जिल्हा शल्य चिकित्सक रत्नागिरी_रिक्त पदांची जाहिरात _१८/०८/२०१७.

जाहीर लिलाव नोटीस प्रसिद्धी बाबत.

औषध साहित्य व साधन सामुग्री खरेदी करिता दरपत्रके मागविणे बाबत.

आपत्ती व्यवस्थापन जिल्हाधीकार्यालय रत्नागिरी फोल्डेबल स्ट्रेचर्स व प्रथमोपचार पेटी खरेदी दरपत्रक मागविणेसाठी निविदा.

Moblie Medical Unit Information.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी कॅन्टीन साठी निविदा.

प्रिंटर खरेदी दरपत्रक मागविणे_21/07/2017.

कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात ६ वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) पदभरतीची जाहिरात.

जिल्हा क्रीडा अधिकारी जाहीर खरीदी सूचना.

सन २०१७ साठी स्थानिक सुट्या जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी.

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची