Close

माहितीचा अधिकार

जिल्हाधिकारी कार्यालय – शाखा

शाखेचे नाव पीडीफ
निवडणूक शाखा डाउनलोड
नगरपालिका प्रशासन शाखा डाउनलोड
कुळवहिवाट शाखा डाउनलोड
नियोजन शाखा डाउनलोड
आस्थापना शाखा डाउनलोड
उपचिटणीस शाखा डाउनलोड
पुरवठा डाउनलोड
भूसंपादन समन्वयक डाउनलोड
भूसंपादन शाखा डाउनलोड
भूसंपादन-कोंकण रेल्वे डाउनलोड
लेखा शाखा डाउनलोड
रोजगार हमी योजना शाखा डाउनलोड
करमणूक शाखा डाउनलोड
सर्वसाधारण शाखा डाउनलोड
पुनर्वसन शाखा डाउनलोड
महसूल शाखा डाउनलोड
संजय गांधी योजना डाउनलोड
खनिकर्म शाखा डाउनलोड

उपविभागीय कार्यालये

कार्यालयाचे नाव पीडीफ
रत्नागिरी डाउनलोड
चिपळूण डाउनलोड
राजापूर डाउनलोड
खेड डाउनलोड
दापोली डाउनलोड

तहसीलदार कार्यालये

कार्यालयाचे नाव पीडीफ
चिपळूण Download
लांजा डाउनलोड
दापोली डाउनलोड
रत्नागिरी डाउनलोड
संगमेश्वर डाउनलोड
गुहागर डाउनलोड

इतर कार्यालये

कार्यालयाचे नाव पीडीफ
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) रत्नागिरी डाउनलोड