Close

रुग्णालये

उपजिल्हा शासकीय रुग्णालय खेड

खेड - 415718

दूरध्वनी : 02356-263039

उपजिल्हा शासकीय रुग्णालय चिपळूण

चिपळूण - 415605

दूरध्वनी : 02355-252628

ग्रामीण रुग्णालय देवरुख

देवरुख - 415804

दूरध्वनी : 02354-242040

ग्रामीण रुग्णालय मंडणगड

मंडणगड - 415203

दूरध्वनी : 02350-225224

ग्रामीण रुग्णालय लांजा

लांजा - 416701

दूरध्वनी : 02351-230101

जिल्हा शासकीय रुग्णालय

रत्नागिरी - 415612

दूरध्वनी : 02352-222363