Close

काब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती

राजापूर

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था रत्नागिरी मत्स्य संवर्धन प्रकल्प सागवे 251, 252, 253, 254, 255 25.49.00 महसूल कार्यासन 3-4/जमीन एसआर, दि. 23/08/1989 डाउनलोड
2 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग राजापूर विहीर व पंपगृह होळी 53 0 0.00.03 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4/जमिन(1)/कावि/632 दिनांक 16/10/1997 डाउनलोड
3 तालुका निरीक्षक भुमिअभिलेख कार्यालय राजापूर 02353-223546 तालुका निरीक्षक भुमिअभिलेख राजापूर यांचे कार्यालय करिता राजापूर 38 0 0.05.46 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4/जमिन(1)/कावि/1037 दिनांक 02/02/1998 डाउनलोड
4 श्री आर्यादूर्गा देवीहसोळ सेवा संघ पूणे धार्मिक देवीहसोळ 71 1 0.18.00 1) शासन वनविभागाकडील क्रमांक जमिन/29/97/759/प्र.क्र.235/ज-4, दिनांक 23/07/1997 2) महसूल कार्या-3-4/जमीन 1/ कावि-1340, दि. 04/03/1999 डाउनलोड
5 प्राचार्य, नवोदय विद्यालय दाभोळ, दाभोळ पॉवर प्रोजेक्ट रानवी, गुहागर नवोदय विद्यालय ठुकरुवाडी (पडवे) 21/1ब, 25/1, 28/1अ 12.00.00 महसूल कार्या 3-4/जमीन 1/ 574, दि. 16/02/2001 डाउनलोड
6 ग्रामपंचायत कार्यालय जैतापूर व मंडळ अधिकारी / तलाठी कार्यालय जैतापूर 02353-224353 ग्रामपंचायत कार्यालय जैतापूर व मंडळ अधिकारी / तलाठी कार्यालय जैतापूर जैतापूर (बाजारवाडी) 39 7अ 0.05.60 क्रमांक जिकार/कार्यासन/3-4/जमीन (1)(अ)35,दिनांक 07/07/2003 डाउनलोड
7 (महेश यशवंत परकर रा.गांवखडी ता.रत्नागिरी) यांजकडून श्री.विलास धोंडू पाटील, रा.गावखडी, ता.राजापूर यांजकडे हस्तांतरण कृषक कारणासाठी (फळझाडे लागवड) कशेळी 66 66 66 68 12 9 4 4 0.45.40 जिकार/कार्यासन/3-4/जमिन(1)(अ) एसआर/15/2003, दिनांक 17/07/2003 डाउनलोड
8 कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग चिपळूण लघुपाटबंधारे योजना धरणासाठी मौजे पहिलीवाडी 110 1 0 0 0-08-00 0.10.00 क्रमांक महसूल/जमीन वाटप (1) प्र.क्र.21 दि.16.1.2007 डाउनलोड
9 कार्यकारी अभियंता,लघुपाटबंधारे अन्वेषण प्रकल्प, कुवारबाव रत्नागिरी अर्जुना मध्यम लघुपाटबंधारे प्रकल्प करिता मौजे करक येथील बुडीत क्षेत्रातील जमीन करक 1,2,3,5,7,17,100,120,121,121,130,219,221,235 0 3.31.46 क्र. महसूल/ 11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.105/07 एसआर/1/08, दिनांक 19/09/2008 अन्वये जमिनीचे हस्तांतरण केले डाउनलोड
10 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी धारतळे चेकपोस्ट करीता भालावली 99 5 0.01.00 क्रमांक मह/11/जमीन/वाटप/2/प्र.क्र./158/एसआर2/08, दिनांक 31/12/2008 अन्वये मंजूर डाउनलोड
11 सरपंच, ग्रामपंचायत मोगरे ता.राजापूर ग्रामपंचायत कार्यालया करिता मोगरे 5 8 0.05.00 क्रमांक मह/11/जमीन वाटप/प्र.क्र.10एसआर 3/2009, दिनांक 22/12/2009 अन्वये मंजूर डाउनलोड
12 कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग कुंवारबांव रत्नागिरी जुवाठी लघुपाटबंधारे योजना उजवा कालवाकरीता मौजे जुवाठी गट नं. 1428 0-00-80 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./5/10/एसआर/5/2012 दि.18/10/2012 डाउनलोड
12 कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग कुंवारबांव रत्नागिरी जुवाठी लघुपाटबंधारे योजना उजवा कालवाकरीता मौजे जुवाठी गट नं. 1323 0-00-80 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./5/10/एसआर/5/2012 दि.18/10/2012 डाउनलोड
13 श्री.जमीर निजाम खलिफे जमीन पोहच रस्त्यासाठी मौजे राजापूर 38 0 0.05.2 क्र.मह/कार्या-10/ज.वा.(1) एसआर/3/2013 दि.15/04/2013 डाउनलोड
14 मुख्याधिकारी नगरपरिषद राजापूर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे धोपेश्वर 315 1 00-45-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2 प्र.क्र./46/11/एसआर/6/2013 दि.15/06/2013 डाउनलोड
15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्राथमिक शाळेकरीता मौजे कोंढये तर्फे राजापूर 126 4 00-02-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2 प्र.क्र./110/एसआर/7/2013 दि.12/07/2013 डाउनलोड
17 सरपंच,ग्रामपंचायत पाचल, ता.राजापूर स्मशानशेड बांधणेसाठी पाचल गट नं-1033 0.03.00 क्र.मह./एल-1/प्र.क्र.74/2015, दि.29/06/2017 डाउनलोड
18 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रासाठी ठुकरूलवाडी 28 1अ1 0.10.00 क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.76/2015/ एसआर- 15/2017, दि.26/07/2017 डाउनलोड
19 श्री. संभाजी तुकाराम राऊत रा. माडबन ता. राजापूर फोन नं.02353-653566 भातशेती मिठगवाणे 140 1अ 2.48.88 उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र. 464 दि. 8/4/1954 आदेश उपलब्ध नाही. FORM OF RECLAMATION LEASE DT.12/08/1955 डाउनलोड
20 भिकाजी यशवंत जाधव (मयत) वारस पत्नी श्रीम. लक्ष्मी भिकाजी जाधव रा. विल्ये ता. राजापूर भातशेती विल्ये 14 0 0.64.70 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12 उतारा व FORM OF RECLAMATION LEASE DT.18/12/1954 डाउनलोड
21 पोलीस विभाग पोलीस विभागाचे उपयोगासाठी धोपेश्वर 342 1 0.21.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील क्रमांक मशा/ कार्या/3-4/जमिन,दिनांक 22/01/1990 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12 उतारा व फेरफार क्र.1960 डाउनलोड
22 कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ स्थापत्य विभाग रत्नागिरी विद्युत उपकेंद उभारणीसाठी ठुकरुळवाडी 28 0 1.50.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील क्रमांक महसूल/कार्या/3-4/जमिन(1) वशी/1446दिनांक 30/01/1996 7/12 उतारा, तलाठी नोंदवही व फेरफार क्र.91 डाउनलोड
23 श्री. रजनिकांत भार्गव हळदणकरिरी शेती व बागायत नवेदर 169 0 0.50.00 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप-1/एसआर-34/2021, दिनांक 07.04.2021 डाउनलोड
24 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रत्नागिरी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तुळसवडे मौजे तुळसवडे 185 0.84.00 क्र.आरबी/अेके-4/ ज.वा.2/प्र.क्र.16/21/एसआर-47/2021 दि. 11/06/2021. डाउनलोड
25 मुख्याधिकारी, राजापूर नगरपरिषद नगरपरिषद गोदाम व अग्निशमन दल मौजे राजापूर नगरपरिषद हदद 149/ब 0.14.00 क्र.महसूल/कार्या-04/ ज.वा.2/सीआर-01/2019 एसआर-50/2021 दि. 29/10/2021 डाउनलोड

लांजा

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 कार्यकारी अभियंता दक्षिण रत्नागिरी सां.बा. विभाग भांडारगृह लांजा पोकळीस्त सि.स.नं. 166 0.03.80 महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-78 दि. 10.07.1990 डाउनलोड
2 सरपंच ग्रामपंचायत वेरळ गुरांचे गावठाण व सरकारी रस्ता मौजे वेरळ क.ग.नं. 343 0-05-00 क्र.मह/कार्यासन 3-4/जमीन 1030 दि.12.3.1991 डाउनलोड
3 तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख लांजा कार्यालय इमारत लांजा न.भू.क्र.871 क.ग.नं. 1375 0.02.72 महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि-1447 दि. 16.02.1998 डाउनलोड
4 उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण, रत्नागिरी कार्यालय लांजा 2733 0.05.30 महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन/1/कावि-19 दि. 07.08.1998 डाउनलोड
5 सरपंच ग्रामपंचायत भांबेड सार्वजनिक रस्ता भांबेड 199 0.10.50 क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि -790 दि. 01.07.1999 डाउनलोड
6 सरपंच ग्रामपंचायत साटवली ग्रामसचिवालय साटवली भाग – 1 709 0.04.00 क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन/1/कावि-211 दि. 19.05.2000 डाउनलोड
7 कृषक भारती को-ऑप -लि मुंबई खत कारखाना कुवे 1881 0.40.20 क्रमांक महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन-1/कावि-236 दि. 09.11.2000 डाउनलोड
8 कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे अन्वेषण विभाग कुवारबांव रत्नागिरी मुचकुंदी पाटबंधारे योजनेकरीता मौजे खोरनिनको क.ग.नं.1091 0-12-40 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./107/07/48/12/एसआर/1/2013 दि.21.10.2013 डाउनलोड
9 सरपंच, ग्रामपंचायत लांजा सुलभ शौचालय लांजा 1375 0.03.75 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील नाहरकत प्रमाणपत्र क्र.मह/कार्या/3-4/जमीन (1) कावि-363, दिनांक-31/03/1999 डाउनलोड
10 नगरपंचायत लांजा मच्छी व मटण मार्केट या प्रयोजनासाठी मौजे लांजा सि.स.नंबर 166 579.30 चौ.मी. क्र.महसूल/कार्या-04/ जमीन वाटप-2/ सीआर प्र.क्र. 07/2019 एसआर-44/2021 दि. 31/03/2021. डाउनलोड
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी जिल्हा परिषद, मराठी शाळा वेरळ 633 0.13 क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.30/2017/ एसआर-22/2018, दि.05/02/2018 डाउनलोड

