Close

हेल्पलाईन

तलाठी भरती 2023, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी, हेल्प डेस्क

02352-223573 / rtg_est@rediffmail.com

रत्नागिरी 24x7

155399,02352-222233

नागरिकांचा कॉल सेंटर

155300

गुन्हा थांबवणारे

1090

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

१८००२२१२५०

कांदळवन टोल फ्री क्रमांक

1800-233-2687

जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष

02352-226248

बाल मदतकेंद्र

1098

एन. आय. सी. हेल्पडेस्क

1800-111-555

जिल्हा पोलीस मुख्यालय नियंत्रण कक्ष

02352-222222

महिला मदतकेंद्र

1091

पी. डी. एस. हेल्पलाईन

1967