Close

कार्यकारी अभियंता कार्यालय चिपळूण

2225सामाजिक विकास दलित वस्ती सुधारणा कार्यक्रम

विषय लिंक
खेर्डी बौद्धवाडी रस्त्याला संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे ता. चिपळूण Download
ग्रामपंचायत टेरव येथे अनुसूचित जातीवस्तीमध्ये व्यायामशाळा बांधणे,ता. चिपळूण Download
ग्रामपंचायत टेरव येथे अनुसूचित जातीवस्तीमध्ये सभागृह बांधणे,ता. चिपळूण Download
मिरजोळे अनुसूचित जातीवस्तीमध्ये श्रीमती जयश्री गमरे यांचे घराजवळ सिमेंट कॉंक्रीट संरक्षक भिंत बांधणे,ता. चिपळूण Download
मिरजोळे अनुसूचित जातीवस्तीमध्ये बौध्ध्वाडी १, बौध्दविहाराजवळील रस्त्यालगत सिमेंट कॉंक्रीट संरक्षक भिंत बांधणे,ता. चिपळूण Download
मिरजोळे येथे श्री. मोहिते यांचे घराजवळ संरक्षक भिंत बांधणे,ता. चिपळूण Download
ग्रामपंचायत टेरव येथे अनुसूचित जातीवस्ती मध्ये शौचालय बांधणे,ता. चिपळूण Download
दळवटणे,बौद्धवाडी, रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, ता. चिपळूण Download
मांडवे, बौद्धवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, ता. खेड Download