Close

आय.सी.टी. संगणक प्रयोगशाळा उभारण्याकरीता आवश्यक असणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तू व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

आय.सी.टी. संगणक प्रयोगशाळा उभारण्याकरीता आवश्यक असणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तू व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आय.सी.टी. संगणक प्रयोगशाळा उभारण्याकरीता आवश्यक असणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तू व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 21/03/2022 28/03/2022 पहा (4 MB)