रत्नागिरी

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 श्रीम.सुनंदा दत्तात्रय चौगुले, रा.रत्नागिरी कृषी झाडगाव 256 अ 0.37.00 1) एलजीएल/एसआर 579, दि. 25/04/1962 डाउनलोड
2 श्रीमती मालती विठोबा सुर्वे (विठोबा महादेव सुर्वे) पोमंडी खुर्द शेती कुवाबांव जुना स.नं.81/1ब नविन 13/1ब1 0.33.00 आरबी-2/एलएनडी 436, दि. 04/05/1979 डाउनलोड
3 कार्यकारी अभियंता (उत्तर) सा.बा.विभाग रत्नागिरी प्रादेशिक प्रयोगशाळा नाचणे 199 अ 2 0.62.00 आरबी डेस्क-3/एलएनडी 2/2037 दि. 17/06/1980 डाउनलोड
4 कार्यकारी अभियंता, जि.रत्नागिरी प्रशासकीय इमारत झाडगांव 266 5 0.68.31 आरएस-2/एलएनडी 2298, दि. 22/09/1980 डाउनलोड
5 के.पी खेडसकर रा.झाडगांव म्यु.आंत निवास झांडगांव स.नं.260 9 0.02.94 क्र.आरबी/डेस्क-3-4 एलएनडी 237 दि. 18/06/84 डाउनलोड
6 श्रीकृष्ण जयसिंग देसाई पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव स.नं.71 पै भुखंड क्र. 11 व 12 क्र.आरबी/डेस्क/3-4 एलएनडी 238 दि. 21/01/86 डाउनलोड
7 जयमाला गाविंद पाटोळे पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव स.नं.71 पै भुखंड क्र. 150 व 151 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1050 दि. 28/01/86 डाउनलोड
8 अध्यक्ष जिल्हा पत्रकार संघ रत्नागिरी रा.झाडगांव म्यु.आंत पत्रकार भवन झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 0.10.50 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1892 दि. 20/03/87 डाउनलोड
9 रंजना पर्शराम घाटगे (परर्शराम गणपत घाडगे)रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव म्यु.आंत स.नं.260 10 0.02.53 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन 34 दि. 12/01/90 डाउनलोड
10 सरपंच ग्रा.पं. मजगाव, केळये स्मशानभूमी केळये स.नं.699 0.10.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4 जमिन (1) वशि 2613 दि. 7/04/95 डाउनलोड
11 जि.प.रत्नागिरी विहिर टेंभ्ये स.नं.96 28 0.02.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन (1) कावि 406दि. 18/05/98 डाउनलोड
12 सरपंच ग्रा.पं. हरचिरी विहिर हरचिरी स.न.16 16 0.01.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन (1) कावि 1149 दि. 6/04/99 डाउनलोड
13 बळीराम गुजाबा सुर्वे कारवांचीवाडी रत्नागिरी वाणिज्य (एसटीडी बुथ) कुवाबांव 19 1 0.00.18 क्र.मह/कार्या/3-4/जमीन (1)/एसआर 101 दि. 7/01/2002 डाउनलोड
14 श्रीम. मोहीद्दिन अली भाटकर शेतीपुरक मत्स व्यवसायासाठी भाटये 85 0 0.01.30 क्र.जिकार/कार्यासन/3/जमिन-1/(अ) एसआर-100दि. 21/11/02 डाउनलोड
15 ग्रामपंचायत मिऱ्या स्मशानभूमी वाडामिऱ्या स.नं. 35 0 0.05.00 क्र.जिकार/कार्यासन/3-4/जमिन (1)(अ) एसार 102 दि 8/04/2003 डाउनलोड
16 सरपंच ग्रामपंचायत नांदीवडे स्मशनभूमी नांदीवडे स नं. 54 1 0.02.00 क्र.जिकार/कार्या/3-4/जमिन (1) एसआर 103 दि. 29/08/2003 डाउनलोड
17 पोलीस उपअधिक्षक ॲन्टी करप्शन ब्युरो रत्नागिरी युनिट कार्यालयाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे झाडगाव (म्यु.आत) 356 अ (सि.स.नं. 3564) 3/1 0.07.43 क्र.महसूल/5/सीआर-1/2004 दि.23.7.2004 डाउनलोड
18 दूरसंचार जिल्हा महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि. रत्नागिरी मोबाईल टॉवर पूर्णगड 30अ 30 0.06.00 क्र.महसूल-5/प्र.क्र.99, दि. 20/03/2006 डाउनलोड
19 सरपंच ग्रामपंचायत शिवार आंबेरे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणेसाठी मौजे शिवार आंबेरे गट नं.161 0-10-00 क्र.महसूल-जमीन वाटप (१) प्र.क्र.154 दि.5.3.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 130 27, 36, 39, 48, 55, 33, 38, 43, 24, 71, 74, 75, 76, 77, 19, 63 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 134 4, 7, 30, 9, 16, 20, 28, 33, 41, 52, 53, 55, 58, 61, 62, 37 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 135 3, 7, 4, 8 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 136 2, 8, 9, 15, 23, 30, 25, 34, 43 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 137 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 4 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 139 5, 19 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
20 मे.फिनोलेक्स पाईप लिमिटेड गोळप औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे गोळप 140 15, 40, 32 10-99-40 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.195 दि.8.5.2007 डाउनलोड
21 व्यवस्थापक, जे.एस.डब्ल्यु एनर्जी कंपनी रत्नागिरी औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे जयगड 93 1/1 9-75-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.131 दि.31.5.2007 डाउनलोड
21 व्यवस्थापक, जे.एस.डब्ल्यु एनर्जी कंपनी रत्नागिरी औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे जयगड 88 9 4-67-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.131 दि.31.5.2007 डाउनलोड
22 ग्रंथपाल जिल्हा शासकीय ग्रंथालय रत्नागिरी जिल्हा शासकीय ग्रंथालयासाठी मौजे कुवारबांव 52 1/2 1.1 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.14 दि.21.7.2007 डाउनलोड
23 विशेष समाज कल्याण अधिकारी रत्नागिरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे बांधकामासाठी मौजे कुवारबांव 52 1/1 1-90-81 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.14 दि.21.7.2007 डाउनलोड
23 विशेष समाज कल्याण अधिकारी रत्नागिरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे बांधकामासाठी मौजे कुवारबांव 52 1/2 0-11-53 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.14 दि.21.7.2007 डाउनलोड
24 श्री.महेश गणपत‍ विचारे व्यवसायासाठी (टेलीफोन बुथ) मौजे खालगाव 128 अ 1 4 ब 0.00.18 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र. दि.28.8.2007 डाउनलोड
25 डायरेक्टर रियटेक इस्टेट प्रा.लि.तावडे कंपाऊड ग्रा पो.जवळ कारवांची वाडी पोचरस्त्यासाठी कुवाबांव स.नं.19 1 0.02.30 क्र.महसूल/जमीन वाटप(1)/प्र.क्र. 142 दि. 28/08/2007 डाउनलोड
26 ग्रामपंचायत पावस विहिर पावस बिननंबरी नदीपात्र 0.01.50 क्र.मह/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र. 122 दि. 14/08/08 डाउनलोड
27 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी चेकपोस्ट जयगड स.नं.78 5 0.02.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप 2/प्र.क्र.159/एसआर 2/08 दि. 31/12/2008 डाउनलोड
28 जनरल मॅनेजर भारत संचार निगम लिमीटेड रत्नागिरी मोबाईल टॉवर व न्यु टेक्नॉलाजी या वाणिज्य प्रयोजनासाठी मौजे कुवारबांव 46 29 0.03.00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.142 दि.22.1.2009 डाउनलोड
29 श्री.केदार जयवंत पवार निवासी प्रयोजनासाठी मौजे कुवारबांव 35 1 0.05.00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र. दि.13.7.2009 डाउनलोड
30 श्री. शिवाजी रामदास शिर्के रा. शिवाजीनगर वाणिज्य झांडगांव म्यु.आंत स.नं. 330अ2क 0.07.00 क्र.महसूल/कार्या-4/एसआर 104 दि. 8/12/2009 डाउनलोड
31 अध्यक्ष कुसुमेश्वर क्रिडा मंडळ कोतवडे व्यायामशाळा मौजे कोतवडे 33 15 0-02-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र. दि.31.12.2009 डाउनलोड
32 श्री.नारायण गणपत कीर अकृषिक प्रयोजनार्थ मौजे नाचणे (म्यु.बाहेर) 399 ‍6 0-16-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) प्र.क्र.190 दि.3.5.2010 डाउनलोड
33 श्रीमती रझिया निजामुद्दीन खतीब निवासी मौजे झाडगाव (म्यु.आत) जुना- 2087 नवीन- 260 5 0-04-00 क्रमांक महसूल जमीन वाटप (1) कावि-83 दि.4.10.2010 डाउनलोड
34 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रत्नागिरी शैक्षणिक सार्वजनिक गोळप 254अ 5अ/15 0.04.69 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./12/10/एसआर/11/2011 दि. 1/04/2011 डाउनलोड
35 मा.विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, कोकण विभागीय मंडळ रत्नागिरी कोकण विभागीय मंडळासाठी मौजे कुवारबांव 46 29 1-19-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./59/एसआर/14/2012 दि.11.5.2012 डाउनलोड
36 पोलीस अधीक्षक, रत्नगिरी मिरकरवाडा बंदारात चेकपोस्ट करीता किल्ले स.नं.73 0 0.10.00 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.48/10/एसआर 16/2012, दि. 04/12/2012 डाउनलोड
37 आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, रत्नागिरी मिरकरवाडा बंदारा करीता किल्ले स.नं.73 0 10.84.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./132/11/एसआर-17/2013, दि. 15/05/2013 डाउनलोड
38 अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकरीता जिल्हा पुरवठा अधिकारी रत्नागिरी शासकीय गोदाम बांधकामासाठी मौजे कुवारबांव 24 0.92.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./74/एसआर/18(3) /2013 दि.24.5.2013 डाउनलोड
39 प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, पेण रायगड आदीवासी मुलांच्या व मुलींच्या वस्तीगृहासाठी मौजे कुवारबांव 24 भूखंड क्र.5 0.20.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./74/एसआर/18(5) /2013 दि.13.12.2013 डाउनलोड
40 सरपंच,ग्रामपंचायत खेडशी,ता.रत्नागिरी वाचानालय व नाना नानी पार्क खेडशी स.नं.152 हि.नं 1क69 0.08.49 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.29/एसआर/19/13, दि. 28/06/2013 डाउनलोड
41 सरपंच,ग्रामपंचायत खेडशी,ता.रत्नागिरी उद्यान व सांस्कृतिक क्रिडा केंद्र खेडशी स.नं.152 हि.नं 1क70 0.55.51 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.30/एसआर/20/13, दि. 28/06/2013 डाउनलोड
42 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रत्नागिरी (आरोग्य विभाग) आरोग्य उपकेंद्र शिरगांव शिरगांव स.नं.177/7 0.07.61 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.118/एसआर-21/2013, दि. 30/12/2013 डाउनलोड
43 महाराष्ट्र नेवल युनिट, रत्नागिरी एनसीसी कुवांरबांव स.नं. 50,51 मधील रेखांकनानूसार 0.43.44 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./90/एसआर-22(5)/2014, दि. 01/02/2014 डाउनलोड
44 महाराष्ट्र शासन महिला व बालविकास विभागाकरीता जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रत्नागिरी शासकीय प्रतिभा महिला वसतिगृहाकरीता मौजे कुवारबांव 24 भुखंड क्र.4 0.20.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./73/13/एसआर/18(4) 2014 दि.14.2.2014 डाउनलोड
45 मे.जे.एस.डब्लु. जयगड पोर्ट लि. बंदर विकास प्रकल्पासाठी मौजे जयगड 33, 36 व 37 लगत बिननंबरी सडक (नवीन स.नं.53 ) 0 0-16-00 क्र.महसूल/कार्या-10/शा.ज.वा./एसआर-22/2015 दि.12.6.2015 डाउनलोड
46 सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय रत्नागिरी कार्यालयाकरीता मौजे कुवारबांव 48 जुना स.नं.56 अ भुखंड क्र.3 0.20.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./86/12/एसआर-रत्नागिरी-24/2016 दि.18.2.2016 डाउनलोड
47 मे.जे.एस.डब्लु. जयगड पोर्ट लि. बंदर विकास प्रकल्पासाठी मौजे कुणबीवाडी 30 13 0-32-00 क्र.महसूल/कार्या 10/जमीन वाटप (1)/एसआर-23/2016 दि.30.4.2016 डाउनलोड
47 मे.जे.एस.डब्लु. जयगड पोर्ट लि. बंदर विकास प्रकल्पासाठी मौजे कुणबीवाडी 31 11 0-20-00 क्र.महसूल/कार्या 10/जमीन वाटप (1)/एसआर-23/2016 दि.30.4.2016 डाउनलोड
47 मे.जे.एस.डब्लु. जयगड पोर्ट लि. बंदर विकास प्रकल्पासाठी मौजे कुणबीवाडी 32 12 0-32-00 क्र.महसूल/कार्या 10/जमीन वाटप (1)/एसआर-23/2016 दि.30.4.2016 डाउनलोड
108 सरपंच,ग्रामपंचायत कासारवेली, ता.रत्नागिरी ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतसाठी कासारवेली 35 2 0.00.92 क्र.मह./कार्या-09/प्र.क्र.94/2015, दि.18/11/2016 डाउनलोड
109 सरपंच,ग्रामपंचायत कोळंबे, ता.रत्नागिरी पाणीची टाकी बांधणेसाठी कोळंबे 11 4/59 0.02.00 क्र.मह./कार्या-09/प्र.क्र.29/2016, दि.16/12/2016 डाउनलोड
110 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी टेस्ट ट्रॅकसाठी कापडगांव ग.571 1.01.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.38/ 2016,/एसआर-रत्नागिरी-25/2016, दि.16/12/2016 डाउनलोड
111 बंदर अधिकारी,महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, रत्नागिरी बंदर विकास प्रकल्प किल्ले 74अ1 0.11.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.3/ 2015,/एसआर-रत्नागिरी-26/2016, दि.29/12/2016 डाउनलोड
112 सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन रत्नागिरी कार्यालय इमारतीसाठी कुवारंबाव 48 मधील रेखांकन भूखंड क्रमांक-6 0.05.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.65/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-27/2016, दि.10/01/2017 डाउनलोड
113 भारतीय तटरक्षक दल, रत्नागिरी कोस्टगार्ड बांधकामासाठी किल्ले 74अ1 2.14.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.24/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-28/2017, दि.03/03/2017 डाउनलोड
114 भारतीय तटरक्षक दल, रत्नागिरी हॉवरक्राफट पार्कींग भाटये 102 1.21.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.55/ 2014,/एसआर-रत्नागिरी-29/2017, दि.03/03/2017 डाउनलोड
115 पोलीस अधीक्षक, रत्नगिरी पूर्णगड पोलीस दूरक्षेत्र इमारत बांधकामासाठी मेर्वी 42/9अ/1/5अ मधील भूखंड क्र-106 व 115 0.06.74 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.40/ 2017,/एसआर-रत्नागिरी-30/2017, दि.17/04/2017 डाउनलोड
116 सरपंच,ग्रामपंचायत पावस विहीर बांधणेसाठी पावस 258/4 0.01.00 क्र.मह./एल-1/एस.आर-12/17, दि.09/05/2017 डाउनलोड
117 मुख्याधिकारी नगर परिषद रत्नागिरी वाहनतळासाठी झाडगांव म्यु.आंत 393अ4ई/2 पै न.भू.क्र.-3408 0.01.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.51/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-31/2017, दि.03/06/2017 डाउनलोड
118 मुख्याधिकारी नगर परिषद रत्नागिरी वाहनतळासाठी झाडगांव म्यु.आंत 356अ/1पै न.भूक्र. 3570 पैकी 0.01.00 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.53/ 2012,/एसआर-रत्नागिरी-32/2017, दि.03/06/2017 डाउनलोड
119 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.रत्नागिरी पंचायत समिती रत्नागिरी कार्यालय इमारत बांधकामसाठी झाडगांव म्यु.आंत 325/अ/1/1/अ 0.16.95 क्र.मह./कार्या/9/जि.प./जागा मागणी/एसआर-106-15/2017, दि. 09/06/2017 डाउनलोड
