Publications

TITLE UPDATED ON
कंत्राटी स्वरुपात २० BAMS वैद्यकीय अधिकारी भरणेबाबत जाहिरात 13-०४-२०१७
जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे संवक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अधियोक्ता यांचे नावाने नियुक्तीसाठी नामिका मागवण्याबाबत 07-०४-२०१७
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची. १८-०३-२०१७
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल (मराठी). १६-०२-२०१७
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल (english). १६-०२-२०१७
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(मराठी). १६-०२-२०१७
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(english). १६-०२-२०१७
रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी १७-०२-२०१७
SC/ST Register crime in information Right Act. १८-०२-२०१७

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in