Publications

TITLE UPDATED ON
माहे मार्च ते मे २०१८ ग्रामपंचायत प्रभाग रचना 'अ' अधिसूचना 05-01-2018
गुहागर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करणेबाबत 03-01-2018
देवरुख नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करणेबाबत 03-01-2018
Mobile Medical Unit Visit Plan for January 2018 01-01-2018
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद रत्नागिरी ग्रामलेखा समन्वयक पदासाठीची पात्र अपात्र यादी 01-01-2018
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद रत्नागिरी सल्लागार पाणी गुणवत्ता पदासाठीची पात्र अपात्र यादी 01-01-2018
जाहीर सुचना- नवीन DSC पुरविणेबाबत 08-11-2017
जाहीर सुचना-मुदत संपलेल्या डिजीटल सिग्नचरचे नुतनीकरण करणे. 08-11-2017
एप्रिल २०१८ मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका सदस्य पदांचे आरक्षण सोडतीचे ठिकाण 08-11-2017
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशाशकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पुनरजाहिरात. 08-11-2017
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व ड संवर्गातून नियुक्तीकरिता ठेवण्यात येणारी माहे सप्टेंबर २०१७ अखेरची सामायिक सूची. 23-10-2017
वाळू उत्खनन जाहीर सूचना 23-10-2017
ATP Mobile medical unit oct 2017 09-10-2017
Moblie Medical Unit Information.
सन २०१७ साठी स्थानिक सुट्या जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी.
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची
कंत्राटी स्वरुपात २० BAMS वैद्यकीय अधिकारी भरणेबाबत जाहिरात 13-०४-२०१७
SC/ST Register crime in information Right Act. २४-०४-२०१७
जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे संवक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अधियोक्ता यांचे नावाने नियुक्तीसाठी नामिका मागवण्याबाबत 07-०४-२०१७
रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी १७-०२-२०१७
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल (मराठी). १६-०२-२०१७
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल (english). १६-०२-२०१७
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(मराठी). १६-०२-२०१७
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(english). १६-०२-२०१७
रत्नागिरी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय रास्तभाव दुकानांचे जाहीरनामे जुलै २०१७ 28-07-2017
रत्नागिरी 28-07-2017
संगमेश्वर 28-07-2017
चिपळूण 28-07-2017
गुहागर 28-07-2017
खेड 28-07-2017
दापोली 28-07-2017
मंडणगड 28-07-2017
लांजा 28-07-2017
राजापूर 28-07-2017
राष्ट्रीय महामार्ग ६६ गाव भोस्ते, वीराची वाडी .जाम्भूर्डे,मोरवंडे,बोरज,निगडे,दाभेल.लवेल,असगणी,आवाशी , लोटे.घाने खुंट ,धमन दिवी ,तालुका खेड चा खेड उपविभागातील निवाड. ०९-०५-२०१७

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in