Close

कंत्राटी तत्त्वावरील वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस. व बी.ए.एम.एस.) यांच्या मुलाखती दि २४-०८२०१९ ऐवजी २३-०८२०१९ रोजी आयोजित केल्याबाबत

कंत्राटी तत्त्वावरील वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस. व बी.ए.एम.एस.) यांच्या मुलाखती दि २४-०८२०१९ ऐवजी २३-०८२०१९ रोजी आयोजित केल्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी तत्त्वावरील वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस. व बी.ए.एम.एस.) यांच्या मुलाखती दि २४-०८२०१९ ऐवजी २३-०८२०१९ रोजी आयोजित केल्याबाबत 21/08/2019 23/08/2019 पहा (65 KB)