Sheet Name :- KHED
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
निरंक
1 श्री.बाळकृष्ण सुदरशेठ मेहता (खेड) भाडे पट्टयाने निवासी खेड 298 1 0.0139 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.एलएनडी /209 दि.09/10/1922(आदेश उपलब्ध नसल्याने सनद प्रसिध्द करणेत आली आहे.) 09.10.1922