Close

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

हेल्पलाईन नंबर : 011-1078

महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण कक्ष

दूरध्वनी 022-22027990, फॅक्स: 022-22026712

रत्नागिरी जिल्हा नियंत्रण कक्ष

टोल फ्री – 1077 दूरध्वनी : 02352-226248