Sheet Name :- SANGMESHWAR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 जयराम राघो जाधव शेती मांजरे 145 ब - 0.19.20 15.07.1960 1- 15.07.1960
2 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/ संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 2- 23.02.2011
3 रयत शिक्षण संस्था, साखरपा महात्मा गांधी विद्यालय शेती साखरपा 139 0 1.3152 क्रमांक अेलजीएल/एसआर/804 दिनांक 17/8/1982 3. 17.08.1982
4 श्रीम. कलसुम युसूफखान पठाण वगैरे 4 रा. कसबा संगमेश्वर ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी निवास कसबा संगमेश्वर 102 ब - 0.0047 क्रमांक अेलजीएल/एसआर/20 दिनांक 21/8/1952 (सुधारीत आदेश दि.24/05/2017) 4. 24.05.2017
5 चेअरमन, स्कूल कमिटी साखरपा (अध्यक्ष, जिल्हा परिषद रत्नागिरी) शाळा साखरपा 163 0 0.688 क्रमांक एलबीपी/86 दिनांक 8/9/1951 (आदेश व फेरफार उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं.7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) 5. 163-0 चा गा.न.नं.7-12 उतारा