Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
द्रवनत्र पात्रे BA-3 खरेदी बाबत 20/01/2022 27/01/2022 पहा (305 KB)
द्रवनत्र पात्रे TA-55 खरेदी बाबत 20/01/2022 27/01/2022 पहा (302 KB)
द्रवनत्र पात्रे TA-35 खरेदी करणेबाबत 20/01/2022 27/01/2022 पहा (285 KB)
disposal gloves, surgical rubber gloves, disposable aprons खरेदी करणेबाबत 21/01/2022 27/01/2022 पहा (470 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने, चिकित्सालय यांचे बांधकाम/बळकटीकरण/आधुनिकीकरण करणे या लेखाशीर्ष अंतर्गत सांकेतांक -२४०३३६९६ (१३- कार्यालयीन खर्च) या उपलब्ध तरतुदींमधून संगणक संच खरेदी करणे 19/01/2022 24/01/2022 पहा (475 KB)
शुद्धिपत्रक – ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी कार्यालयाच्या आत आणि बाहेरच्या आवारात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे 11/01/2022 21/01/2022 पहा (2 MB)
रत्नागिरी प्रथम फेर लिलाव सन २०२१-२२ 18/12/2021 30/12/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित