Close

प्रशासकीय रचना

महसूल तालुके – रत्नागिरी, संगमेश्वर,चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर, मंडणगड, लांजा, राजापूर

महसूल उपविभाग(तालुके) – चिपळूण(चिपळूण, गुहागर), रत्नागिरी(रत्नागिरी, संगमेश्वर), दापोली(दापोली, मंडणगड),खेड(खेड), राजापूर(राजापूर, लांजा)

नगरपालिका – रत्नागिरी, संगमेश्वर,चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर, मंडणगड, लांजा, राजापूर

पंचायत समित्या – रत्नागिरी, संगमेश्वर,चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर, मंडणगड, लांजा, राजापूर

गावे – 1543

ग्रामपंचायती – 844