120 सरपंच, ग्रामपंचायत खेडशी, ता.जि.रत्नागिरी उद्यान व क्रिंडागणासाठी खेडशी 123 2/45 0.20.76 क्र.महसूल/कार्या-9/एसआर-16/2017, दि.28/07/2017 डाउनलोड
121 उपविभागीय वनअधिकारी रत्नागिरी (चिपळून) वनिकरण कासारी स.नं. 816 187.57.00 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन 66 दि.25/05/93, आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
122 कोकण गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ संस्था कुवाबांव स.नं. 14 1/1 2.15.00 शासन महसूल व वनविभाग परीपत्रक क्र. दि. 6/02/1997 प्रमाणे दि. 22/10/99 ने आगावू ताबा दिला. आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
123 गंगाराम रघुनाथ डोंगरे पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव स.नं.81 16/6 0.10.00 क्र.आरबी-2/एलएनडी/1401, दि.30/09/1980 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
124 ताराबाई रघुनाथ शिवगण पोमेंडी खुर्द निवास कुवाबांव जुना स.नं.81/4 क्षेत्र 0-01-0 4 0.01.00 तहसीलदार रत्नागिरी यांचा हुकुम नं.आर.एच.एल.एस.आर.1-4, दि.27/12/1976 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
125 सुनंदा अंबाजी रसाळ पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव जुना स.नं.81 3 0.01.00 तहसीलदार रत्नागिरी यांचा हुकुम नं.आर.एच.एल.एस.आर.1-4, दि.27/12/1976 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
126 दत्तात्रय भिकाजी घवाळी पोमंडी खुर्द निवास कुवाबांव जुना स.नं.80 पै नविन स.नं.13 0.03.00 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी दि. 31/03/82 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
127 मुख्याधिकारी नगर परिषद रत्नागिरी स्मशानभूमी कर्ला स.नं.12 जुना स.नं.44 0.04.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन (1) कावि 1036 दि. 15/1/2000 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
128 महमद इसाक तांडेल रा. जयगड झोपडी जयगड स.नं.77 8/7ब 0.01.30 क्र.एलएनडी/1972 दि. 5/10/1972 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
129 सदानंद धोंडू तोडणकर रा. जयगड झोपडी जयगड स.नं.77 8/10 0.01.30 एलएनडी/1972 दि. 5/10/1972 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
130 विश्वनाथ महादेव हातिसकर रा. जयगड झोपडी जयगड स.नं.77 8/4ब 0.01.30 एलएनडी/1972 दि. 5/10/1972 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
131 जनरल मॅनेजर जिल्हा उद्योग केंद्र इमारत झांडगांव स.नं.260 8 0.40.75 क्र.आरबी(2)एलएनडी 847 दि. 20/11/1978 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
132 जिल्हा परिषद कर्मचारी निवास इमारत झांडगांव स.नं.260 12 0.32.80 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1098 दि. 24/04/84 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
133 पुरुषोत्तम सोनू बनकर रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव स.नं.260 7 0.04.00 क्र.आरबी/एलएनडी/डेस्क/3-4/454 दि. 8/73 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
134 प्रदीप विश्राम भिसे रा.झाडगांव म्यु.आंत इमारत झांडगांव स.नं.260 3 0.04.50 हु.नं.क्र.आरबी-II/एलएनडी/4054 दि.8/73 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
135 जि.प.रत्नागिरी उपअभियंता ल.पा विहिर चिंद्रवली स.नं.96/8 0.01.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन1 कावि 1881 दि.9/01/98 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
136 (काशिराम देवजी सावंत) सिताबाई कासिराम सावंत शेती राई स.नं.734 0.02.00 क्र.आरबी/एलएनडी/डेस्क/3/4/454 दि. /08/73 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
137 दिगंबर काशिराम बोरकर शेती चिंचखरी (सोमेश्वर) स.नं. 192अ1अ 8 0.38.50 क्र.आरबी/डेक्स/3-4/एलएनडी/238, दि.28/02/1986 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
138 मोहनी पांडूरंग सावंत जाकिमि-या फळबाग जाकीमिऱ्या स.नं. 69/78 जुना 69/78/ग 0.06.50 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन (1) एसआर दि. 21/01/2002 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
139 श्री. राजेंद्र मधुकर साळवी निवास कुवाबांव स.नं.80/81 0.03.00 क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन (3) कावि 318 दि.29/11/1997 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
140 सरपंच, ग्रामपंचायत मिऱ्या स्मशानभूमी जाकीमिऱ्या बिननंबरी (102/0) 0.05.00 क्र.जिकार/कार्यासन/3-4/जमिन (1)(अ) एसार 102 दि 8/04/2003 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
141 जि.प.रत्नागिरी उपअभियंता ल.पा विहिर जांभरुण ग.नं. 830 0.02.00 क्र.मह/कार्या/3-4/जमीन(1) कावि 225 दि.4/04/98 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
142 बाबी देऊ सावंत रा. सैतवडे झोपडी सैतवडे स.नं.19 10अ 0.01.00 क्र.एलएनडी/आरबी/जयगड/110 दि. 14/03/80 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
143 शांतीबाई आत्माराम झगडे रा. सैतवडे झोपडी सैतवडे स.नं.19 10ब 0.01.00 क्र.एलएनडी/आरबी/जयगड/110 दि. 14/03/80 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
144 कल्याणी विठ्ठल कदम रा. सैतवडे झोपडी सैतवडे स.नं.19 10क 0.01.00 क्र.एलएनडी/आरबी/जयगड/110 दि. 14/03/80 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
145 जि.प.रत्नागिरी सभागृहासाठी झांडगांव स.नं.266 5ब 806 0.12.06 क्र.महसूल/कार्या/2-4/जमिन (1)किावि-599 दि.2/05/98 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
146 दामोदर बळवंत जोग शेती जांभारी स.नं.63 ब 0.05.00 क.जा.नं.3 फेरफार नं.690 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
147 अध्यक्ष महालक्ष्मी महीला नागरी पतसंस्था समाजउपयोगी कार्य वाटद स.नं. 145 2ब,1ब,2ब,1क,3ब,2ब1क2ब 0.01.18 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन(2) सीआर 298 दि.29/09/94 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
148 ग्रा.पं. गणपतीपुळे स्मशानभूमी गणपतीपुळे स.नं. 61/12 लगत बिन नंबरी 0.04.00 क्र.मशा-का/3-4/स्माशानभूीम/604 दि.12/07/1988 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
149 वसंत काशिराम आरेकर, शेती नेवरे स.नं. 348ब 0.09.80 एलजीएसआर 3409 दि. 24/08/1986 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
150 मनोहर हरिश्चंद्र मोरे काजिरभाटी शेती नेवरे सं.न.3 0.02.70 एलजीएसआर 67 दि. 9/02/1940 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
151 कमांडर कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिव्ह नं.2 तटरक्षकदल वरळी सी केज पोस्ट कॉलनी वरळी मुंबई बांधकाम तटरक्षक दल स्टेशन किल्ले स.नं.74 हि.नं. 0 2.47.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप2/प्र.क्र./63/एसआर /03/09 दि.24/11/09 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
152 पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी चेकपोस्टकरीता भाटये 14ब 0.01.00 आदेश क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.1/एसआर/4/2009 दि. 14/01/2010 डाउनलोड
153 सरपंच, ग्रा.पं. भाटये लागवडीसाठी भाटये स.नं.82 अ 1/2 लगत 0.78.00 आदेश क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन (1) कावि 1715 दि.2/07/98 डाउनलोड
154 सरपंच, ग्रामपंचायत भाटये रस्त्यासाठी, भाटये स.नं. 101 चे लगत बिननंबरी 0.06.00 आदेश क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन 1/कावि-460 दि.01/07/1998 डाउनलोड
155 दाऊद हसन मेमन रा. जयगड झोपडी जयगड स.नं.77 8/3ब 0.01.30 हक्कविलेख दि.21/01/1977 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
156 जलिलासो मोहंमद हुसेन शेख झोपडी जयगड स.नं. 77 8/5ब 0.01.30 तहसीलदार रत्नागिरी यांचेकडील न.आर.एच.एल. व सी/363 दि.13/05/1977 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
157 श्री. भिकाजी भागा पानगले शेती जाकिमिऱ्या स.नं. 69 78फ 0.01.00 हक्कविलेख दि.31/03/1977 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 डाउनलोड
158 अली आदम मस्तान रा. झाडगांव वाणिज्य झांडगांव स.नं.400 3/1 0.00.06 तलाठी कार्यालयातील नोंदवही उतारा, आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 डाउनलोड
159 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी (सरकारी खाते) सरकारी बंगला गणपतीपुळे 3 0.11.63 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.NOWRE/2435 दि.21/10/1955 डाउनलोड
160 श्री. सादीक करीम नाकाडे पानशॉप व टेलीफोन बुथ कुवारबांव स.नं. 71 0.00.09 आदेश क्र.मह/कार्या/3-4/जमीन(3)/386, दि.19/08/1999 डाउनलोड
161 विजय लक्ष्मण सालिम, मि-या शेती मिऱ्या स.नं. 189अ1अ 78 0.02.00 हक्कविलेख दि.31/03/1977 डाउनलोड
162 जिल्हा समादेशक होमगार्ड रत्नागिरी कार्यालय कुवाबांव स.नं.75 पै 0.41.90 क्र.आरबी/एलएनडी/3607 दि.7/09/72 व क्र.कुवारबांव रेखांकन/स.नं.5051/2013/एसआर-2214, दि.10/01/2014 डाउनलोड
163 सरपंच ग्राम.पं. मिरजोळे रत्नागिरी सार्वजनिक प्रयोजन कुवाबांव स.नं.84 ब 0.18.50 आदेश क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.2/08एसआर 07/10 दि. 25/05/10 डाउनलोड
164 पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी चेकपोस्ट भाटये स.नं. 63 1/2 लगत समुद्र पुळणपड 0.10.50 आदेश क्र. मह/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.1/09/एसआर/04/05 दि. 2/1/2012 डाउनलोड
165 ग्रामपंचायत, गणपतीपुळे समुद्र किनाऱ्यावरील अतिक्रमण रोखणे व किनारा प्रदुषण मुक्त ठेवणे मालगुंड 2 2.52.40 पत्र क्र. नियोजन/रत्ना/कार्या-पर्यटन/2001, दिनांक 17/5/2001 जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी डाउनलोड
166 ग्रामपंचायत मालगुंड माड रोपे लावण्यासाठी मालगुंड बिननंबरी (शुभ्रकमळ तलाव) 0.94.90 तलाठी कार्यालयातील नोंदवही उतारा डाउनलोड
167 आरोग्य विभाग रत्नागिरी कृष्ठरोगी पुर्नवसन प्रकल्प झांडगांव म्यु.बाहेर स.नं.424 ब 0.23.00 क्र.आरबी/डेस्क/3-4/एलएनडी 1007 दि. 10/09/85 आदेश उपलब्ध नसल्याने गा.न.नं.7/12 व फेरफार उतारा डाउनलोड
168 श्रीमती तनुजा चवेकर आणि इतर करीता मुखत्यार दिलीप गणपत देवळेकर रस्त्यासाठी कुवारबांव 46 29 0.02.50 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप-1/प्र.क्र.20/एसआर-35/2021, दिनांक- 05.05.2021 डाउनलोड
169 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मौजे जयगड “41/2/1, 46/0,43/1/1,44/0/1, 68” 0.11.93 क्र.महसूल/04/ज.वा.2/प्र.क्र./46/2010/एसआर-रत्नागिरी-35/2017 दि. 16/11/2018. डाउनलोड
170 मा. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य पुणे-67 तालुका पशुवैदयकीय लघु सर्वचिकित्सालय रत्नागिरी मौजे झाडगाव म्यु.बाहेर 424/ब 0.10.00 क्र.महसूल/कार्या-04/ जमीन वाटप-2/सीआर प्र.क्र. 20/2020 एसआर-41/2020 दि. 20/10/2020 डाउनलोड
171 जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, रत्नागिरी केंद्र पुरस्कृत वन स्टॉप सेंटर इमारतीसाठी मौजे झाडगाव म्यु.बाहेर 424/ब 0.03.00 क्र.महसूल/कार्या-04/ जमीन वाटप-2/सीआर प्र.क्र. 23/2020 एसआर-42/2020 दि. 20/10/2020 डाउनलोड
172 ग्रामपंचायत गणपतीपुळे सांडपाणी व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र मौजे गणपतीपुळे 19 8 0.22.00 क्र.महसूल/कार्या-04/जमीनवाटप-2/सीआर प्र.क्र.04/2021 एसआर 45/2021 दि. 05/04/2021. डाउनलोड
173 मा. संचालक, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय मुलांमुलीसाठी शासकीय वसतीगृह मौजे कुवारबांव 46 29 भूखंड क्र. 3-0.46.97 क्र.मशा/कार्या-4/ज.वा.2/सीआर प्र.क्र. 11/2021 एसआर 51/2021 दि. 16/12/2021. डाउनलोड
174 प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविदयालय, रत्नागिरी शासकीय अभियांत्रिकी महाविदयालयासाठी मौजे नाचणे म्यु.आत 121 42227 चौमी क्र.महसूल/कार्या-04/ ज.वा-2/सीआर प्र.क्र.19/2021 एसआर 48/2021 दि. 16/07/2021. डाउनलोड
175 सरपंच, ग्रामपंचायत पानवल, ता. रत्नागिरी अंगणवाडी इमारत पानवल 83/39/7 0.0052 क्र. आरबी/एल-1/एसआर/20/2017 दि. 7/12/2017 डाउनलोड
176 ग्रामपंचायत मेर्वी ता.रत्नागिरी लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी कुर्धे 85 0 0.03 क्र.महसूल/एल-1/प्र.क्र.11/2017/ एसआर-21/2018, दि.05/02/2018 डाउनलोड
177 ग्रामपंचायत खेडशी, ता.जि.रत्नागिरी उद्यान व क्रिंडागणासाठी खेडशी 105 1/39 0.5802 क्र.महसूल/कार्या-9/प्र.क्र.16/2016/एसआर-25/2018, दि. 26.07.2018 डाउनलोड
178 ग्रामपंचायत कासारवलेली नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी साखरतर 48 1 0.01.00 क्रमांक/आरबी/एल-1/प्र.क्र.09/2017/एसआर-24/2018, दिनांक- 09.04.2018 डाउनलोड
179 ग्रामपंचायत कुवारबाव नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी कुवारबांव 25 322 0.03.00 क्रमांक/आरबी/एल-1/एसआर-26/2018, दिनांक 03.12.2018 डाउनलोड
180 ग्रामपंचायत खेडशी अंगणवाडी इमारत खेडशी 103 2/31 0.30.50 क्रमांक/आरबी/एल-1/प्र.क्र. 07/2018/एसआर-28/2019, दिनांक 29.06.2019 डाउनलोड
181 जिल्हा आरोग्य उपकेंद्र पानवल प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पानवल पानवल 63/अ 39 07 0.05.00 क्रमांक/आरबी/एल-1/कावि-106/प्र.क्र.29/एसआर-35/2020, दिनांक 01.12.2020 डाउनलोड
182 सरपंच ग्रामपंचायत केळ्ये विहीर खोदाई करणेसाठी केळये 923 0.01.00 क्रमांक/मह/कार्या/एल-1/प्र.क्र.33/2016/एसआर-36, दिनांक 06.05.2021 डाउनलोड
183 सरपंच, ग्रामपंचायत सैतवडे ता. जि.रत्नागिरी विकास कामासाठी स.नं.25/36 क्षेत्र 0.051.00 हे.आर या मिळकतीमधील 0.01.00 हे.आर बौध्दवाडीसाठी विहीर खोदारईसाठी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचे नांवे मिळणेबाबत. सैतवडे 25 36 0.01.00 हे.आर क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.21/2021/एसआर40/दि.09/03/2022 डाउनलोड
184 सरपंच, ग्रामपंचायत गणेशगुळे ता. जि.रत्नागिरी संपूर्ण गणेशगुळे गावची स्मशानभूमी असलेली स.नं.171/28 महाराष्ट्र शासन व ग्रामपंचायत गणेशगुळे यांच्या मालकीची असलेली 10 गुंठे जागा ग्रामपंचायतीला ठरवून मिळणेबाबत. गणेशगुळे 171 28 0.10.0 हे.आर क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.13/एसआर-43/2019दि.15/02/2022 डाउनलोड

