल/ कार्या/3-4/1/ जमिन/ 418/ दि.29/7/94 व शासन ज्ञापन महसुल वन विभाग क्र.एलआरफ/2883/सीआर 303/3902/ग-6 दि.2/7/85 3- 29.07.1984
4 मे.सनराईस मरिन एंटरप्रायझेस भागीदार श्री.जुनेद महमद जलाल रा.उंबरशेत बॉक्साईटचे वाहतूक करणेकामी कन्वेअर बेल्ट बसविणेसाठी उंबरशेत गट नं. 276 - 0-06-0 क्र.महसूल/कार्या/10/ज.वा./एसआर 21/15, दि. 30/03/2015 4- 30.03.2015
5 श्री.प्रकाश वसंत काणे, डायरेक्टर पुना रिअलटर्स,प्रा.लि.मु.जालगां गृह प्रकल्पासाठी पाणी उपसाकरणेकामी पाईप लाईन टाकरणेकरीता जालगांव 45/3क येथील उत्तरेकडील शासकीय नालासदृश्य नदीच्या काठाचे कडेने - 0.04.80 क्र.मह./कार्या-3/जमीन वाटप (1)/ एस.आर-24/2016, दि. 29/09/2016 29.09.2016
5 श्री.प्रकाश वसंत काणे, डायरेक्टर पुना रिअलटर्स,प्रा.लि.मु.जालगां गृह प्रकल्पासाठी पाणी उपसाकरणेकामी पाईप लाईन टाकरणेकरीता जालगांव 45/3क येथील उत्तरेकडील शासकीय नालासदृश्य नदीच्या काठाचे कडेने - 0.04.80 क्र.मह./कार्या-3/जमीन वाटप (1)/ एस.आर-24/2016, दि. 29/09/2016 29.09.2016