Sheet Name :- SANGMESHWAR
अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीएफ
1 जयराम राघो जाधव शेती मांजरे 145 ब - 0.19.20 15.07.1960 1- 15.07.1960
2 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/ संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 2- 23.02.2011