संगमेश्वर

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 श्री. धाकटू गणपत लिंबूकर रा. देवरुख ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी निवास देवरुख 11 2 0.04.20 क्रमांक एलजीएल/एसआर/691 दिनांक 18/9/1966 डाउनलोड
2 अध्यक्ष, तुरळ बौध्दजन सहकारी मंडळ , मुंबई समाज मंदिर तुरळ 306 14 0.17.00 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4 जमीन (1) 271 दिनांक 11/3/1996 डाउनलोड
3 पोलिस खाते दूरक्षेत्र इमारत व कर्मचारी निवास्थान डिंगणी करण 28 1 0.15.00 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4 जमीन (1) 206 दिनांक 16/3/1996 डाउनलोड
4 मे.आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे कृत्रिम रेतन उपकेंद्राच्या इमारती मौजे देवळे 894 0.02.50 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन /कावि-323‍ दि.25.9.1997 डाउनलोड
5 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शाळेची इमारत बांधणेकरीता मौजे माखजन 30ब 16 0.05.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन1/एसआर14 दि.7.7.2002 डाउनलोड
6 सरपंच, ग्रामपंचायत कोंडगाव ग्रामसचिवालय कार्यालय बांधणेसाठी मौजे कोंडगाव 245 अ 243 अ 4 2 0-03-00 क्रमांक मह-जमीन वाटप (2)प्र.क्र./55/07/एसआर/1/07 दिनांक 21.07.2007 डाउनलोड
7 ग्रामपंचायत ताम्हाणे विहीर पंपहाऊस व जमीनीखालील बंधारा बांधणेकरीता मौजे ताम्हाणे ग.नं.268, 58, 270 चे लगत 0.01.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.9/07/ एसआर/2/08 दि.10.01.2008 डाउनलोड
8 सरपंच, ग्रामपंचायत कोसुंब ग्रामसचिवालय कोसुंब 1488 0.05.50 क्रमांक महस/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र. 34/एसआर/3/2009 दिनांक 31/3/2010 डाउनलोड
9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी शैक्षणिक सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कुरधुंडा 36 0 0-08-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.141/08/एसआर/4/10 दि.4.1.2011 डाउनलोड
10 श्री. गोपाळ गणेश पुरोहित रा. देवरुख ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी निवास देवरुख 14 2 0.01.08 क्रमांक महसूल/कार्या 13/अति/10/2011 दिनांक 11/11/2011 डाउनलोड
11 आरोग्य अधिकारी,जि.प.रत्नागिरी आरोग्य उपकेंद्र आरवली करीता आरवली स.नं.114/1 0.05.00 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/ प्र.क्र.11/2011/एसआर 6/ 2012 दि. 31/07/2012 डाउनलोड
12 सरपंचा ग्रामपंचायत गोळवली ग्रामसचिवालय कार्यालय बांधणेसाठी मौजे गोळवली 58 0 0-03-00 क्र.मह/कार्या-9/प्र.क्र.05/एसआर-02/2016 दि.15.1.2016 डाउनलोड
13 जिल्हा परिषद रत्नागिरी मराठी शाळा शृंगारपूर 147 0 0.02.29 क्रमाक एनडब्ल्यूआरएफ/53 दिनांक 16/6/1940 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
14 जिल्हा परिषद रत्नागिरी मराठी शाळा ओझरे बुद्रूक 1 4 ब 0.11.62 Gò¨ÉÉÆEò +É®ú¤ÉÒ-B±ÉBxÉb÷Ò 3458 ÊnùxÉÉÆEò 29/9/1972 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
15 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शाळा पटांगण बोरसूत 23 0 0.40.00 Gò¨ÉÉÆEò +É®ú¤ÉÒ-B±ÉBxÉb÷Ò क्र. 3458 Ênù.20/5/1972 (आदेश व फेरफार उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचा गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
16 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शाळा परचुरी 165 1 ब 0.07.00 क्रमांक डब्ल्यूआरएफ/एसआर/333 दिनांक 6/1/1994 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
17 कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे जिल्हा परिषद रत्नागिरी विहीर शेनवडे 25 38 0.01.00 क्रमांक महसूल/कार्या/3-4/जमीन/वशी/ 377 दिनांक 7/6/1995 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
18 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शाळा कसबा संगमेश्वर (रामपेठ) 71 ब (27) 0 0.22.80 क्रमांक एलबीपी-2/2-2364 दिनांक 23/11/1962 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
19 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शाळा खडी कोळवण 79 ब 0.09.16 Gò¨ÉÉÆEò +É®ú¤ÉÒ-B±ÉBxÉb÷Ò 3458 ÊnùxÉÉÆEò 29/9/1972 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 व गा.न.नं.2 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
20 ग्रुप ग्रामपंचायत देवरुख शौचालय देवरुख 53 1 0.02.16 क्रमांक महसूल/कार्या3-4 जमीन (1)/कावि/79 दिनांक 30/3/2000 डाउनलोड
21 कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी जोडरस्ता मोर्डे 88 12 0.05.00 क्रमांक महसूल/कार्या3-4 जमीन (1)/कावि/949 दिनांक 20/5/2000 डाउनलोड
22 पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी माखजन दुरक्षेत्र व कर्मचारी निवासस्थान माखजन स.नं. 22 0 0.09.00 क्र.मह./11/जमीन वाटप-2/ प्र.क्र.49/08/ एसआर/5/11 दि. 18/1/2012 डाउनलोड
23 विशाल विष्णु आंबेकर, देवरुख ॲम्ब्युलन्स ठेवणेसाठी माखजन 45 0 0.01.00 क्रमांक/महसूल/कार्या-03/जमीन वाटप (1)/एसआर-26/2019, दिनांक- 26.03.2019 डाउनलोड
24 श्री. अनिल यशवंत कुरुप निवासी प्रयोजन मौजे भडकंबा 1178ब 0.02.00 क्र.महसूल/कार्या-04/ जमीनवाटप/एसआर-38/2019 दि. 29/11/2019. डाउनलोड
25 सरपंच, ग्रामपंचायत कोंडगाव ता.संगमेश्वर जि.रत्नागिरी बहुउद्देशीय सभागृह कोंडगाव 235 ब 0.07.00 क्रमांक/आरबी/एल-1/कावि-43/2019/एसआर-27/2019, दिनांक- 01.03.2019 डाउनलोड
26 सरपंच, ग्रामपंचायत माखजन ता.संगमेश्वर जि.रत्नागिरी अंगणवाडी, व्यायामशाळा, व वाचनालयासाठी जागा स.नं.61/11 मधील 5 गुंठे जागा मिळणेबाबत माखजन 61 11 0.05.00 हे.आर क्र.महसूल/कार्या-एल-1/प्र.क्र.08/2021/एसआर-41/2021 दि.15/03/2022 डाउनलोड

