Close

हेल्पलाईन

रत्नागिरी 24x7

155399,02352-222233

नागरिकांचा कॉल सेंटर

155300

गुन्हा थांबवणारे

1090

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

१८००२२१२५०

जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष

02352-226248

बाल मदतकेंद्र

1098

एन. आय. सी. हेल्पडेस्क

1800-111-555

जिल्हा पोलीस मुख्यालय नियंत्रण कक्ष

02352-222222

महिला मदतकेंद्र

1091

पी. डी. एस. हेल्पलाईन

1967