Close

निर्देशिका

फिल्टर निर्देशिका विभागानुसार

फिल्टर

आरोग्य विभाग

पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
सिव्हिल सर्जन91-2352-222363
निवासी वैद्यकीय अधिकारी91-2352-222106
अधीक्षक विभागीय मनोरुग्णालय91-2352-222345

इतर

पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
बंदर अधिकारी91-2352-222160
बी. एस. एन. एल. - जी. एम.91-2352-221444
अधीक्षक अभियंता एम. एस. ई. बी.91-2352-220363

जिल्हा परिषद

पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी91-2352-222386
जिल्हा आरोग्य अधिकारी91-2352-221403
बी. डी. ओ. - रत्नागिरी91-2352-222447
बी. डी. ओ. - चिपळूण91-2355-252028
बी. डी. ओ. - दापोली91-2358-282028
बी. डी. ओ. - मंडणगड91-2350-225228
बी. डी. ओ. - खेड91-2356-263052
बी. डी. ओ. - गुहागर91-2359-240225
बी. डी. ओ. - संगमेश्वर91-2354-240028
बी. डी. ओ. - लांजा91-2351-230027

जिल्हा पोलीस

पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हा पोलीस अधीक्षक91-2352-225077
कंट्रोल रूम पोलीस मुख्यालय91-2352-222222

जिल्हाधिकारी कार्यालय

पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हाधिकारी91-2352-222301
निवासी उप जिल्हाधिकारी91-2352-223573
कंट्रोल रूम जिल्हाधिकारी कार्यालय91-2352-226248
तहसीलदार रत्नागिरी91-2352-223127
तहसीलदार चिपळूण91-2355-252044
तहसीलदार दापोली91-2358-282036
तहसीलदार मंडणगड91-2350-225236
तहसीलदार खेड91-2356-262031
तहसीलदार गुहागर91-2359-240237
तहसीलदार संगमेश्वर91-2354-240024