गुहागर

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 श्री.सहदेव नारायण सुर्वे, रा. तवसाळ शेती तवसाळ 105 0.04.00 उपविभागीय अधिकारी चिपळूण आदेश क्र. एलजीएल 614, दि. 07/06/1960 डाउनलोड
2 श्री.विश्राम राघो किल्लेकर रा.कुडली निवास कुडली 87 4 0.00.10 क्र.एल.जी.एल/एस आर 964/801 दि.03/8/1960 डाउनलोड
3 श्री.थमाजी बुधा किल्लेकर रा.कुडली निवास कुडली 87 4 0.02.00 क्र.एल.जी.एल/एस आर 965/801 दि.16/8/1960 डाउनलोड
4 श्री. पांडुरंग विश्राम किल्लेकर रा. कुडली ता. गुहागर निवास कुडली 87 4 0.01.10 क्र.एल.जी.एल/एस आर 964/दि.31/8/1960 डाउनलोड
5 श्री. विठ्ठल सुदाम सुर्वे रा तवसाळ ता. गुहागर शेती तवसाळ 10/1अ 0.54.00 उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांचेकडील क्र.एल.जी.एल/डब्ल्यूएस- 2031 दि.31/12/1960 डाउनलोड
6 ग्रामपंचायत परचुरी खुर्द ता.गुहागर पाण्याची टाकी परचुरी खुर्द 40/2 0.01.0 मह.2/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.19/2007, दि. 24/04/2007 डाउनलोड
7 सरपंच ग्रामपंचायत गुहागर ता.गुहागर मच्छि मार्केट गुहागर 82 0.10.00 मह.2/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.19/2010, दि. 12/01/2010 डाउनलोड
8 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), स्थापत्य विभाग रत्नागिरी 33/11 के.व्ही.स्वीचन उपकेंद्र उभारण्यासाठी मौजे किर्तनवाडी तर्फे गुहागर 29 6 0.57.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./1/एसआर/3/2011 दि.21.10.2011 डाउनलोड
9 सरपंच ग्रामपंचायत कोंडकारुळ ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणेसाठी मौजे कोंडकारुळ 82/2 0.05.00 क्र.महसूल/कार्या-9/प्र.क्र.13/एसआर -01/2015 दि.2.3.2015 डाउनलोड
10 सरपंच ग्रामपंचायत रानवी नळपाणी योजनेची विहीर बांधणेसाठी मौजे रानवी गट नं.130 0.04.00 क्र.महसूल/कार्या-9/प्र.क्र.61/एसआर -03/2015 दि.5.2.2016 डाउनलोड
11 सरपंच,ग्रामपंचायत शिर स्मशानभूमीकरीता शिर 905 0.03.00 क्र.मह./कार्या-9/प्र.क्र.58/2015, दि.16/12/2016 डाउनलोड
12 सरपंच,ग्रामपंचायत चिखली ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम चिखली ग.नं.1016 0.09.00 क्र.मह./कार्या-9/प्र.क्र.02/2016, दि.03/01/2017 डाउनलोड
13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.रत्नागिरी जि.प.प्राथमिक शाळा जानवळे नं-3 साठी जानवळे ग.नं-438 0.05.00 क्र.मह./कार्या-9/प्र.क्र.59/2015/ एस.आर-11/2017, दि.09/06/2017 डाउनलोड
14 श्री.बाळकृष्ण तुकाराम शिर्के रा.मुंढर,ता.गुहागर निवास गुहागर 701 0.06.00 क्र.एल.जी.एल/एस आर 54/दि.30/04/1923 आदेश उपलब्ध नाही. फेरफार क्र.2013 डाउनलोड
15 श्री. यशवंत भिकाजी विलणकर रा. पालशेत ता. गुहागर चर्मालय पालशेत 230 जुना , 154 नवीन 0.34.00 हूकुम नं. डीआर 3071 दि.21/03/1939 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
16 श्री. यशवंत भिकाजी विलणकर रा. पालशेत ता. गुहागर चर्मालय पालशेत 232 जुना , 155 नवीन 0.10.00 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
17 डिव्हीजनल राज्य परीवहन महामंडळ ए.टी बसस्थानक वेलदुर 85/0 0.02.08 उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांचेकडील आदेश क्र.एल.जी.एल/एस आर 53/दि.5/09/1966 डाउनलोड
18 श्रीमती मंजूषा मुकुंद गोखले रा.पुणे रस्त्यासाठी अंजनवेल 1702 0.04.60 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर-29/2019, दिनांक 15.11.2019. डाउनलोड
19 तहसीलदार गुहागर शासकीय निवासस्थान मौजे गुहागर 121 00.14.00 क्र.महसूल/कार्या-04/जमीन वाटप-2/सीआर प्र.क्र 30/2019 एसआर 49/2021 दि. 30/07/2021. डाउनलोड
20 नगरपंचायत गुहागर कब्रस्थान मौजे वरचापाठ तर्फे गुहागर 128 0.30.50 क्र.महसूल/कार्या-04/ जमीन वाटप-2/ प्र.क्र. 06/2015 एसआर-43/2020 दि. 22/10/2020. डाउनलोड
21 सरपंच, ग्रामपंचायत साखरी बु. ता. गुहागर स्मशानभूमी व स्मशानशेड साखरी बु. 575 0.03 क्र. आरबी/एल-1/प्र.क्र.54/2015/ एसआर/17/17 दि. 26/9/2017 डाउनलोड

