Close

भाडेपटटाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती

दापोली

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 चेअरमन, दापोली मंडणगड कला, वाणिज्य महाविद्यालय दापोली शैक्षणिक दापोली 715 2 2.40.00 तहसीलदार दापोली क्र.एलजीएल/एसआर 2065 दि. 04/12/1974 (2) आरबी /एलएनडी/2/54, दि. 08/11/1974 (3) क्रमांक महसूल कार्या 4/प्र.क्र. 18/2014/2015दिनांक 18/12/2015 डाउनलोड
2 अघ्यक्ष, स्नेहदिप संस्था,दापोली मुकबधीर विदयालय मुलांचे,मुलींचे वसतीगृह,कार्यशाळा कॅम्प दापोली 177अ1अ 0.31.20 मा.जिल्हा.रत्ना. क्र. एलआरफ/ 2988/ 180/ 970/प्र.क्र.137 अ/4 दि.7/10/1989 व महसूल कार्यासन 3-4/जमीन 11/03, दि. 19/12/1989 डाउनलोड
3 नवभारत कुणबी छात्रालय, दापोली मुलांना रहाणेसाठी छात्रालय कॅम्प दापोली 31अ1/1अ 2.92.0 क्र. महसुल/ कार्या/3-4/1/ जमिन/ 418/ दि.29/7/94 व शासन ज्ञापन महसुल वन विभाग क्र.एलआरफ/2883/सीआर 303/3902/ग-6 दि.2/7/85 डाउनलोड
4 मे.सनराईस मरिन एंटरप्रायझेस भागीदार श्री.जुनेद महमद जलाल रा.उंबरशेत बॉक्साईटचे वाहतूक करणेकामी कन्वेअर बेल्ट बसविणेसाठी उंबरशेत गट नं. 276 0-06-0 क्र.महसूल/कार्या/10/ज.वा./एसआर 21/15, दि. 30/03/2015 डाउनलोड
5 श्री.प्रकाश वसंत काणे, डायरेक्टर पुना रिअलटर्स,प्रा.लि.मु.जालगां गृह प्रकल्पासाठी पाणी उपसाकरणेकामी पाईप लाईन टाकरणेकरीता जालगांव 45/3क येथील उत्तरेकडील शासकीय नालासदृश्य नदीच्या काठाचे कडेने 0.04.80 क्र.मह./कार्या-3/जमीन वाटप (1)/ एस.आर-24/2016, दि. 29/09/2016 डाउनलोड
6 महादेव सुडकोजी आंबेकर वाणिज्य दापोली 432 0 0.01.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश NO.RB.LND.II.1270,DT- 4-12-1974 collector office, ratnagiri क्र.आरबी/अेके/5/शर्तभंग/प्र.क्र. 10, दि. 17/07/2017 डाउनलोड
7 सुवर्णदुर्ग फिशरीज इंडिया लि.हर्णे- टेलस्टार लॅब. वाणिज्य हर्णे 206/0 0.46.33 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना. क्र.आरबी/डेस्क/एलएनडी/2/79/71 दि.4/6/71 आदेश उपलब्ध नाही. 7/12 उतारा व फेरफार क्र.4605 डाउनलोड
8 महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित,मुंबई हर्णे वाणिज्य हर्णे 217/0 1.88.70 पर्यटन संचनालय महा.शासन मुंबई यांचेकडील क्र.प.स.ज.ब.मा/भु.स./ गोवा किल/दा/6/8/96 /1476/4220 दि.13/10/86 आदेश उपलब्ध नाही. फेरफार क्र.5041 डाउनलोड
9 दापोली नगरपंचायत दापोली नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दापोली 103 1 1.11.00 क्र.महसूल/आरबी-4/एलजएल/एसआर-10, दि.23/02/2004 आदेश उपलब्ध नाही. फेरफार क्र.2067 डाउनलोड
10 भार्गव महादेव फाटक, रा.कॅम्प दापोली शेती दापोली 177 अ2 1.66.00 उपविभागीय अधिकारी दापोली यांचेकडील आदेश क्र.एलजीएलएसआर 189 दि.11/01/1959 क्र.एलजीएल डब्ल्यूएस 83 दि. 15/01/1960 डाउनलोड
11 सामाजीक वनीकरण केळशी वृश लागवड केळशी बिननंबरी (58 अ) 1 क 1 5.00.00 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी-1/वृक्ष लागवड/ एसआर/ 22/09 दि.31/12/09 व दि.15/2/10 डाउनलोड
12 मराठा विदयाप्रसारक मंडळ शैक्षणिक कॅम्प दापोली 733/0 0.89.03 मा.जिल्हाधिकारी रत्ना.हु.नं./ आरटीएस/ एसआर/416 दि.5/3/30 आदेश उपलब्ध नाही. फेरफार क्र.6747 डाउनलोड
13 चेअरमन आर व्ही बेलोसे एज्युकेशन फौंडेशन दापोली क्रीडांगणं साठी कॅम्प दापोली ७१५ २/२ १.७४.०० क्रमांक/आरबी/एके-३/जमीन वाटप(१)/एस आर-०७/२०२० डाउनलोड

