Tenders

TITLE UPDATED ON
जिल्हास्तरीय विक्री व प्रदर्शनासाठी स्टोल व पेंडॉल उभारणी कार्नेकारिता दरपत्रके मागवणे. 28-11-2017
राज्यस्तरीय स्पर्धा २०१७-२०१८ भोजनाची सोय करणेकरिता जाहीर सूचना. 10-11-2017
मा. जिल्हाधिकारी यांचे दालनातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स साठी पोलीकॉम व्ही सी युनिटचे कॅमेरा बसविणेसाठी खरेदी दरपत्रक मागविणे .. 07-11-2017
मा. जिल्हाधिकारी यांचे दालनातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स साठी पोलीकॉम व्ही सी युनिटचे कोडेक बसविणेसाठी खरेदी दरपत्रक मागविणे . 07-11-2017
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेती गटाचा लिलाव सन २०१७-१८ 09-10-2017
रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुग र्जिल्ह्यातील संयुक्त रेती गटाचा लिलाव सन २०१७-१८ 09-10-2017
Purchase of Computers and Printers for Regional Mental Hospital Ratnagiri 05-10-2017
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - विविध लखोटे छपाई बाबत दरपत्रक १७-०८-२०१७
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - लेखन साहित्य खरीदी बाबत दरपत्रक १७-०८-२०१७
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - मतपरिके छपाई बाबत दरपत्रक १७-०८-२०१७
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - विविध बिल्ले फलक छपाई बाबत दरपत्रक १७-०८-२०१७
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - विविध नमुन्यांचे छपाई बाबत दरपत्रक १७-०८-२०१७
औषध साहित्य व साधन सामुग्री खरेदी करिता दरपत्रके मागविणे बाबत. ०९-०८-२०१७
आपत्ती व्यवस्थापन जिल्हाधीकार्यालय रत्नागिरी फोल्डेबल स्ट्रेचर्स व प्रथमोपचार पेटी खरेदी दरपत्रक मागविणेसाठी निविदा. ०७-०८-२०१७
जिल्हा परिषद रत्नागिरी कॅन्टीन साठी निविदा. ३१-०७-२०१७
प्रिंटर खरेदी दरपत्रक मागविणे_21/07/2017. २1-०7-२०१७
जिल्हा क्रीडा अधिकारी जाहीर खरीदी सूचना.
अन्नधान्य व इतर जीवनआवश्यक वस्तुंचे वाहतुकीची निविदा. ३०-०६-२०१७
आर बी एस के कार्यक्रम रिक्त पदभरती. २८-०६-२०१७
सिस्को राउटर खरेदी दरपत्रक मागविणे-नोटीस १७.०६.२०१७. १७-०६-२०१७
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी खरेदीसाठी निविदा ३. १७-०६-२०१७
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी खरेदीसाठी निविदा २. १७-०६-२०१७
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी खरेदीसाठी निविदा १. १७-०६-२०१७
जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - जाहीर लिलाव सूचना 02-06-2017
जिल्हा सेतू सोसायटी रत्नागिरीचे लेखापरीक्षण करणेकरिता दरपत्रक मागवण्याची नोटीस.
जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी - निविदा सूचना.
जिल्हा पुरवठा कार्यालय रत्नागिरी- ई-लिलाव सूचना
<गुहागर व राजापूर खाडीपात्रातील हातपाटी द्वारे वाळू उत्खनन करणे संबधीची जाहीर नोटीस.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेती गटाचा तृतीय फेर लिलाव.(द्वीतीय फेरी).
रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हातील सय्युक्त गटातील तृतीय फेर लिलाव.(द्वीतीय फेरी)
निविदा सूचना जिल्हा क्रीडा संकुल समिती.

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in