चिपळूण

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 रामचंद्र मुलू मिरगल रा. चिपळूण ता.चिपळूण व्यापार चिपळूण 220 सि.स.नं.55 13 हि.नं.6ब 0.00.76 महसूल/कार्या-3-4/जमीन 1/1496, दि.06/04/1994 डाउनलोड
2 स्थापत्य बांधकाम विभाग पुणे 638(नवा) सदाशिव पेठ शिवमंगल कार्यालय पुणे 400 केव्ही कोयनाड ग्रहणकेंद्र उभारणीसाठी पिंपळी बुद्रुक 68 0.04.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/208 दि. 14/3/96 डाउनलोड
3 अध्यक्ष रामवरदायनी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट मजरेदादर धामिक दादर ग.नं.75 0.26.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/1289 दि. 6/1/99 डाउनलोड
4 सरपंच ग्रामपंचायत शिरगावता.चिपळूण एस.टी.पिक अप शेड शिरगाव 127अ1अ1 40/14 0.00.25 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/871 दि. 31/3/99 डाउनलोड
5 सरपंच ग्रामपंचायत आबिटगाव ता.चिपळूण सार्वजनिक विहीर आबिटगाव ग.नं.21 0.02.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/178 दि. 25/01/2000 डाउनलोड
6 मदन पांडूरंग वेस्वीकर रा. उक्ताड ता.चिपळूण निवास उक्ताड 33अ 0.03.50 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/1133 दि. 26/12/2000 डाउनलोड
7 सरपंच ग्रामपंचाय त कुटरे ता.चिपळूण बालवाडी कुटरे 424/0 0.05.43 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/10 दि. 20/12/2001 डाउनलोड
8 ग्रामपंचायत खेरशेत ता.चिपळूण पिकअप शेड खेरशेत ब.नं.205 0.00.75 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/16 दि. 19/7/2002 डाउनलोड
9 ग्रामपंचायत कामथे पाण्याची टाकी बांधणेसाठी कामथे ग.नं. 510पै. 0.01.00 क्रमांक/महसूल/11/जमीन वाटप/2 प्र.क्र.178/एसआर-40/07 दि. 11/03/2007 डाउनलोड
10 ग्रामपंचायत मुंढे तर्फे सावर्डे पाण्याची टाकी बांधणेकरीता मौजे मुंढे तर्फे सावर्डे गट नं.1 0-03-00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.204/2007 दि.11.4.2007 डाउनलोड
11 श्री.मनोहर नारायण शिंदे शेती प्रयोजनासाठी मौजे पिंपळी खुर्द 41 1 0.17.94 क्र.मशा/4/सीआर 17/06 दिनांक-27.4.2007 डाउनलोड
12 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. रत्नागिरी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बामणोली बामणोली ग.नं. 171 पै 0.05.00 क्रमांक/महसूल/11/जमीन वाटप/2308 प्र.क्र.3/09 . दिनांक.03/11/2009 डाउनलोड
13 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण बौध्द स्मशानभूमी/ दफनभूमी मौजे ओझरवाडी न.भू.क्र. 6773,न.भू.क्र. 6787 0.22.44 क.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.71/0‍9/एसआर/5/2011 दि.22/03/2011 डाउनलोड
14 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण जलतरण तलाव या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता मौजे चिपळूण न.भू.क्र.2530 3.25.54 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.86/10/एसआर/6/2012 दि.27.4.2012 डाउनलोड
15 मुख्याधिकारी नगर परिषद चिपळूण सार्वजनिक प्रयोजन मौजे चिपळूण सि.स.नं. 3708 0.30.21 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.88/10/एसआर/7/2012 दि.27.4.2012 डाउनलोड
16 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नळपाणी योजनेकामी विहीर खोदणेसाठी मौजे तिवरे गट नं. 958 व 397 लगत 0.01.00 क्र.मह/कार्या-10/ज.वा.(1) चिपळूण एसआर/1/13 दि.20.5.2013 डाउनलोड
17 उमर आमीन मिठागरी रा.गोवळकोट ता.चिपळूण मच्छी व्यवसाय चिपळूण 277अ1 0.17.90 क्रमांक/मह./कार्या-5/कावि-162/एसआर- /2016, दि.13/02/2014 डाउनलोड
18 औद्योगिक विकास महामंडळ रत्नागिरी अकृषिक वापरासाठी मौजे खेर्डी न.भू.क्र. 1655 अ व क तसेच 1656 अ व क 0.52.82 क्र.मह/कार्या-11/जमीन वाटप(2)/एसआर चिपळूण-8/2016 दि.15/2/2016 डाउनलोड
22 नगर परिषद चिपळूण मच्छी व भाजी व्यवसाय चिपळूण 277 ब 0.34.71 LGS/SR 574 दि.28/5/41 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
23 नगर परिषद चिपळूण कार्यालय चिपळूण 215 ब 0.37.82 LGS/SR 903 दि.11/12/43 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
24 म. इब्राहिम अब्बास देसाई रा. चिपळूण ता. चिपळूण निवास चिपळूण 307 0.00.47 LGL 420 दि.19/9/47 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
25 शंकर सखाराम पालकर रा. चिपळूण ता. चिपळूण घराचे कपांऊंड चिपळूण 218अ 1 ब 1 अ 0.05.06 LGL 739 दि.10/10/71 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
26 रुस्तम नवसर पालकर रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 127 अ /2 अ 1 अ 4 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
27 हलिमा महमद घारे रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125 अ/2 आय 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
28 रज्जाक नवसर पालकर रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 127 अ /2 अ 1 अ 3 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
29 अ.रज्जाक नवराज महमद सय्यद रा. गोवळकोट ता.चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ/2 एल 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील हक्क विलेख, तसेच सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
30 जबार याकुब तांडेल रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ/2 इ 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
31 हलिमा शरफद्दीन महालदार रा.गोवळकोट ता.चिपळूण झोपडी गोवळकोट 127अ/2अ1अ2 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
32 रबियाबी बदृद्दीन मापकर रा. गोवळकोट ता. चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ2/201 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
33 खतिजा हुसेन पालकर रा.गोवळकोट ता.चिपळूण झोपडी गोवळकोट 125अ/2ब 0.01.50 103 दि. 1/3/76 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
34 सरपंच ग्रामपंचायत खेर्डी ता.चिपळूण क्रिडांगण व बाल उद्यान खेर्डी 67/68/69 लगत बिननंबरी सरकारी जमिन (पूर्वीचा तलाव) स.न्र.180 0.75.00 LGL/SR/2488 दि.3/1994 (आदेश आहे) डाउनलोड
35 श्री देवी विंध्यवासीनी देवस्थान चिपळूण धामणवणे ता.चिपळूण धार्मिक धामणवणे ग.नं.100 0.15.50 1124 दि.12/7/84 (आदेश आहे) डाउनलोड
36 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.रत्नागिरी शाळा पाथर्डी बिननंबरी 0.04.50 क्रमांक/महसूल/आरबी 4/एलजीएल एसआर/31/03/ दि.22/9/2003 (आदेश आहे) डाउनलोड
37 कार्यकारी अभियंता महा. राज्य विदयुत वितरण कंपनी रत्नागिरी 33/11 के.व्ही.वीज उपकेंद्रासाठी पिपळी ब्रु. ग.नं.19 पै. 0.63.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप/46/09/प्र.क्र.4 दि.3/3/2011 डाउनलोड
38 श्री.बुध्ददास गोपाळ साळवी रा.चिवेली शेती चिवेली लोणारी बंदर स.नं.77 23.20.10 क्र.आरटीएस/कावी-933 दि.8/7/2003 (प्रस्तूत प्रकरणातील आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
39 कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी येलोंदवाडी ल.पा.योजना बुडीत क्षेत्रासाठी शिरवली 186 0.01.30 क्र.महसूल/04/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.111/11/एसआर-चिपळूण-9/2017, दि. 21/01/2017 डाउनलोड
40 पी. आर. देवधर रा. चिपळूण ता. चिपळूण निवास चिपळूण 218 अ1 ब1 लगत 0.00.45 LGL 1439 दि. 3/5/49 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
41 ग्रामपंचायत करंजीकर मोहल्ला रस्ता करंजीकर मोहल्ला ग.नं.769,771,772,787,788,789,794,व 795 लगतची गाळाने तयार झालेली 0.23.22 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/1920 दि. 13/7/2000 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
42 ग्रामपंचायत सावर्डे ता.चिपळूण शाळा सावर्डे सरकारी बिननंबरी पोफळीस्त ग.नं. 311लगत 0.09.00 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/15 दि. 28/12/2001 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
43 महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटींग फेडरेशन मुंढे तर्फे चिपळूण ता.चिपळूण फळप्रक्रिया मुंढे तर्फे चिपळूण 161 ब 63 0.00.10 क्रमांक/महसूल/कार्या/3-4/ जमिन-1/एसआर/27 दि. 6/1/99 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
44 गोविंद राघू सुतार रा. गांग्रई ता.चिपळूण निवास गांग्रई 89 0.05.53 1950 दि.27/4/79 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
45 अशरफ कासम मेमन रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 95 अ2 लगत 0.04.30 क्रमांक/8/एलएनए/कार्या/3-4/ जमिन-1ब/एसआर 30 दि. 25/3/2003 आदेश उपलब्ध नाही. तहसीलदार यांचेकडील नोंदवही उतारा डाउनलोड
46 उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण मौजे तिवरे आपदग्रस्त पुनर्वसन मौजे अलोरे 104, 105, 106, 65, 1.60.00 क्र.महसूल/कार्या-04/जमीन वाटप-2/तिवरे पुनर्वसन/एसआर-39/2020 दि.17/07/2020 डाउनलोड
47 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी बेस्ट टेस्ट ट्रकसाठी मौजे पिंपळी बुद्रुक 27 2 0.99.00 क्र.महसूल/04/ ज.वा.2/प्र.क्र/64/2018/एसआर चिपळूण-10/2016 दि.04/04/2018. डाउनलोड
48 सरपंच, ग्रामपंचायत तुरंबव ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी मौजें तुरंबव ता.चिपळूण येथील स.नं.94 मधील प्राथमिक आरोय केंद्र व कर्मचारी निवासस्थान इमारतीसाठी तुरंबव 94 0.55.00 हे.आर क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.01/2018/एसआर-37/2021 दि.26/11/2021 डाउनलोड
49 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी मौजे कालुस्ते ता.चिपळूण येथील शासकीय जागा उपकेंद्रासाठी मिळणेबाबत. कालुस्ते बुद्रुक 2150 0.05.00 हे.आर क्र.आरबी/एल-1/प्र.क्र.02/2022/एसआर-42/2022 दि.15/03/2022 डाउनलोड

खेड

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 जनरल सेक्रेठरी छत्रपती शिवाजी विद्या प्रसारक मंडळ मुंबई (खोपी) कब्जेहक्काने शैक्षणिक खेड स.नं.37 जुना 9 4ब 0.81.90 सनद दि.18/10/1971 डाउनलोड
2 श्री.विजय बाबू पवार (दाभिळ) कब्जेहक्काने निवासी खेड गट नं.318 0.03.56 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.महसुल/कार्या/3-4/जमिन (1) 414 दि.14/06/2001 डाउनलोड
3 श्री.महामुद दाऊद हमदुले (रजवेल) कब्जेहक्काने बागायती शेती खेड ग.नं.201 व 202 लगत गट क्रमांक 931 0.17.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.मशा/4/सीआर 98/2006 दि.16/10/2006 व क्र.मशा/4/सीआर 98/2007 दि.20/06/2007 डाउनलोड
4 कार्यकारी अभियंता ल.पां.चिपळूण धरणबुडीत क्षेत्र पोयनार 266,47,63,61,129,137,121,120,116,149,139,227,246,249,49,229,135,266 0 6.75.48 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप/2/प्र.क्र.123/07/एसआर/1/08, दि. 31/01/2008 डाउनलोड
5 श्रीमती इंदिरा बाबाजी जाधव निवासी प्रयोजनासाठी मौजे खेड 211 ब नगर भूमापन क्रमांक 3299 0.03.00 क्र.मह/कार्या-10/जमीन वाटप/एसआर-19/2014 दि.02.09.2014 डाउनलोड
6 ग्रामपंचायत निळीक ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारतीची पुर्नबांधणी मौजे निळीक गट नं.7 0.03.00 क्र.मह/कार्या-9/एसआर-04/2016 दि.05.02.2016 डाउनलोड
7 सरपंच,ग्रामपंचायत दाभिळ अंगणवाडी इमारत व क्रिंडागण दाभिळ 318 0.07.00 क्र.मह./कार्या-9/प्र.क्र.18/2015, दि.23/11/2016 डाउनलोड
8 सरपंच,ग्रामपंचायत दाभिळ शौचालय व मुतारी दाभिळ 319 0.06.00 क्र.मह./कार्या-9/प्र.क्र.18/2015, दि.22/12/2016 डाउनलोड
9 कार्यकारी अभियंता ल.पां.विभाग चिपळूण तळवट लघु पाटबंधारे योजनेसाठी तळवट खेड, तळवट जावळी 114/1, 59/1 व 106/0 , 97/1 व 106/1 0.78.00 , 0.48.00 क्र.मह./कार्या-04/जमीन वाटप-2/ प्र.क्र.38/ एसआर/खेड-2/2017, दि.04/02/2017 डाउनलोड
10 श्री.बाबाजी धोंडबाराव भोसले (खोपी) कौली शर्तीने शेती प्रयोजन खेड 112अ/1अ 7अ लगत 0.08.00 तहसिलदार खेड हु.नं.145/एसआर/936 दि.26/04/57 या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक महसूल/5/शर्तभंग/ प्र.क्र.7, दि.24/05/2017 अन्वये कृषी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन अविभाज्य सत्ता प्रकाराने धारणे करणेबाबत आदेश पारीत करणेत आले. डाउनलोड
11 वीरपत्नी मालती नारायण घाग निवासी भरणे 77 0.03.00 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर-30/2019, दिनांक 07.12.2019. डाउनलोड
12 वीरपत्नी अंजिराबाई अनाजी मोरे निवासी भरणे 77 0.03.00 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर-31/2019, दिनांक 07.12.2019. डाउनलोड
13 सरपंच, ग्रामपंचायत निळीक, ता. खेड प्राथमिक उपआरोग्य केंद्र निळीक 7 0.05.00 क्रमांक/आरबी/एल-1/प्र.क्र. 24/2021/एसआर-38/2022, दिनांक 12.01.2022 डाउनलोड
14 सरंपच, ग्रामपंचायत दाभीळ बहुउद्देशीय इमारत बांधकाम दाभिळ 319 0.06.00 क्रमांक/आरबी/एल-1/कावि-67/2019/एसआर-39/2022, दिनांक 25.01.2022 डाउनलोड