खेड

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 श्री.बाळकृष्ण सुदरशेठ मेहता (खेड) भाडे पट्टयाने निवासी खेड 298 1 0.01.39 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्र.एलएनडी /209 दि.09/10/1922(आदेश उपलब्ध नसल्याने सनद प्रसिध्द करणेत आली आहे.) डाउनलोड


चिपळूण

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/ संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 डाउनलोड
2 शेख अब्बास वजुद्दीन चौगुले रा. गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 10+11 0.05.06 केडीएम 940 दि.30/4/023 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
3 मनोहर वासुदेव रेडीज रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 14 0.05.06 केडीएम 540 दि.30/4/023 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
4 गोविंद बाळशेठ सोनार रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 15 0.05.06 केडीएम 540 दि.30/4/023 ( आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
5 शे.अल्ली शे.इस्माईल परकार रा.गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 77ब 0.05.06 29 दि.17/11/028 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
6 गोविंद राघू निवळकर उर्फ सुतार रा. गांग्रई ता.चिपळूण शेती गाग्रई जुना 889 नविन 890 0.25.00 40/1952 दि.27/4/49 (सुधारीत आदेश 30/04/2017) डाउनलोड
7 बर्मासेल कंपनी चिपळूण ता.चिपळूण पेट्रोल पंप चिपळूण 268 2 0.04.30 3071 दि.28/7/56 दि.30/04/2017 चे आदेशान्वये सदरचा भाडेपट्टा दिनांक 1/8/2009 ते दिनांक 31/07/2039 पर्यंत वाढविणेत आला. (सुधारीत आदेश दि.05.02.2016) डाउनलोड
8 नागोजी बाबाजी भोसले रा. गोवळकोट ता.चिपळूण निवास गोवळकोट 127 4 0.01.01 940 दि.30/4/23 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड
9 बाबाजी लक्ष्मण भोसले रा.गोवळकोट ता. चिपळूण निवास गोवळकोट 127/13 0.01.01 540 दि.30/4/23 (आदेश उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे फेरफार व गा.न.नं. 7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड


गुहागर

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृती प्रतिष्ठान मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण सैनिक शाळा उभारणे निवोशी 670 व 672 12.00.00 क्र.महसूल/कार्यासन/3-4/जमीन(1)/कावि-1339 दि. 9/10/1997 डाउनलोड
2 श्री. दिनेश ऊर्फ दिनानाथ धोंडू भोसले रा. गुहागर ता. गुहागर वाणिज्य गुहागर 82 0.01.00 क्र.जिकार/कार्या/3-4/जमीन 1 -ब-कावि773/01 दि.10.06.2003 डाउनलोड
3 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 डाउनलोड
4 श्री. कृष्णा सहदेव गडदे, तवसाळ कृषि तवसाळ बिननंबरी (125 व 126 च्या लगत) 0.40.00 उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांचेकडील आदेश क्र. एलजीएल/एसआर-55 दि. 20/12/19‍71 जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्र.आरबी-अेके-5/शर्तभंग/प्र.क्र.55, दि. 2.6.2017 डाउनलोड


