Sheet Name :- RATNAGIRI
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 नंव्हल युनिट (एन.सी. सी) कार्यालय कुवारबांव 56पै 0 0-15-00 क्र.मशा/कार्या/3-4/एलएजीएल/ एसआर 121 दि. 4/05/88 1-04.05.1988
2 गद्रे मरीन एक्स्पोर्ट प्रा.लि. रत्नागिरी प्रक्रिया केलेले पाणी भगवती बंदर येथील समुद्रामध्ये सोडणेसाठी मौजे किल्ले 73 0 510 चौ.मी. क्रमांक/महसूल/10/जमीन वाटप-1 प्र.क्र. दि.18.11.2008 2- 18.11.2008
3 पुष्पेंद्र रिअल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. करीता संचालड्ढ अभय महेंद्र जैन रा.मारुती मंदिर रत्नागिरी उद्यानासाठी (बगीचा) कारवांचीवाडी 74अ1अ2 1 0.03.27 क्र.मह.10 ज.वा.(1) एसआर 18/13, दि. 28/06/2013 3- 28.6.2013