दापोली

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 चेअरमन, दापोली मंडणगड कला वाणिज्य महाविद्यालय दापोली कॉलेज इमारत, जिमखाना, कॅन्टीन कॅम्प दापोली 715 एकूण क्षेत्र 3.64.40 2 1.20.00 क्र. आरबी/एलएनडी/11/654 दि. 8/11/1974 डाउनलोड
2 दत्तात्रय महादेव मुरुडकर निवासी कॅम्प दापोली 37अ1 2/2 0.08.10 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. आरबी/II/एलएनडी/2016 दि.27/4/1977 डाउनलोड
3 गोविंंद श्रीपत विचारे निवासी कॅम्प दापोली 718/1/अ2 0.03.00 क्र.आरबी/एलएनडी/2208 दि.19/1/79 डाउनलोड
4 अर्जुन महादेव मुरुडकर निवासी कॅम्प दापोली 37अ1अ/2/6 0.03.80 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.आरबी/डेक्स/टी/2/4/एलएनडी/15 दि.28/11/86 डाउनलोड
5 अध्यक्ष,शिवजयंती उत्सव मंडळ,दापोली धर्मादाय कॅम्प दापोली 177अ/1अ/5 0.15.18 क्र.एलएनडी/वशी/3224, दिनांक-17/07/1987 डाउनलोड
6 नामदेव,शिंपी समाज सेवा मंडळ,दापोली मंदिरासाठी कॅम्प दापोली 722/अ212 ब व 11ब 0.05.25 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.मशा/3-4 जमीन/ एलजीएल/एसआर/35 दि.3/8/88 डाउनलोड
7 मच्छिमार ग्रा.मंडळ,दाभोळ मासे सुकविणे सार्वजनिक दाभोळ 195 चा लगत 0.21.07 मा.जिल्हाध्किारी रत्ना. क्र.महसुल/कार्या-/3-4/जमिन/162 दि.9/2/89 डाउनलोड
8 शंकर माधवराव सावंत गव्हे रस्ता गव्हे 76ब1 0.12.00 क्र.मह./कार्या-3-4/जमीन-329, दिनांक-10/05/1989 डाउनलोड
9 वसंत धर्मा पाटील,हर्णे निवासी हर्णे 190/1 0.03.00 मशा/जमीन-1/ दिनांक-17/01/1992 डाउनलोड
10 मा.आमदार सुर्यंकांत दळवी निवास व वाणिज्य कॅम्प दापोली 315अ/1ब3 0.09.88 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/जमीन/3-4/1/ एसआर/129 दि.14/7/92 डाउनलोड
11 ग्रामपंचायत मौजे कॅम्प दापोली जोगळे जनावरांचा आठवडा बाजार भरविणेसाठी मौजे कॅम्प दापोली 441 अ 3 0.18.00 क्र./महसूल/जमीन/3-4(1) 1157/92 दि.26.11.1992 डाउनलोड
12 दुरसंचार अभियंता,रत्नागिरी दुरध्वनी केंद्र कॅम्प दापोली 315अ/1ब 0.08.15 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र.महसुल/कार्या/3-4/जमिन/1-1305 दि.18/11/95 डाउनलोड
13 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मुंबई स्टोअर शेड बांधणेकरीता मौजे केळशी 141 ब 0.05.00 क्र./महसूल/3-4/जमीन (1)/कावि-1719 दि.11.02.1998 डाउनलोड
14 अध्यक्ष,दापोली मंडणगड तालुका पेन्शनर्स असो.दापोली कार्यालय कॅम्प दापोली 315अ1/ब1 0.03.78 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र.मह/कार्या/3-4/जमिन/ 1/ कावि/867 दि.27/10/98 शासन महसुल व वनविभाग क्र.जमीन/2997/1351/प्र.क्र.247/ज-4 दि.3/6/98 डाउनलोड
15 जिल्हा क्रिडा अधिकारी रत्नागिरी तालुका क्रिडा प्रशिक्षणासाठी मौजे कॅम्प दापोली 431 अ 0 2.76.00 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन (1)/ कावि-675 दि.24.05.1999 डाउनलोड
16 साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट मुंबई साने गुरुजी स्मारक पालगड 352/अ1/अ़ 23/2. 0.10.00 मह/कार्या/3-4/जमीन/1/कावि/787 दि.22/9/1999 डाउनलोड
17 औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था,दापोली जालगंाव इमारत जालगांव 135 0 1.65.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.मह/कार्या-/3-4/जमीन-1/कावि/1808 दि.26/6/2000 डाउनलोड
18 तेजश्री उर्फ गुलाब तुकाराम भोईटे दापोली निवासी कॅम्प दापोली 718अ/1/1/0 0.20.00 क्र.जिकार/कार्या/3-4/जमिन 1ब दि.17/5/2003 डाउनलोड
19 श्री.जगदीश परशुराम तांब रस्त्याच्या (पोचमार्गाच्या) प्रयोजनासाठी मौजे दाभोळ 43 12 0.00.64 क्र.मशा/4/एलजीआर/एसआर 79/03 दि. .01.2006 डाउनलोड
20 अध्यक्ष संकल्प सामाजिक सेवा संस्था दापोली महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे वस्‍तीगृह बांधणेसाठी कॅम्प दापोली 441 अ 3 0 0.12.00 क्र.मशा/4/एसआर 82/2006 दि.21.03.2006 डाउनलोड
21 श्री.नजीर अब्बास अरकटे निवासी इमारतीसाठी मौजे जोगळे 48 0 0.00.90 क्र.मशा/4/अति.सीआर 192/07 दि. .05.2007 डाउनलोड
22 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली निसर्गऋण प्रकल्पाकरीता मौजे दापोली 722 अ1 अ 1 0.35.50 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.97/एसआर/1/2008 दि.10.1.2008 डाउनलोड
23 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद शाळेकरीता मौजे ऊसगाव 105 0 0.05.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./10/07 एसआर/2/08 दि.31.01.2008 डाउनलोड
24 महाराष्ट्र राज्य विदयुत मंडळ,अडखळ विदयुत उपकेंद्र अडखळ 68/4 0.60.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./75/2008/एसआर/03/08 दि.22/6/2008 डाउनलोड
25 ग्रुप ग्रामपंचायत उन्हवरे पाण्याची तळी बांधण्याकरीता मौजे फरारे 139 0 1.66.00 क्र.मह/कार्या/4/जमीन वाटप/फरारे दि.1.9.2008 डाउनलोड
26 मुख्याधिकारी नगर पंचायत दापाली बहुउद्देशिय सभागृह कॅम्प दापोली 738 क 0 0.50.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.113/एसआर/5/2010 दि.20/7/10 डाउनलोड
27 तालुका निरीक्षक,भुमी अभिलेख,दापोली(उपअधिक्ष,भुमी अभिलेख,दापोली) कार्यालय कॅम्प दापोली 177अ1/अ1/0 सी.स.नं.2626 1.39.85 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./40/एअसार/6/10 दि.20/7/2010 डाउनलोड
28 श्री.जगन्नाथ ल मुरुडकर रा.मुंबई निवासी इमारतीसाठी मौजे कॅम्प दापोली 37 अ1 अ 2/1 0.01.96 क्र.महसूल/जमीन वाटप (1)/कावि- 29 दि.21.3.2011 डाउनलोड
29 पोलीस अधिक्षक,रत्नागिरी दाभोळ कार्यालय दाभोळ 37अ/8अ/2/2 (37अ/8क) 2.28.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.क्र./मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.63/09/एसआर/7/2011 दि.25/3/2011 डाउनलोड
30 प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रत्नागिरी विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन दापोली न्यायालयाचे इमारतीकरीता मौजे कॅम्प दापोली 436 सि.स.नं. 9899 0.14.00 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.99/10/एसआर/9/2012 दि.01.03.2012 डाउनलोड
31 श्रीम.इंदिरा बाबाजी जाधव शेती प्रयोजनासाठी मौजे अडखळ 64 24 4.00.00 क्र.महसूल/कार्या-10/ज.वा./एसआर-20/14 दि.26.12.2014 डाउनलोड
32 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली उद्यान (सार्वजनिक प्रयोजन) मौजे कॅम्प दापोली 441 अ 5 पै न.भू.क्र. 2030 0.43.77 क्र.मह/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र./19/13 एसआर/11/2015 दि.20.3.2015 डाउनलोड
33 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली मच्छी मार्केट मौजे कॅम्प दापोली 722 अ1 अ1/3 0.33.50 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र. 54/13/2015 एसआर/10/15 दि.27.3.2015 डाउनलोड
34 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली सार्वजनिक शौचालय मौजे कॅम्प दापोली 441 पै. न.भू.क्र. 1997/4 0.02.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र. 8/2015 एसआर/12 दि.15.7.2015 डाउनलोड
35 मुख्याधिकारी नगरपंचायत दापोली अग्निशमन सुविधा केंद्र प्रशासकीय इमारत व वाहनतळ मौजे कॅम्प दापोली 434 0.73.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.10/201 एसआर/-13/2015 दि.20.8.2015 डाउनलोड
36 संचालक दीपस्थंभ व दीपपोत निदेशालय, मुंबई दीपस्थंभ, भांडारगृह तसेच कार्यालन व कर्मचारी निवासस्थान मौजे ताडाचा कोंड 30/0 1.00.00 क्र.महसूल/11/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.19/2016 एसआर/ दापोली/2016 दि.6.3.2016 डाउनलोड
48 कार्यकारी अभियंता, ल.पा.विभाग चिपळूण शिरसाडी ल.पा.प्रकल्प बुडीत क्षेत्र शिरसाडी 60 0 3.23.00 क्र.मह./कार्या-4/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.59/12/एसआर-दापोली-15/2016, दि. 21/10/2016 डाउनलोड
49 मुख्याधिकारी, नगरपंचायत दापोली आरक्षण क्र.-42 नाटयगृह व व्यापारी संकूल कॅम्प दापोली 314 पै न.भू.क्र. 912 ते 916 0.35.93 क्र.मह./कार्या-4/जमीन वाटप-2/प्र.क्र.10/2015/एसआर-दापोली-16/2017, दि. 20/02/2017 डाउनलोड
50 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय,दापोली शासकीय ग्रथांलय कॅम्प दापोली 738अ2 0.80.17 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.महसुल/कार्या/3-4/जमिन/एसआर/2/18 दि.19/5/89 (सुधारीत आदेश दि.18.04.2017) डाउनलोड
51 अनंत गारु भगत शेती केळशी 150 अ1 पै 0.60.70 collector office ratnagiri NO.LGL.SR.2631 DT- 16.6.1953 / NO LGLSR 1494 डाउनलोड
52 कृष्णा सहदेव जामदार शेती केळशी 150 अ1 पै 0.48.56 collector office ratnagiri NO.LGL.SR.2631 DT- 16.6.1953 / NO LGLSR 1494 डाउनलोड
53 रामकृष्ण गणपत गुरव शेती केळशी 150अ1 पै 0.45.53 collector office ratnagiri NO.LGL.SR.2631 DT- 16.6.1953 / NO LGLSR 1494 डाउनलोड
54 दतात्रय गणपत भगत शेती केळशी 150अ1 पै 0.42.49 collector office ratnagiri NO.LGL.SR.2631 DT- 16.6.1953 / NO LGLSR 1494 डाउनलोड
55 जगन्नाथ गणेश वेदपाठक शेती केळशी 150अ1 पै 0.40.47 collector office ratnagiri NO.LGL.SR.2631 DT- 16.6.1953 / NO LGLSR 1494 डाउनलोड
56 मधुकर रामचंद्र जालगांवकर शेती केळशी 150अ1 पै 0.35.41 collector office ratnagiri NO.LGL.SR.2631 DT- 16.6.1953 / NO LGLSR 1494 डाउनलोड
57 नारायण तुकाराम भगत शेती केळशी 58अ1क व 59/1//3 0.40.47 FROM OF RECLAMATION LEASE 15/01/1954 डाउनलोड
58 काशिनाथ गणपत भगत शेती केळशी 58अ1क व 59/1/2/3 0.40.47 FROM OF RECLAMATION LEASE 15/01/1954 डाउनलोड
59 सत्यभामाबाई सिताराम भगत (सिताराम शामराव भगत) शेती केळशी 58अ1क व 59/1/2/3 0.80.94 FROM OF RECLAMATION LEASE 15/01/1954 डाउनलोड
60 जगन्नाथ गणेश वेदपाठक शेती केळशी 150अ 0.04.05 FROM OF RECLAMATION LEASE 26/05/1959 डाउनलोड
61 प्राथमिक हेल्थ सेंटर,दाभोळ सार्वजनिक दाभोळ 37अ/8अ/1 0.10.00 LNA/WS-604, 13/04/1959 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.2684 डाउनलोड
62 अध्यक्ष,दशनेमा,गुर्जर हितवर्धक मंडळ दापोली निवासाकरिता कॅम्प दापोली 185 0.16.00 उपविभागीय अधिकारी, दापोली यांचेकडील आदेश NO/LNA/SR/1196, DT-7-4-1980 डाउनलोड
63 मुख्याधिकारी,नगर पंचायत दापोली अभ्यासिका कॅम्प दापोली 185/1अ 0.17.73 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र.महसुल/कार्या-3-4/जमीन दि.30/1/90 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.8344 डाउनलोड
64 पोलीस कर्मचारी वसाहत निवासी कॅम्प दापोली 722अ/1अ/6/1 पै 0.26.70 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.आरबी/ डेस्क/ एलएनडी/2/1883 दि.17/3/81 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.6350 डाउनलोड
65 महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रकसीटी बोडे,दापोली कार्यालय कॅम्प दापोली 715/3 1.21.41 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.आरबी/ एलएनडी/ 2/450/2475 दि.21/6/72 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.6254 डाउनलोड
66 चेअरमन दापोली ता.सुपारी खरेदी विक्री संस्था,दापोली कार्यालय कॅम्प दापोली 177अ/1ब/0 0.09.39 मा.उपविभागिय अधि.क्र.एलएनए/एसआर/218 दि.31/3/60 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.2198 डाउनलोड
67 पशुसंर्वधन विभाग पशुवैद्यकीय दवाखाना (जिल्हा परिषद रत्नागिरी गुरांचा दवाखाना) दवाखाना कॅम्प दापोली 441अ/4 0.38.00 क्र.एलएनए/एसआर/276 दि.3/11/64 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.10588 व 7/12 उतारा डाउनलोड
68 मेहबुबी महमद कासिम मुकादम व 5 केाळथरे निवासी कोळथरे 82/1अ/1 0.03.00 आरबी/एलएनडी//2/31/53 दि.14/1/71 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.2383 व 7/12 उतारा डाउनलोड
69 बॅकवर्डक्लास को.ऑप हॉसिंग सो.दापोली शैक्षणिक- क्रिडांगण, इमारत,वसतीगृह, उपहारगृह कॅम्प दापोली 185 अ1ब 0 0.61.32 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र. no.LBP.SR.235, DT-10.02.1956 डाउनलोड
70 नवभारत कुणबी छात्रालय, दापोली निवासी कॅम्प दापोली 315अ/2 0.07.85 शासन महसूल व वन विभागाकडील ज्ञापन क्र. जमीन 2990/212/प्र.क्र.655/ज-4, दि. 18/04/1994 डाउनलोड
71 अंनत रामचंद्र जालगांवकर केळशी निवासी केळशी 150क 0.00.57 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.274 डाउनलोड
72 केसरीनाथ भिकाजी गुहागरकर केळशी निवासी केळशी 150/ड/1 0.00.63 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.274 डाउनलोड
73 जयवंत मुकुंद कारेकर व 2 केळशी निवासी केळशी 150 ई 0.00.63 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.274 डाउनलोड
74 अनिल भिकु खोत केळशी निवासी केळशी 76/11 0.01.01 आदेश उपलब्ध नाही.फेरफार क्र.474 डाउनलोड
75 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,रत्नागिरी विभाग हर्णे कार्यालय हर्णे 226/0,172/0 0.29.30 एलएजी/एसआर/451/23/11/1967 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12 व फेरफार क्र.3415 डाउनलोड
76 प्रा. प्रिन्सीपल कृषी शेती महाविदयालयृ,दापोली विदयापीठ कार्यालय व वसाहत कॅम्प दापोली 31अ/1ब,174/0,34/0,35/0,475/0,738अ/0,
185अ/1अ2,727/0,728/0,185अ/2
58.63.72 क्र.शासन महसुल व वन विभाग क्र.2883/303/3902/ग 6 दि.2/7/89 महसुल व वन विभाग क्र./महसुल/एलएनडी/1665/2069 दि.31/3/86 आदेश उपलब्ध नाही. फेरफार क्र.2719 व 3019 डाउनलोड
77 पाणी पुरवठा योजना पाण्याची टाकी कॅम्प दापोली 385/0 0.43.30 मा.उपविभागिय अधि.क्र.एलएनए/एसआर/68 दि.16/12/78 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12 व नोंदवही उतारा डाउनलोड
78 चंद्रकांत शंकर देशपांडे निवासी कॅम्प दापोली 473अ/2 0.01.71 क्र.एलजीएस/एसआर/217 दि.12/1/60 क्र.एलजीएस/1342 दि.6/6/49 क्र.एलएनए/2/811 दि.14/10/63 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12, नोंदवही उतारा व फेरफार क्र.6355 डाउनलोड
79 विदयाधर सदाशिव नागवेकर निवासी कॅम्प दापोली 37अ/1अ 2/2 0.03.10 आदेश क्र.आरबी/डेस्क/3/4/एलएनडी/296 दि.29/06/1986 डाउनलोड
80 सदानंद केशव मुरुडकर केळशी निवासी केळशी 76/5 0.00.76 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12 व फेरफार क्र.4495 डाउनलोड
81 प्रभाकर सिताराम राजपुरकर व 3 केळशी निवासी केळशी 15ब/1,150ब2,150ब3 0.01.01 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12, नोंदवही उतारा व फेरफार क्र.4785 डाउनलोड
82 पश्रीमती अनिता अनिल नाईक व.1 तर्फे मुखत्यार किशोर कन्हैयालाल नाईक रा.पुणे रस्त्यासाठी दाभोळ 43/11 0.05.85 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर-28/2019, दिनांक 29.08.2019. डाउनलोड
83 विद्याभूषण वि. वैद्य रस्ता गिम्हवणे 161 0.16.02 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर-33/2020, दिनांक 05.08.2020 डाउनलोड
84 मुख्याधिकारी, नगर पंचायत दापोली श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारुढ पुर्णाकृती पुतळा उभारणेसाठी मौजे कॅम्प दापोली 441/अ1, सि.स.नंबर 1997/1 504 चौ.मी. क्र./महसूल/कार्या-04/ जमीन वाटप-2/एसआर-36/2019 दि. 30/08/2019 डाउनलोड
85 शासन, कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता विभाग कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत कृषी व्यवसायावर आधारीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणेसाठी मौजे कर्दे 51 19 7.69.00 क्र. मशा/कार्या-4/ ज.वा-2/सीआर प्र.क्र. 01/2022 एसआर-52/2022 दि. 14/03/2022 डाउनलोड
86 सरपंच, ग्रामपंचायत कोळथरे ग्रामपंचायत कार्यालय, पिकअपशेड व सार्वजनिक मुतारी कोळथरे 82/1अ/1 0.03 क्र. आरबी/एल-1/प्र.क्र.2/2017/ एसआर/19/2017 दि. 7/12/2017 डाउनलोड
87 सरपंच, ग्रामपंचायत आंबवली बु. स्मशानभूमीसाठी रोवले 24 1 0.10.00 क्रमांक/महसूल/एल-1/प्र.क्र.01/2017/एसआर-32, दिनांक 01.06.2020. डाउनलोड

