Sheet Name :- LANJA
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 अध्यक्ष रत्नागिरी कुणबी सेवा संघ कार्यालय (शैक्षणिक) लांजा 2729 जुना 1383अ -- 0.01.0.01 क्रमांक ससाशा/कार्यासन/2 दिनांक 13.07.1990 1- 13.07.1990
2 अध्यक्ष नावेरी परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळ शाळागृह कोंडगे 6 -- 0.44.0.44 क्रमांक महसूल/ कार्यासन/3/4/जमिन/1 दिनांक 16/04/1994 2- 16.04.1994