प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी खरेदीसाठी निविदा १.

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी खरेदीसाठी निविदा २.

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी खरेदीसाठी निविदा ३.

सिस्को राउटर खरेदी दरपत्रक मागविणे-नोटीस १७.०६.२०१७.

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत होणार्या प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती मुलाखत कार्यक्रम

जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - जाहीर लिलाव सूचना

ओषध साहित्य व साधन सामुग्री खरेदी करणेकरिता दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हापरिषद रत्नागिरी कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात.

जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी आपत्ती व्यवस्थापन वीज अटकाव यंत्रांना बसवन्यासाठी दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.

Moblie Medical Unit Information.