संगमेश्वर

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 जयराम राघो जाधव शेती मांजरे 145 ब 0.19.20 15.07.1960 डाउनलोड
2 मे.गेल (इंडिया) प्रा.लि. बेलापूर मुंबई पाईप लाईन टाकणेसाठी चिपळूण/गुहागर/ संगमेश्वर क्र.महसूल/10/जमीन वाटप1/प्र.क्र. दि. 23/02/2011 डाउनलोड
3 रयत शिक्षण संस्था, साखरपा महात्मा गांधी विद्यालय शेती साखरपा 139 0 1.31.52 क्रमांक अेलजीएल/एसआर/804 दिनांक 17/8/1982 डाउनलोड
4 श्रीम. कलसुम युसूफखान पठाण वगैरे 4 रा. कसबा संगमेश्वर ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी निवास कसबा संगमेश्वर 102 ब 0.00.47 क्रमांक अेलजीएल/एसआर/20 दिनांक 21/8/1952 (सुधारीत आदेश दि.24/05/2017) डाउनलोड
5 चेअरमन, स्कूल कमिटी साखरपा (अध्यक्ष, जिल्हा परिषद रत्नागिरी) शाळा साखरपा 163 0 0.68.80 क्रमांक एलबीपी/86 दिनांक 8/9/1951 (आदेश व फेरफार उपलब्ध नसल्याने सदर जमिनीचे गा.न.नं.7/12 प्रसिध्द करणेत आला आहे.) डाउनलोड


रत्नागिरी

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 नंव्हल युनिट (एन.सी. सी) कार्यालय कुवारबांव 56पै 0 0-15-00 क्र.मशा/कार्या/3-4/एलएजीएल/ एसआर 121 दि. 4/05/88 डाउनलोड
2 गद्रे मरीन एक्स्पोर्ट प्रा.लि. रत्नागिरी प्रक्रिया केलेले पाणी भगवती बंदर येथील समुद्रामध्ये सोडणेसाठी मौजे किल्ले 73 0 510 चौ.मी. क्रमांक/महसूल/10/जमीन वाटप-1 प्र.क्र. दि.18.11.2008 डाउनलोड
3 पुष्पेंद्र रिअल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. करीता संचालड्ढ अभय महेंद्र जैन रा.मारुती मंदिर रत्नागिरी उद्यानासाठी (बगीचा) कारवांचीवाडी 74अ1अ2 1 0.03.27 क्र.मह.10 ज.वा.(1) एसआर 18/13, दि. 28/06/2013 डाउनलोड


लांजा

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 अध्यक्ष रत्नागिरी कुणबी सेवा संघ कार्यालय (शैक्षणिक) लांजा 2729 जुना 1383अ 0.01.50 क्रमांक ससाशा/कार्यासन/2 दिनांक 13.07.1990 डाउनलोड
2 अध्यक्ष नावेरी परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळ शाळागृह कोंडगे 6 0.43.54 क्रमांक महसूल/ कार्यासन/3/4/जमिन/1 दिनांक 16/04/1994 डाउनलोड


राजापूर

अ.क्र. जमीन धारकाचे नाव शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन गावाचे नाव सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर प्रदान केलेले क्षेत्र हे.आर. शासन/ जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. व दिनांक पीडीफ
1 नगर परिषद राजापूर, तालुका -राजापूर वाणिज्य राजापूर 0.16.25 मा.जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील आदेश क्रमांक मह/कार्या 3-4/ जमिन (1)1451 , दिनांक 12/12/1995 डाउनलोड
2 राजापूर तालुका एज्युकेशन सोसायटी अध्यक्ष, श्री.जावेद अ.गफुर ठाकुर राजापूर नवजीवन हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या क्रिडांगणासाठी राजापूर 4अ 0 0.14.70 क्रमांक महसूल जमीन वाटप(1) प्र.क्र.84 दि.20.02.2007 डाउनलोड