रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या वकील पंनेल गठीत करणेसाठीची जाहिरात

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-मंडणगड

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-दापोली

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-खेड

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-गुहागर

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-चिपळूण

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-देवरूख

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-रत्नागिरी

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-लांजा

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधारणा योजना) सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ बृहृत आराखडा-राजापूर

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान २०१७-१८ लिपिक व लेखापाल कंत्राटी पदांचे भरतीकरिता पात्र व अपात्र अर्जदारांची अंतरिम यादी प्रसिद्ध करणे

गट 'ड' ची माहे डिसेंबर २०१७ अखेर प्रसिद्ध करावयाची अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबतची सामाईक प्रतीक्षासुची

गट 'क' ची माहे डिसेंबर २०१७ अखेर प्रसिद्ध करावयाची अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबतची सामाईक प्रतीक्षासुची

केंद्र शासन पुरस्कृत 'दिनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान ' अंतर्गत समुदाय संघटक या कंत्राटी तत्वावर ठोक मानधनाच्या पदावरील ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी करावयाच्या थेट मुलाखती (Walk in interview)साठी जाहिरात

माहे मार्च ते मे २०१८ ग्रामपंचायत प्रभाग रचना 'अ' अधिसूचना

गुहागर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करणेबाबत

देवरुख नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करणेबाबत

Mobile Medical Unit Visit Plan for January 2018

06 कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरती

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद रत्नागिरी ग्रामलेखा समन्वयक पदासाठीची पात्र अपात्र यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद रत्नागिरी सल्लागार पाणी गुणवत्ता पदासाठीची पात्र अपात्र यादी

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या वकील पंनेल गठीत करणेसाठीची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नागरी आरोग्य केंद्र चिपळूण करिता करार तत्त्वावर पदभरती जाहिरात

राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात

राजीव गांधी पंचायत समिती सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची पदांची जाहीरात

जाहीर सुचना- नवीन DSC पुरविणेबाबत

जाहीर सुचना-मुदत संपलेल्या डिजीटल सिग्नचरचे नुतनीकरण करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा सामान्य रुग्णालय अंतर्गत विशेषग्य पदभरती

एप्रिल २०१८ मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका सदस्य पदांचे आरक्षण सोडतीचे ठिकाण

जिल्हास्तरीय विक्री व प्रदर्शनासाठी स्टोल व पेंडॉल उभारणी कार्नेकारिता दरपत्रके मागवणे.

डे केअर सेंटर साठी बहुउद्देशीय व्यावसायिक भरती बाबत

राज्यस्तरीय स्पर्धा २०१७-२०१८ भोजनाची सोय करणेकरिता जाहीर सूचना.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशाशकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पुनरजाहिरात.

मा. जिल्हाधिकारी यांचे दालनातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स साठी पोलीकॉम व्ही सी युनिटचे कॅमेरा बसविणेसाठी खरेदी दरपत्रक मागविणे ..

मा. जिल्हाधिकारी यांचे दालनातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स साठी पोलीकॉम व्ही सी युनिटचे कोडेक बसविणेसाठी खरेदी दरपत्रक मागविणे .