ओषध साहित्य व साधन सामुग्री खरेदी करणेकरिता दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हापरिषद रत्नागिरी कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात.

जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी आपत्ती व्यवस्थापन वीज अटकाव यंत्रांना बसवन्यासाठी दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी SISCO Routers,Polycom Camera etc खरेदीचे दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी स्टेशनरी/लेखन सामग्री खरेदीची ई निविदा.

राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्याक्रमातर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात.

राष्ट्रीय महामार्ग ६६ गाव भोस्ते, वीराची वाडी .जाम्भूर्डे,मोरवंडे,बोरज,निगडे,दाभेल.लवेल,असगणी,आवाशी , लोटे.घाने खुंट ,धमन दिवी ,तालुका खेड चा खेड उपविभागातील निवाड.

Moblie Medical Unit Information.

जिल्हा सेतू सोसायटी रत्नागिरीचे लेखापरीक्षण करणेकरिता दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

राष्ट्रीय महामार्गाचे राजापूर उपविभागातील अवार्ड

राष्ट्रीय महामार्गाचे राजापूर उपविभागातील अवार्ड

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची

राष्ट्रीय महामार्गाचे खेड उपविभागातील अवार्ड

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) पदभरती उमेदवारांची यादी.

SC/ST Register crime in information Right Act.

मुंबई शहर व उपनगर रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर(czmps) सूचना व हरकती मागविणेबाबत

महाराष्ट्र शासन,वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे भरण्यासाठी जाहिरात.