मंडणगड

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयीन इमारतीसाठी मौजे भिंगळोली 38 अ 2 0.04.99 क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमीन-1/कावि-254 दि.05.05.1998 डाउनलोड
2 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी कार्यालयासाठी भिंगळोली 38अ2 0.01.16 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्रमांक/ महसूल/11/जमीन वाटप-2 /प्र.क्र./एसआर/1/08 दिनांक 5/12/2008 डाउनलोड
3 सरपंच ग्रामपंचायत कार्यालय बाणकोट कार्यालयासाठी बाणकोट 27 26 0.02.00 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्र.मह./11/जमीन वाटप -2/प्र.क्र.70एसआर 2/ 2008, दि. 10.12.2008 डाउनलोड
4 पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी म्हाप्रळ चेक पोस्ट करीता मौजे इस्लामपूर 17 1 0-03-00 क्र.मह/11/जमीनवाटप-2/प्र.क्र./111/ एसआर/3/08 दि.27.12.2008 डाउनलोड
5 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिल्पसृष्टी उभारणीकामी मौजे आंबडवे 85 0.16.25 क्र.मह/11/जमीनवाटप-2/ प्र.क्र./128/11/एसआर/4/2012 दि.27.8.2012 डाउनलोड
6 सरपंच,ग्रामपंचायत उंबरशेत,ता.मंडणगड राष्ट्रीय पेयजल योजनांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेकरीता, उद्भव विहीरी करीता सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता पेवे 10/0 या जमीनीचे लगत असलेली बिननंबरी 0.01.20 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.मह./11/जमीन वाटप -2/प्र.क्र.72/एसआर 5/ 2012, दि. 30/03/2013 डाउनलोड
7 श्री. इब्राहिम महामुद काझी. इस्लामपुर ता. मंडणगड शेतीसाठी इस्लामपूर 12 2 2.02.34 मा. उपविभागिय अधिकारी दापोली यांचेकडील आदेश क्र/एलजीएल/एसआर-366 दि.20/7/1971 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
8 चेअरमन जनता एज्युकेशन सोसायटी बाणकोट ता. मंडणगड शैक्षणिक प्रयाजन बाणकोट 81 33ब 0.17.50 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.आरबी/ एलएनडी/2/276 दि.18/5/1978 (आदेश व फेरफार उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं. 7/12 व नकाशा प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
9 जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी मंडणगड ग्रामीण रुग्णालयासाठी मंडणगड 92ब 0.20.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र./आरबी/डेस्क/3-4/एलजीएल/ एसआर-20/88 दि.1/2/1988 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
10 श्री. अ.सत्तार उमर मुकादम व श्री. कादीर उमर मुकादम रा. म्हाप्रळ ता. मंडणगड शेतीसाठी इस्लामपूर 32अ 1अ1 0.58.00 तहसिलदार मंडणगड यांचेकउील आदेश क्र/एनसीआर/एसआर-4 दिनांक 27/3/1992 त्यावर मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांजकउील कर्योत्तर मंजूरी आदेश क्र/ जमीन/21/91/ प्र.क्र.1/ज-4 दि.19/7/1996 डाउनलोड
11 ग्रुप ग्रामपंचायत म्हाप्रळ मोहल्ला ता. मंडणगड कार्यालयासाठी म्हाप्रळ 8 0 0.04.00 मा. जिल्हाघिकारी रत्नागिरी क्र/ महसूल/कार्या3-4/ जमीन-1/कावि-385/ दि.10/5/2000 डाउनलोड
12 सा्गरी सुरक्षा योजने अंतर्गत पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी यांना पोलीस ठाण्यासाठी कार्यालयासाठी वेसवी 50 3 0.10.00 मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकउील आदेश क्रमांक/ महसूल/5/प्र.क्र.130 दिनांक 30/9/2006 डाउनलोड
13 सादिक करीम नाकाडे टेलेफोन बूथ व पान शॉप कुवारबाव 71 3×3 मीटर क्र/आरबी/अक्र-३/जमीन वाटप(१)/एस आर-४१/२०२० डाउनलोड
14 श्री. ब्रिजेस ॲलेक्स परेरा, रा.डहाणू रस्त्यासाठी पन्हळी खुर्द 99 अ 0.04.88 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर-27/2019, दिनांक- 19.06.2019 डाउनलोड
15 श्री. संदिप अरविंद गाजरे रस्त्यासाठी बेारखत 60 7 0.16.44 क्रमांक/आरबी/अेके-3/जमीन वाटप (1)/एसआर- 32/2020, दिनांक 19.05.2020 डाउनलोड
16 श्रीमती जिजा बंद्या पवार व इतर ११ कातकरी समाज अतिक्रमण नियमानुकुल निवासीसाठी चिंचाळी 38 4/8+5क+6ब/ब 0.06.40 क्रमांक/महसूल/06/जमीन वाटप/कातकरी/चिंचाळी/एसआर-02/2021, दिनांक 29.01.2021 डाउनलोड
17 शश्री. रामा विठ्ठल कोळी व इतर 3 निवास मंडणगड 93 ब 0.02.00 0.06.40 क्रमांक/महसूल/06/जमीन वाटप/कातकरी मंडणगड/एसआर-01/2020, दिनांक 24.03.2020 डाउनलोड
18 सहायक आयुक्त,समाज कल्याण रत्नागिरी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बांधणेसाठी मौजे आंबडवे- ता. मंडणगड 85ब 0.34.25 क्र.महसूल/कार्या-04/जमीन वाटप-2/एसआर-40/2020 दि. 06/08/2020 डाउनलोड
19 जिल्हा क्रिडा अधिकारी,रत्नागिरी मंडणगड तालुका क्रिडा संकूलाकरीता मौजे भिंगळोली 75अ 0.84.00 क्रआरबी/अेके-4/जमीन वाटप (2)/प्र.क्र.19/2020/एसआर 46/2021 दि. 31/05/2021. डाउनलोड
20 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी जि.प. मराठी शाळा वेरळ तर्फे वेसवी वेरळ तर्फे वेसवी 2 86 0.07 क्र. आरबी/एल-1/प्र.क्र.17/2016/ एसआर/18/2017 दि. 13/11/2017 डाउनलोड