Sheet Name :- GUHAGAR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृती प्रतिष्ठान मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण सैनिक शाळा उभारणे निवोशी 670 व 672 12.00.12.00 क्र.महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन(1)/कावि-1339 दि. 9/10/1997 1- 09.10.1997
2 श्री. दिनेश ऊर्फ दिनानाथ धोंडू भोसले रा. गुहागर ता. गुहागर वाणिज्य गुहागर 82 0.01.0.01 क्र.जिकार/कार्या/3-4/जमीन 1 -ब-कावि773/01 दि.10.06.2003 2- 10.06.2003
3 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 3- 23.02.2011