Close

महसूल विभागामार्फत सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व अधिसुचनांचे संकलन

विषय लिंक
जमीन विषयक धोरणात्मक शासन निर्णय Download
अधिकार अभिलेख विषयक शासन निर्णय Download
गौण खनिज विषयक शासन निर्णय Download
आस्थापना विषयक शासन निर्णय Download
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विषयक शासन निर्णय Download
विविध महसूल अधिनियमातील सुधारणा Download