Sheet Name :- RAJAPUR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 नगर परिषद राजापूर, तालुका -राजापूर वाणिज्य राजापूर -- -- 0.16.25 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्रमांक मह/कार्या 3-4/ जमिन (1)1451 , दिनांक 12/12/1995 1- 12.12.1995
2 राजापूर तालुका एज्युकेशन सोसायटी अध्यक्ष, श्री.जावेद अ.गफुर ठाकुर राजापूर नवजीवन हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या क्रिडांगणासाठी राजापूर 4अ 0 0.14.70 क्रमांक महसूल जमीन वाटप(1) प्र.क्र.84 दि.20.02.2007 2- 20.07.2007